www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU

 

Podstawy prawne:

 

 1. Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2002r., zmieniające powyższe rozporządzenie., Rozporządzenie MENIS z dnia 7 września 2004 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych …. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r., 24 kwietnia 2002r. i z 7 czerwca 2002r., zmieniające powyższe rozporządzenie.

§ 1.

CELE OCENIANIA.

 

Ogólne

Szczegółowe

1.Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego samoświadomości i poczucia wiary we własne możliwości.

 1. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań.
 2. Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce.
 3. Uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie.
 4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
 5. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
 6. Ukierunkowywanie samodzielnej pracy.
 7. Dowartościowanie ucznia.
 8. Wybór rodzaju dalszego kształcenia, dalszej drogi życiowej.

2.Monitorowanie systemu szkolnego

 1. Doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela.
 2. Analiza prawidłowego doboru programów i podręczników.
 3. Skuteczność nauczania i wychowania.
 4. Okresowe (roczne) podsumowywanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia treści programowych przewidzianych na dany okres (rok szkolny).
 5. Informowanie rodziców o osiągnięciach, postępach i wysiłkach uczniów.

 

§ 2. USTALENIA OGÓLNE.

 

Ocenianie szkolne obejmuje:

a)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

b)    bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny ze sprawowania według zasad podanych poniżej oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

c)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

d)    ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania,

e)     ustalanie ocen z zachowania

f)      ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

3.     Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu zajęć.

4.     Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

5.     W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.

6.     Oceny bieżące cząstkowe w klasach I-III szkoły podstawowej są ustalane według skali przyjętej dla klas IV-VI.

7.     Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne w klasach IV-VI ustala się w stopniach według następującej skali:

a)    Stopień celujący- 6

b)   Stopień bardzo dobry- 5

c)    Stopień dobry- 4

d)   Stopień dostateczny- 3

e)    Stopień dopuszczający- 2

f)     Stopień niedostateczny- 1

6.     Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.

7.     Obowiązują następujące ogólne kryteria stopni:

 

 

I. Stopień celujący otrzymuje uczeń:

 

a)     - którego osiągnięcia edukacyjne znacznie wykraczają poza program zajęć edukacyjnych w danej klasie,

b)    - który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c)     - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

d)    - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych (dotyczy oceny z wychowania fizycznego) i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

d)

d) II. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń :

 

a)     – który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie,

b)    - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

b)
III. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 

a)     - opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dobry dla danych zajęć edukacyjnych,

b)    - poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.


IV. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń , który:

 

a)           opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych ,

b)          rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności ,czasami przy pomocy nauczyciela

 

V. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 

a)     - opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych,

 

 

b)    - rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

c)    - może mieć braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową ,ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w toku dalszej nauki.

c)

VI. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 

a)     - nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dopuszczający,

b)    - którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych,

c)    nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności dla danego poziomu kształcenia

c)

§ 3

OCENA Z ZACHOWANIA

 

I. Tryb i zasady ustalenia oceny zachowania uczniów

 

1.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)     wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

c)     dbałość o honor i tradycje szkoły

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej

e)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

f)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

g)     okazywanie szacunku innym osobom

2.     Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

a)     wzorowe

b)    bardzo dobre

c)     dobre

d)    poprawne

e)     nieodpowiednie

f)      naganne

3.     W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

4.     Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

 

 

 

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

5.     W procesie oceniania zachowania wychowawcy uwzględniają opinie innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz Samorządu Uczniowskiego.

6.     Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna jeśli w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych uczeń lub jego rodzice nie zgłoszą zastrzeżeń , że roczna ( semestralna) ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Jeśli zgłoszenie takie nastąpiło dyrektor powołuje komisję , która ustala ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów ; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, w której skład wchodzą: dyrektor, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie , pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego i rady rodziców. Z prac komisji sporządza się protokół ,który zawiera :skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.     Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice (prawni opiekunowie).

8.     Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.
Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) ze szczegółowymi kryteriami oceniania uczniów oraz odpowiednimi procedurami.
Procedura
8.1. Zapoznanie uczniów:
a/ - odczytanie i omówienie zasad oceniania zachowania na pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy,
b/ - dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego,
8.2. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów):
a/ - odczytanie i omówienie zasad oceniania zachowania na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu,
b/ - dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności.

