www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

KOMUNIKATY

 

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych jest wywieszona w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2021/2022

Dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Św. Brata  Alberta w Narolu

  z  dnia   04.02.2022 r.

 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

na rok szkolny 2022/2023.

Podstawa prawna:

·      Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 21.08.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek/ Dz.U. z  2019  poz. 1737/

·      Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Narol  z dnia  21  stycznia  2022 r. w  sprawie  ustalenia  haromonogramu  czynności  w  postepowaniu rekrutacyjnym oraz  postepowaniu  uzupełniającym na  rok  szkolny 2022/2023 dla  przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w  szkołach  podstawowych  oraz  I klas szkól  podstawowych prowadzonych  przez  Gminę  Narol.

·      Statut  Szkoły  Podstawowej im. Św.  Brata  Alberta w  Narolu

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, sposób przeliczania punktów, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz terminy składania dokumentów.

 

§ 2

1. Regulamin stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.

2. Regulaminu nie stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, które ubiegają się
o przyjęcie do szkoły integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej.

3. Dzieciom, o których mowa w ust. 2 odpowiednią formę kształcenia, zgodną
z orzeczeniem, na wniosek rodziców, zapewnia gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 4

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Gmina  Narol.

 

Rozdział 2

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej

§ 5

1. Do oddziału przedszkolnego i  klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Formularze zgłoszenia dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 1 lub nr 1a).

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 3).

 

Rozdział 3

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej

 

§ 6

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 7

1. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 6, brane są pod uwagę kryteria zawarte w  uchwale  Rady  Miejskiej  w Narolu  w sprawie ustalenia  kryteriów  naboru  do oddziałów  przedszkolnych i klas  pierwszych szkól podstawowych dla  których organem prowadzącym  jest  Gmina  Narol.

2.  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium, o którym mowa w uchwale  są,  oświadczenie rodzica lub zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodzica (rodziców) kandydata. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu składa się do dyrektora Szkoły.

3. Formularze wniosku są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 2 lub nr 2a).

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 3).

§ 9

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 10

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

b)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;

c)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów,
o których mowa w § 7 ust. 1.

3. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 

§ 11

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 12

1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w § 11.

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 13

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy:

a)  21 luty 2022 - 11 marca 2022 - złożenie  deklaracji o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  kolejnym  roku  szkolnym, załącznik Nr 4.

b)  01 marca 2022 - 31 marca 2022 r -wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i  szkoły podstawowej wraz z dokumentami, o których mowa w § 7,

c)   do  05 kwietnia 2022 - weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną,

d)  do 08 kwietnia 2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

e)   do 19 kwietnia  2022 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

f)    do 21 kwietnia 2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

§ 14

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa
im. Św. Brata Alberta w Narolu nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające (w  terminie zgodnie z Zał. Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Narol).

 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym  uzupełniającym obowiązują następujące terminy:

a)    05  maja 2022- opublikowanie wykazu  wolnych  miejsc,

b)   10 maja 2022 - 24 maja 2022 - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i  szkoły podstawowej wraz z dokumentami w postępowaniu uzupełniającym, o których mowa w § 7,

c)     do 27 maja 2022 - weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną,

d)    do 31 maja 2022 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

e)    do 10  czerwca 2022 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

f)       do 15 czerwca 2022 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 15 czerwca 2022 roku.

 

§ 15

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Rozdział 4

Przechowywanie danych osobowych kandydatów oraz dokumentacji

 

§ 16

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

   § 17

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Rozdział 5

Przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego

 

§ 18

1. O przyjęciu ucznia do oddziału przedszkolnego i  Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów nie  zamieszkałych  w obwodzie danej szkoły.

2. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

 

Regulamin został przedstawiony i  zatwierdzony przez  Radę Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu.

