www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

KOMUNIKATY

 

LISTA KANDYDATÓW

  PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU

  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

WYKAZ UCZNIÓW KLASY  0 A

1.BANAŚ MARCEL

2.GERLACH HANNA

3.GMITEREK ALAN GRZEGORZ

4.GUT KACPER STANISŁAW

     5.HARASYMOWICZ JAKUB

     6.KOŁODZIEJ ANTONINA MARIA

7.LEJA ZUZANNA MONIKA

8.MAZUREK PAWEŁ

9.MUŁA MIKOŁAJ

10.NIEDUŻAK KAROLINA MARTYNA

11.SALIK KRZYSZTOF ANTONI

12.SALIK ZOFIA KATARZYNA

     13.WIELGOSZ ALICJA

     14.ZABORNIAK ZUZANNA

     15.ZAŁUSKA IGA ZUZANNA

     16.ŻUKOWICZ SZYMON JÓZEF

    

     WYKAZ UCZNIÓW  KLASY  0 B

1.ADAMOWICZ HANNA

2.DUDEK MIKOŁAJ

     3.GAŁKA KACPER

4.GAŁKA KAROL

5.GMITEREK KRZYSZTOF ANTONI

     6.GRUSZCZYŃSKI MICHAŁ

     7.KARASŃSKI GABRIEL MICHAŁ

     8.KŁAK JULIA

9.LASOTA KAMIL

     10.NIEDBAŁA OSKAR

     11.REBIZANT MAGDA

12.STECZKIEWICZ FILIP

13.WILCZYŃSKI ANTONI

14.WOLAŃCZYK ALEX RAFAŁ

15.WOLAŃCZYK HANNA

     16.WOLAŃCZYK LENA

 

    

 

         Dyrektor Szkoły                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej          Wiesław Zdybek                                                      Roman Cichowski

 

 

LISTA KANDYDATÓW

  PRZYJĘTYCH DO KLASY I

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU

 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

WYKAZ UCZNIÓW  KLASY  IA

1.BARTECKA ANNA WIKTORIA

2.CZARNA NINA

3.HRASIUK EMILIA KATARZYNA

4.KOGUT PIOTR

5.KOZŁOWSKA JULIA

6.KUDYBA LENA

7.KUDYBA NIKOLA

8.KULIK KRYSTIAN MACIEJ

9.LENTOWICZ BARTOSZ

10.MATYSZCZYK PAWEŁ
11.NIEDUŻAK ALEKSANDRA BARBARA

12.WAWRYK ZUZANNA

13.ZARZYCKA POLA MARIA

14.ZDYBEK – WAŻNY MIKOŁAJ

15.WOŁOSZYN PATRYCJA DANUTA

16.ŻOLĄDEK JULIA HANNA

 

WYKAZ UCZNIÓW KLASY IB

1.FLORCZAK JULIA

2.GAŁKA JULIA

3.GĘBALA HUBERT JAROSŁAW

4.KOSTRZYCKI GABRIEL

5.KRACZOWSKI MARCEL

6.NIEDUŻAK AMELIA

7.PIZUN ALEKSANDRA

8.SKIBA MAGDALENA

9. SKOWRONEK WIKTOR

10.STECZKIEWICZ KAROL TADEUSZ

11.STECZKIEWICZ KINGA ANIELA

12.WIELGOSZ ALEKSANDRA

13.WILCZYŃSKA NIKOLA

14.ZIELIŃSKI STANISŁAW

15.ŻOŁĄDEK EMILIA

 

            Dyrektor Szkoły                               Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

           Wiesław Zdybek                                                          Roman Cichowski

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7 /2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Brata  Alberta w Narolu
z dnia 24.02.2021 r

 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu  na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna:

·  Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 21.08.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek/ Dz.U. z  2019  poz. 1737/

 

·   Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Narol  z dnia  25  stycznia  2021 r. w  sprawie  ustalenia  haromonogramu  czynności  w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu  uzupełniającym na  rok  szkolny 2021/2022 dla  przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w  szkołach  podstawowych  oraz  I klas szkól  podstawowych prowadzonych  przez  Gminę  Narol.