9.     Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
Procedura:
9.1. wychowawca klasy po zapoznaniu się z:
a/ - zapisami w dzienniku klasowym, zeszycie uwag,
b/ - obliczonymi przez siebie danymi dotyczącymi frekwencji,

c /- a także, jeśli uzna to za zasadne , opinią klasy i opinią nauczycieli
ustala proponowaną przez siebie ocenę zachowania ucznia.

9.2. Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie są zobowiązani do zapoznania się z zaproponowanymi przez wychowawcę klasy ocenami zachowania, co potwierdzają pisemną akceptacją lub pisemnym podaniem

swych uwag i propozycji zmian najpóźniej do dnia o tydzień wyprzedzającego termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

9.3. Pozostali nauczyciele lub inni pracownicy szkoły, którzy chcieliby mieć wpływ na ocenę zachowania ucznia przekazują swoje informacje ustnie bezpośrednio wychowawcy klasy, który jeśli uzna za konieczne, sporządza odpowiednią notatkę służbową.

9.4. Wychowawca klasy po zapoznaniu się z opiniami innych nauczycieli może swą ocenę utrzymać lub zmienić.

9.5. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy klasy obowiązki jego przejmuje inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

10.       Oceny zachowania ustalone za drugi semestr roku szkolnego są ocenami rocznymi uwzględniającymi zachowanie ucznia w całym roku szkolnym.

11.       Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).


Procedura:
11.1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca:
a/ - ustnie informuje ucznia o wystawionej dla niego ocenie zachowania,
b/ - wpisuje ocenę do zestawienia zbiorczego i potwierdza wpis podpisem.
11.2.W przypadku nieobecności wychowawcy klasy, jego obowiązki przejmuje inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

 

12. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. r. oraz niniejszymi zasadami oceniania zachowania nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

 

13. Końcoworoczna ocena zachowania obejmuje ocenę zarówno z pierwszego jak i drugiego semestru i nie powinna być wyższa lub niższa od śródrocznej więcej niż o dwa stopnie.

 

14. Rada Pedagogiczna może w wyjątkowych przypadkach w wyniku głosowania zmienić ocenę z zachowania ustaloną przez wychowawcę klasy po jego akceptacji.

 

II. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania:

 

 

Zachowanie wzorowe: powyżej 200 pkt.

Zachowanie bardzo dobre: 100 do 199 pkt.

Zachowanie dobre: 0 do 99 pkt.

Zachowanie poprawne: -1 do -99 pkt.

Zachowanie nieodpowiednie: - 100 do -199 pkt.

Zachowanie naganne: powyżej – 200 pkt.

 

 

Uczeń, który zdobył:

- powyżej 30 pkt. ujemnych nie może otrzymać zachowania wzorowego

- powyżej 60 pkt. ujemnych nie może otrzymać zachowania bardzo          dobrego

- powyżej 90 pkt. ujemnych nie może otrzymać zachowania dobrego

 

 

1. Kultura osobista ucznia:

·        używa formy grzecznościowe

·        strój szkolny (galowy) biało-czarny

·        stosunek do rówieśników

·        stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły

·        właściwe zachowanie adekwatne do sytuacji (apele, imprezy, zawody sportowe, poza szkołą)

-Jeśli nie ma uwag z tych punktów wychowawca przyznaje uczniowi       jednorazowo na koniec semestru 30 punktów.

 

2.Efektywne pełnienie funkcji klasowych i szkolnych:

·        działalność w samorządzie szkolnym – 20-40 pkt.

·        działalność w samorządzie klasowym – 10-20 pkt.

·        -Jednorazowo przyznaje wychowawca na koniec semestru.

 

3.Systematyczność uczęszczania na lekcje:

.     Jednorazowo na koniec semestru wychowawca przyznaje 10 pkt. uczniowi, który nie spóźnia się na lekcje i nie ma nieusprawiedliwionych godzin.

·     za 100% frekwencji 20 punktów na koniec roku

 

4.Indywidualny wkład pracy włożonej w wypełnianie obowiązków edukacyjnych ucznia.

-Jednorazowo na koniec semestru wychowawca przyznaje 0-20 punktów.