 

 

 

   Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu na rok szkolny 2022/2023

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu ul. Graniczna 11, 37-610 Narol

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

     1. Dane dziecka:

Imiona  i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres zamieszkania

 

Adres zameldowania ( jeżeli inny niż zamieszkania)

 

      2.Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna

 

Adres zamieszkania

 

Numer telefonu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

 

Adres zamieszkania

 

Numer telefonu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

1.   Dodatkowo dołączam do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenie lekarskie, itp.)

tak□                                         nie□

2.   Oświadczenia

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.[1]

 

……………………………………                               …………………………………

                      data                                                                 czytelny podpis rodzica  kandydata

 

3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu , kontakt do inspektora ochrony danych email: iod.sp.zs@gmail.com.
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do placówki w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze z art. 151 i 155 ustawy Prawo Oświatowe, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia RODO. Dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań (Firma informatyczna, serwis systemów informatycznych, doradztwo prawne, organizatorzy wydarzeń), szczegółowy wykaz odbiorców dostępny jest w sekretariacie. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki i 50 lat po jej zakończeniu z dokładnością do przepisów szczególnych, gdzie okres ten może być krótszy.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 

………………………                                              ……………………………………

             data                                                                     czytelny podpis rodzica  kandydata

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

□ Przestrzegania postanowień statutu szkoły

□ Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach

□ Uczestniczenia w zebraniach rodziców

 

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

 

OŚWIADCZENIE:

 

Mój syn / córka/…………………………….będzie ( nie będzie ) uczestniczył /-ła/ w lekcjach

religii

 

*Niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

 

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:

• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

 

 

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

 

 

Załącznik nr 1a do regulaminu rekrutacji  do oddziału przedszkolnego  Szkoły Podstawowej Św. Brata Alberta w Narolu   na rok szkolny 2022/2023

                                                                      

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu ul. Graniczna 11, 37-610 Narol

 

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

     1. Dane dziecka:

Imiona i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres zamieszkania

 

Adres zameldowania ( jeżeli inny niż zamieszkania)

 

      2.Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna

 

Adres zamieszkania

 

Numer telefonu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

 

Adres zamieszkania

 

Numer telefonu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

3.   Dodatkowo dołączam do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenie lekarskie, itp.)

tak□                                         nie□

4.   Oświadczenia

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.[2]

 

……………………………………                               …………………………………

                      data                                                                 czytelny podpis rodzica  kandydata

 

5. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu , kontakt do inspektora ochrony danych email: iod.sp.zs@gmail.com.
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do placówki w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze z art. 151 i 155 ustawy Prawo Oświatowe, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia RODO. Dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań (Firma informatyczna, serwis systemów informatycznych, doradztwo prawne, organizatorzy wydarzeń), szczegółowy wykaz odbiorców dostępny jest w sekretariacie. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki i 50 lat po jej zakończeniu z dokładnością do przepisów szczególnych, gdzie okres ten może być krótszy.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 

………………………                                         ……………………………………

             data                                                                     czytelny podpis rodzica  kandydata

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

□ Przestrzegania postanowień statutu szkoły

□ Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach

□ Uczestniczenia w zebraniach rodziców

 

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

OŚWIADCZENIE:

 

Mój syn / córka/…………………………….będzie ( nie będzie ) uczestniczył /-ła/ w lekcjach

religii

 

*Niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

 

 

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:

• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1),oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

 

 

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji  do klasy pierwszej   Szkoły Podstawowej

im. Św. Brata Alberta w Narolu  na rok szkolny 2022/2023

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu
ul. Graniczna 11,  37-610 Narol

                       

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej  im. Św. Brata Alberta w Narolu

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Św. Brata  Alberta w Narolu

 

Dane osobowe dziecka

PESEL                                  

 

 

  Imię                                                             Drugi imię                                            Nazwisko                           

 

 

 

Data urodzenia                                 Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr. PESEL)                              

 

Adres zamieszkania dziecka

  Ulica                                                                                                                                  Nr domu               Nr lokalu

 

 

 

  Kod pocztowy           Miejscowość            

 

 

-

 

 

 

 

Województwo                                         Powiat                                         Gmina

 

 

 

 

Adres zameldowania  dziecka

  Ulica                                                                                                                                  Nr domu               Nr lokalu

 

 

 

  Kod pocztowy           Miejscowość            

 

 

-

 

 

 

 

Województwo                                         Powiat                                         Gmina

 

 

 

Dane rodziców/prawnych opiekunów

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka                                              Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

 

 Imię                         Nazwisko                                  

    Telefon kontaktowy                                                

    Adres e-mail                                                           

 

 Imię                         Nazwisko                                 

     Telefon kontaktowy                                                

    Adres e-mail                                                           

 

Adres zamieszkania matki/opiekunki                                                Adres zamieszkania ojca/opiekuna

(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)                                     (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

 

    Ulica                                        Nr domu         Nr lokalu

   Kod pocztowy       Miejscowość             

 

 

-

 

 

 

 

 

    Ulica                                        Nr domu         Nr lokalu

   Kod pocztowy       Miejscowość            

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z  Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm. ) do niniejszego wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie „Załącznik do wniosku – informacja o spełnianiu kryteriów”.