 

5.Zaangażowanie w akcje organizowane w szkole (akcje charytatywne, akcje ekologiczne) i poza szkołą.

-Jednorazowo przyznaje wychowawca na koniec semestru 0-10 punktów.

 

Punktacja dodatnia

 

Lp.

Kryteria oceny

Osoby oceniające

Liczba pkt

Częstotliwość

1.

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim.

 

nauczyciel przedmiotu

100

 

2.

Finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim.

 

nauczyciel przedmiotu

70

 

3.

Udział w etapie rejonowym konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

 

nauczyciel przedmiotu

50

 

4.

Udział w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

-50% kl. VI, -40% kl. V,-30% kl. IV

nauczyciel przedmiotu

20

 

5.

Zajęcie I miejsca  w konkursie pozaszkolnym.

 

nauczyciel przedmiotu

30

każdorazowo

6.

Zajęcie II lub III miejsca  w konkursie pozaszkolnym nauczyciel przedmiotu

20

każdorazowo

7.

Zajęcie I miejsca  w konkursie szkolnym

 

 

nauczyciel przedmiotu

20

każdorazowo

8.

Zajęcie II lub III miejsca  w konkursie szkolnym nauczyciel przedmiotu

10

każdorazowo

9.

Udział w konkursie szkolnym wymagającym wkładu pracy ucznia. nauczyciel przedmiotu

10

każdorazowo

10.

 

Udział w zawodach na szczeblu gminnym nauczyciel wf

15

każdorazowo

11.

Udział w zawodach na szczeblu powiatowym nauczyciel wf.

25

każdorazowo

12.

Udział w zawodach na szczeblu rejonowym nauczyciel wf.

35

każdorazowo

13.

Udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim nauczyciel wf.

45

każdorazowo

14.

Udział w rozgrywkach międzyklasowych

 

nauczyciel wf.

5

każdorazowo

16.

Przyniesienie przedmiotów upiększających sale bądź przydatnych w szkole. wychowawca

10

każdorazowo

17.

Wykonanie gazetki szkolnej lub klasowej.

 

wychowawca

10

każdorazowo

18.

Udział w imprezach kulturalnych na forum szkoły i środowiska. organizator akcji

10-20

każdorazowo

19.

Wykonanie prac społeczno-użytecznych na rzecz miasta, gminy, pomoc starszym osobom poświadczenie wykonania pacy przez daną osobę

10-15

każdorazowo

20.

Pomoc innym kolegom i koleżankom w nauce nauczyciel przedmiotu

0-20

maksymalnie w semestrze 20 pkt

21.

Inne formy pozytywnego zachowania wychowawca

0-20

w zależności od zaangażowania ucznia

 

PUNKTY UJEMNE PRZYZNAWANE SĄ ZA KAŻDE PRZEWINIENIE

PUNKTY UJEMNE PRZYZNAJĄ NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

 

Lp.

Kryteria oceny

Liczba punktów

1.

Posiadanie i spożywanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów 100

2.

Bójka. 30-100

3.

Kradzież. 50-100

4.

Wpisanie ocen do dziennika. 100

5.

Podrabianie usprawiedliwienia. 30

6.

Ściąganie i odpisywanie zadań domowych  10

7.

Oszukiwanie nauczyciela, kłamstwo. 10-50

8.

Nagrywanie innych bez zgody na terenie szkoły 50

9.

Wyłudzanie pieniędzy. 50-100

10.

Lekceważący stosunek do pracowników szkoły. 20

11.

Aroganckie zachowanie do pracowników szkoły 50

12.

Zaczepki fizyczne. 20

13.

Wulgarne słownictwo. 20

14.

Niszczenie sprzętu i mebli. 20-50

15.

Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia. 10 / za każdą godz/

16.

Ubliżanie koledze, zaczepki słowne. 20-50

17.

Niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek. 20-50

18.

Niewykonanie poleceń nauczyciela. 20

19.

Nie wywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań. 10

20.

Nie wywiązanie się z obowiązków dyżurnego. 10

21.

Przeszkadzanie na lekcji. 10

22.

Złe zachowanie w stołówce, bibliotece, świetlicy oraz szatni. 20

23.

Zaśmiecanie otoczenia. 10

24.

Spóźnianie się na lekcje. 5 /każdorazowe/

25.

Niezgodny z regulaminem wygląd ucznia podczas zajęć

/nie dotyczy dyskotek/

10-20

26.

Używanie telefonu komórkowego w szkole 20

27.

Wychodzenie poza teren szkoły. 10

28.

Brak obuwia zmiennego. 10

29.

Wnoszenie jedzenia na lekcje wymagającego natychmiastowej konsumpcji ( lody). 10

30.

Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej w terminie. 10

31.

Żucie gumy na lekcji. Jedzenie i picie  na lekcji bez zgody nauczyciela. 10

32.

Towarzyszenie niepełnoletniej osobie spożywającej alkohol lub palącej 20

33.

Przebywanie poza domem bez opieki osoby dorosłej po 21.00 godzinie. 20

34.

Inne formy negatywnego zachowania 0-20

 

 

Kryteria ocen z zachowania zostały opracowane przez zespół ds. ewaluacji zachowania w składzie: Marcin Mazurek, Krystyna Gaczoł, Sylwia Świętojańska, Barbara Wolańczyk, Teresa Mroczek, Joanna Gmiterek i Grażyna Wiciejowska

 

Kryteria ocen z zachowania zostały przyjęte  Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010/2011 na konferencji  w dniu 11 października 2010roku.

                                                  

15.       Szczegółowe kryteria przyznawania wszystkich ocen są określone w przedmiotowym systemie oceniania stanowiącym załącznik do WSO.

16.       Oceny bieżące mogą być ustalane:

a)     w stopniach wg skali stosowanej przy ocenianiu śródrocznym i końcoworocznym; dopuszcza się stawianie znaków ,,+” i ,,-„ informujących ucznia o bliskości jego wypowiedzi do przyjętych szczegółowych kryteriów,

b)    ustala się następujące znaki informacyjne możliwe do zapisania w dzienniku lekcyjnym w rubrykach dotyczących oceniania:

- np- uczeń nie przygotowany do lekcji,

- bz – brak zadania,

- O- nieobecnośc ucznia podczas pisemnych sprawdzianów kontrolnych.

 

 

c)     w inny sposób pod warunkiem, że został on uwzględniony w przedmiotowym systemie oceniania.

d)    przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z regulaminem WSO.

 

17.       Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.

18.       Oceny klasyfikacyjne ustalone przez nauczyciela nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją administracyjną.

19.       Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

20.       W przypadku przedmiotu realizowanego tylko w I okresie danego roku szkolnego, ocena śródroczna jest równocześnie oceną końcoworoczną.

21.       Uczeń otrzymuje promocję jeśli uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

22.      Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu.

23.        Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który posiada średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 4,75 i więcej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

§ 4

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ZWIĄZANE Z OCENIANIEM UCZNIÓW

Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców (lub prawnych opiekunów) z zasadami klasyfikowania i promowania określonymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004 . roku wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniami MENiS oraz postanowieniami WSO

1. Procedura dotycząca ocen z zachowania:
1.1 Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania zachowania:

a) odczytanie i omówienie zasad na pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy.

b) dokumentacja-wpis do dziennika lekcyjnego.

1.2. Zapoznanie rodziców:
a) odczytanie i omówienie zasad na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu,
b) dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności.

2. Procedura dotycząca ocen z przedmiotów:

 

2.1 Nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów oraz ich rodziców (lub prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.2. Informowanie uczniów z kryteriami oceniania z przedmiotów:
a) ustnie, na pierwszej lekcji danego przedmiotu,
b) dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego.

2.3.Informowanie rodziców:

a) Na pierwszym lub drugim zebraniu rodziców, wychowawca zapoznaje rodziców z pisemnymi informacjami sporządzonymi przez nauczycieli przedmiotów,

b) dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności.

 

3.     Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek systematycznie dokonywać oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny. Minimalna ilość ocen w ciągu semestru powinna być określona w przedmiotowym systemie oceniania i uwzględniać zasadę systematyczności oceniania. Powinna obowiązywać zasada , że w semestrze danego roku szkolnego uczeń powinien otrzymać nie mniej ocen niż podwójna liczba godzin w tygodniu z przedmiotu plus jeden.