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły podstawowej. Dane przetwarzanie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

…………………………………………                                                                          …………………………………………………………                                                                                   

     Data przyjęcia wniosku                                                                                         Podpis rodziców/opiekunów prawnych

Dane o macierzystej szkole obwodowej

 

Pełna nazwa i adres szkoły podstawowej

 

 

 

 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

np. orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu , kontakt do inspektora ochrony danych email: iod.sp.zs@gmail.com.
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do placówki w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze z art. 151 i 155 ustawy Prawo Oświatowe, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia RODO. Dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań (Firma informatyczna, serwis systemów informatycznych, doradztwo prawne, organizatorzy wydarzeń), szczegółowy wykaz odbiorców dostępny jest w sekretariacie. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki i 50 lat po jej zakończeniu z dokładnością do przepisów szczególnych, gdzie okres ten może być krótszy.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 

………………………                                         ……………………………………

             data                                                                     czytelny podpis rodzica  kandydata

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

□ Przestrzegania postanowień statutu szkoły

□ Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach

□ Uczestniczenia w zebraniach rodziców

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

OŚWIADCZENIE:

Mój syn / córka/…………………………….będzie ( nie będzie ) uczestniczył /-ła/ w lekcjach

religii

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:

• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1),oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

Załącznik do wniosku – informacja o spełnianiu kryteriów


1. Kryteria zawarte w statucie Szkoły Podstawowej  im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

Lp.

Kryterium

Spełnianie kryterium

TAK/NIE/ODMAWIAM*

1

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

 

2

kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w tej szkole      

 

3

lokalizacja szkoły korzystna ze względu na miejsce pracy rodziców (rodzica) kandydata.

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20t ust. 2 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w § 7 pkt 1 ust.

 

 

………..…………………………………..

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

 

 

__________________________________

 

*Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów.

 

   Załącznik nr 2a   do regulaminu rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego  Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu    na rok szkolny 2022/2023

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu
        ul. Graniczna 11, 37-610 Narol

               

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  Szkoły Podstawowej

 im. Św. Brata Alberta w Narolu

Proszę o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Św. Brata  Alberta w Narolu

Dane osobowe dziecka

PESEL                                  

 

 

  Imię                                                             Drugi imię                                            Nazwisko                           

 

 

 

     Data urodzenia                                 Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr. PESEL)                              

 

Adres zamieszkania dziecka

  Ulica                                                                                                                                  Nr domu               Nr lokalu

 

 

 

  Kod pocztowy           Miejscowość            

 

 

-

 

 

 

 

Województwo                                         Powiat                                         Gmina

 

 

 

 

Adres zameldowania  dziecka

  Ulica                                                                                                                                  Nr domu               Nr lokalu

 

 

 

  Kod pocztowy           Miejscowość            

 

 

-

 

 

 

 

Województwo                                         Powiat                                         Gmina

 

 

 

Dane rodziców/prawnych opiekunów

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka                                              Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

 

 Imię                         Nazwisko                                 

    Telefon kontaktowy                                                

    Adres e-mail                                                           

 

 Imię                         Nazwisko                                  

     Telefon kontaktowy                                                

    Adres e-mail                                                           

 

Adres zamieszkania matki/opiekunki                                                Adres zamieszkania ojca/opiekuna

(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)                                     (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

 

    Ulica                                        Nr domu         Nr lokalu

   Kod pocztowy       Miejscowość            

 

 

-

 

 

 

 

 

    Ulica                                        Nr domu         Nr lokalu

   Kod pocztowy       Miejscowość            

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z  Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) do niniejszego wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie „Załącznik do wniosku – informacja o spełnianiu kryteriów”.