 

4.     Nauczyciel ustalając stopień szkolny jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia lub opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

5.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

6.     Nauczyciel przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi, bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

7.     Stopnie szkolne muszą być jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

8.     Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go, na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), krótko uzasadnić.

 

9.     Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel może na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), wydać do domu na czas przez siebie określony. Prace kontrolne powinny być przechowywane przez cały rok szkolny.

 

10. W końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły nauczyciel ustala stopnie semestralne/roczne.

 

11. Formy oceniania:

a)    bieżące ocenianie za wypowiedzi ustne,

b)   prace kontrolne zaplanowane w rozkładach materiału poszczególnych nauczycieli,

c)    ocenianie aktywności na zajęciach,

d)   ocenianie wykonywanych ćwiczeń, prac, prowadzonych zeszytów uczniowskich ( w stosunku do uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące dysgrafii, dysleksji czy dysortografii powinno się stosować odrębne kryteria oceniania zeszytów uczniowskich),

e)    stosunek do obowiązków szkolnych,

f)     przyrost wiedzy.

12. Kryteria oceniania

Przy ustalaniu oceny, nauczyciel zobowiązany jest, kierując się szczegółowymi kryteriami oceny zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania brać pod uwagę dodatkowe kryteria:

a)     uwzględnić zdolności poszczególnych uczniów i odnosić ocenę do danego ucznia a nie do średniego poziomu klasy,

b)    trudności w uczeniu się , które są skutkami upośledzenia umysłowego , zaburzeń emocjonalnych lub zaniedbania środowiskowego ,

c)     potwierdzone opinią poradni psychologiczno –pedagogicznej specyficzne trudności w uczeniu ( zaburzenia funkcji słuchowych , myślenia , mówienia, czytania, techniki pisania, stosowania poprawnej pisowni lub liczenia) uczniom na podstawie pisemnej opinii poradni nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne,

d)    ustalając ocenę z wychowania fizycznego , muzyki, plastyki , techniki i informatyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

 

13. Częstotliwość oceniania:

a)     Pisemne formy sprawdzające obejmujące testy, wypracowania pisemne muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,

b)    ilość takich form sprawdzających nie może przekraczać 3 w tygodniu oraz 1 dziennie, ograniczenia te nie dotyczą krótkich form pisemnych ( do 15 min.) i obejmujących swoim zakresem do trzech lekcji wstecz,

c)     prace pisemne mogą być oceniane w formie punktacji , oceny jednostkowej za całokształt pracy. Przy ocenianiu w formie punktacji przyjmuje się , że ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który uzyskał 33% punktów.

 

d)   sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego opiekunowie otrzymują na zasadach określonych przez nauczycieli

 § 5.

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW/ O USTALONYCH OCENACH.

Nauczyciel ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskanych przez ucznia bieżących, semestralnych i końcoworocznych ocenach .


1. Procedura dotycząca ocen cząstkowych:

1.1.          Informacji o ocenach powinien udzielać nauczyciel ustnie w czasie spotkań z rodzicami na ich prośbę.

1.2.          Ustnej informacji o ocenach udziela, na prośbę rodziców, wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu w czasie zebrań z rodzicami lub konsultacji.

1.3.          Wychowawca może sporządzać wypisy ocen z dziennika i przekazywać je opiekunom.

1.4.          Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego stopniach rocznych.

2. Procedura dotycząca ocen semestralnych i końcoworocznych:
2.1. Wychowawca klasy podaje uczniom oceny proponowane w formie zestawienia pisemnego i zobowiązuje ich do przekazania zestawienia rodzicom do akceptacji.

3.     O zagrożeniu oceną niedostateczną semestralną lub końcoworoczną uczeń i rodzice zostają poinformowani pisemnie na 30 dni przed ustaleniem oceny . Odebranie zawiadomienia musi być potwierdzone podpisem rodzica i ucznia oraz dostarczone do dyrektora szkoły.

4.     Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

5.     Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna jeżeli została ustalona zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania zachowania.

§ 6

ZWOLNIENIA

 

1.     Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego , informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza ,

 

oraz na czas określony tej opinii ; w przypadku zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego; zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły; w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”

§ 7

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY.

 

1.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.     Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.     Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego, na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.


Procedura:

3.1. Prośbę należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym semestrze (roku szkolnym).

3.2. Termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, rodzice (prawni opiekunowie) i uczeń.

3.3. Z uzgodnienia terminu wychowawca sporządza notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi szkoły. Po przeprowadzeniu egzaminu dyrektor dołącza notatkę do protokołu.

3.4. Egzamin dotyczący klasyfikacji rocznej musi się odbyć nie później niż w pierwszych dwóch tygodniach przerwy letniej.

 

4.Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub innego powodu, na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) lub nauczyciela-wychowawcy, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

 

 

Procedura:
4.1. Prośbę należy złożyć jak w ust. 3. l
4.2. Rada pedagogiczna wyraża swą zgodę w drodze jawnego głosowania zwykłą

większością głosów przy obecności minimum 1/2 członków.
4.3. Dalsza procedura jak w ust. 3.2, 3.3.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny nauki poza szkołą.

Procedura:
5.1. Prośbę należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły w dowolnym okresie roku szkolnego.
5.2. Procedura dalsza jak w ust. 3.1, 3.2, 3.3

6.     Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

7.     Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen (§ 2 ust 6).

8.     Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali wymienionej w Rozporządzeniu MEN z 7 września 2004 r.

9.     Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego przechowuje się w archiwum szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Po przeprowadzonym egzaminie klasyfikacyjnym wychowawca klasy lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły dokonuje stosownego wpisu do arkusza ocen ucznia.

11.       Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn uzasadnionych, może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o wyznaczenie nowego terminu. Z prośbą do dyrektora szkoły zwrócić się również mogą rodzice ucznia (prawni opiekunowie) lub nauczyciel-wychowawca.


Procedura:
11.1. Pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem nieobecności należy złożyć nie później niż 1 dzień po upływie terminu egzaminu.
11.2. Nowy termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciel-wychowawca i uczeń.
11.3. Z uzgodnienia terminu sporządza się notatkę służbową, którą przechowuje dyrektor szkoły, a po przeprowadzeniu egzaminu dołącza do protokołu.

 

 

12. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego otrzymuje ocenę niedostateczną za I semestr z

danego przedmiotu i zobowiązany jest do zaliczenia I semestru zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

13. Uczeń, który nie przystąpił bez usprawiedliwienia do egzaminu klasyfikacyjnego rocznego nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej. Nie ma też prawa do egzaminu poprawkowego.

14. Uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

15.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni ( w charakterze obserwatorów)- rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się„nieklasyfikowany”

 

 

§ 8

EGZAMIN POPRAWKOWY.

 

1.     Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy . W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

Procedura:

1.1. Pisemny wniosek o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym semestrze (roku szkolnym).

 

1.2. W przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe rada pedagogiczna podejmuje decyzje w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy obecności minimum 1/2 członków.

 

2.           Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminów z muzyki, plastyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

 

3.           Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

Procedura:
3.1. Informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na piśmie i pozostawia w sekretariacie szkoły wraz z wymaganiami egzaminacyjnymi zgodnymi z wymaganiami programowymi na ocenę dopuszczającą.

 

4.           Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
- Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
- Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.

 

5.           Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6.           Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół egzaminu przechowuje się w archiwum szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

7.           Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

Procedura:

7.1. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia najpóźniej dzień po wyznaczonym terminie egzaminu.

7.2. Pisemny wniosek o ustalenie terminu należy złożyć do dyrektora szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności.

 

8.           Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, otrzymuje ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Wynik pozytywny

egzaminu poprawkowego jest jednoznaczny z uzyskaniem oceny dopuszczającej.

 

9.           Wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskana na jego podstawie ocena muszą być odnotowane w arkuszu ocen ucznia.

 

10.       Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu realizowanego tylko w I semestrze danego roku szkolnego, co jest równoznaczne z końcoworoczną oceną niedostateczną, może on, jego rodzice złożyć wniosek o egzamin poprawkowy.

 

11.       Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem , że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej

 

Procedura:

11.1.      Pisemny wniosek o uzyskanie promocji mimo nie zdanego egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do 30 sierpnia, danego roku szkolnego.

11.2.      Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o promowaniu ucznia w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy obecności minimum 1/2 członków.

 

Dyrektor Szkoły

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.