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły podstawowej. Dane przetwarzanie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

………………………………………                                                                          …………………………………………………………                                                                                    

     Data przyjęcia wniosku                                                                                         Podpis rodziców/opiekunów prawnych

Dane o macierzystej szkole obwodowej

 

Pełna nazwa i adres szkoły podstawowej

 

 

 

 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

np. orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu , kontakt do inspektora ochrony danych email: iod.sp.zs@gmail.com.
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do placówki w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze z art. 151 i 155 ustawy Prawo Oświatowe, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia RODO. Dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań (Firma informatyczna, serwis systemów informatycznych, doradztwo prawne, organizatorzy wydarzeń), szczegółowy wykaz odbiorców dostępny jest w sekretariacie. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki i 50 lat po jej zakończeniu z dokładnością do przepisów szczególnych, gdzie okres ten może być krótszy.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 

………………………                                         ……………………………………

             data                                                                     czytelny podpis rodzica  kandydata

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

□ Przestrzegania postanowień statutu szkoły

□ Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach

□ Uczestniczenia w zebraniach rodziców

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

OŚWIADCZENIE:

Mój syn / córka/…………………………….będzie ( nie będzie ) uczestniczył /-ła/ w lekcjach

religii

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:

• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1),oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

Załącznik do wniosku – informacja o spełnianiu kryteriów


1. Kryteria zawarte w statucie Szkoły Podstawowej  im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

Lp.

Kryterium

Spełnianie kryterium

TAK/NIE/ODMAWIAM*

1

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

 

2

kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w tej szkole      

 

3

lokalizacja szkoły korzystna ze względu na miejsce pracy rodziców (rodzica) kandydata.

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20t ust. 2 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w § 7 pkt 1 ust.

 

 

………..…………………………………..

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

__________________________________

 

*Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów

 

 

Załącznik nr 3   do regulaminu rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego  Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu    na rok szkolny 2022/2023

 

 

Narol …………………………

              data          

…………………………………

          imię i nazwisko Wnioskodawcy

 

…………………….................

                  adres zamieszkania

 

……………………................

 

 OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

 

 

 

     Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka …………………………………………….

                                                                                               imię i nazwisko kandydata

 

……………………………… do ……………………………………………………………..

                  PESEL kandydata

 

………………………………………………………………………………………………..

                                                                                  nazwa szkoły

na rok szkolny 2022/2023

           

 

 

                                                                                              …………………………………

                                                                                                             podpis Wnioskodawcy

 

__________

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia składają rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie  do 19 kwietnia 2022 r. zgodnie z zarządzeniem nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 251.01.2022r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Narol., wydanego na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze  zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.  zm.).

 

 

 Załącznik nr 4   do regulaminu rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego  Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu    na rok szkolny 2022/2023

 

Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym

 w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

Deklaruję kontynuację edukacji  mojego dziecka w  oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym ……………………

 

(imię i nazwisko) ………………….……………………………………………………….

 

ur.…………………. w………………………… …. ……

 

·                PESEL dziecka…………………..…………………………………………………..

 

·                adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………

 

·                adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów…….………………………….

 

·                stały adres zameldowania dziecka ……..……………………………………………

 

·                       numery telefonów kontaktowych  ………………………………………………… 

 

 

(czytelny podpis

 

Oświadczenia:

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.[3]

……………………………………                               …………………………………

                      data                                                                 czytelny podpis rodzica  kandydata

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu , kontakt do inspektora ochrony danych email: iod.sp.zs@gmail.com.
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do placówki w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze z art. 151 i 155 ustawy Prawo Oświatowe, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia RODO. Dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań (Firma informatyczna, serwis systemów informatycznych, doradztwo prawne, organizatorzy wydarzeń), szczegółowy wykaz odbiorców dostępny jest w sekretariacie. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki i 50 lat po jej zakończeniu z dokładnością do przepisów szczególnych, gdzie okres ten może być krótszy.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 

………………………                                              ……………………………………

             data                                                                     czytelny podpis rodzica  kandydata


 

[1]Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

[2]Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

[3]Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

Załączniki

 

Deklaracja kontynuowania nauki w klasie 0

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu szkoły.docx

Zgłoszenie do klasy pierwszej dla dzieci z obwodu szkoły.docx

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego dla dzieci z obwodu.docx

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM. POSŁA
ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

 

kolekcja modeli Pana Dyrektora

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urz?d Miasta i Gminy Narol     Nadle?nictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense      Ministerstwo Edukacji Narodowej      Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie      Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2006-2022 SP Narol . All rights reserved.