·   Statut  Szkoły  Podstawowej im. Św.  Brata  Alberta w  Narolu

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, sposób przeliczania punktów, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz terminy składania dokumentów.

 

§ 2

1. Regulamin stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.

2. Regulaminu nie stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, które ubiegają się
o przyjęcie do szkoły integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej.

3. Dzieciom, o których mowa w ust. 2 odpowiednią formę kształcenia, zgodną
z orzeczeniem, na wniosek rodziców, zapewnia gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 4

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Gmina  Narol.

 

Rozdział 2

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej

 

 

§ 5

1. Do oddziału przedszkolnego i  klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Formularze zgłoszenia dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 6 lub nr 7).

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 3).

 

Rozdział 3

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej

 

§ 6

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 7

1. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 6, brane są pod uwagę kryteria zawarte w  uchwale  Rady  Miejskiej  w Narolu  w sprawie ustalenia  kryteriów  naboru  do oddziałów  przedszkolnych i klas  pierwszych szkól podstawowych dla  których organem prowadzącym  jest  Gmina  Narol.

2.  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium, o którym mowa w uchwale  są,  oświadczenie rodzica lub zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodzica (rodziców) kandydata. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu składa się do dyrektora Szkoły.

3. Formularze wniosku są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 4 lub nr 5).

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 3).

§ 9

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 10

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

b)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;

c)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów,
o których mowa w § 7 ust. 1.

3. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 

§ 11

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 12

1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w § 11.

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 13

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy:

a) 23 luty 2021 - 12 marca 2021 - złożenie  deklaracji o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  kolejnym  roku  szkolnym, załącznik Nr 1.

b) 01 marca 2021 - 31 marca 2021 r - wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i  szkoły podstawowej wraz z dokumentami, o których mowa w § 7,

c)   do  06 kwietnia 2021 - weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną,

d)   do 09 kwietnia 2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

e)   do 19 kwietnia  2021 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

f)  do 21 kwietnia 2021 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

§ 14

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa
im. Św. Brata Alberta w Narolu nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające (w  terminie zgodnie z Zał. Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Narol).

 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym  uzupełniającym obowiązują następujące terminy:

a)    05  maja 2021- opublikowanie wykazu  wolnych  miejsc,

b) 10 maja 2021-24 maja 2021 - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i  szkoły podstawowej wraz z dokumentami w postępowaniu uzupełniającym, o których mowa w § 7,

c)    do 28 maja 2021 - weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną,

d)    do 31 maja 2021 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

e)   do 10  czerwca 2021 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

f)  do 15 czerwca 2021 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 15 czerwca 2021 roku.

 

§ 15

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Rozdział 4

Przechowywanie danych osobowych kandydatów oraz dokumentacji

 

§ 16

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

§ 17

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Rozdział 5

Przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego

 

§ 18

1. O przyjęciu ucznia do oddziału przedszkolnego i  Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów nie  zamieszkałych  w obwodzie danej szkoły.

2. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

 

Regulamin został przedstawiony i  zatwierdzony przez  Radę Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu.

 

 Załączniki:

 

Deklaracja kontynuowania nauki w odziale przedszkolnym

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I spoza obwodu szkoły

Zgłoszenie do kl. I dla dzieci z obwodu szkoły

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego dla dzieci z obwodu szkoły

 


 

 

 

Dowóz i odwóz uczniów od 16.09.2019r.

 

Dowóz

 

Pan Stankiewicz:

Łówcza – 710

Płazów – 740

 

Pan Chmielowiec:

Podlesina – 720

Młynki – 735

Łozy – 740

 

Pan Koniak:

Lipie – 655

Narol Wieś – 710 – Malec

Jędrzejówka – 725

Kadłubiska – 735

Narol Wieś – 740  – Masarnia  

 

Odwóz

 

  Pan Stankiewicz

1240 –  Lipie

1250 – Płazów, Łówcza, Młynki, Łozy

1430 – Kadłubiska

1440 – Łówcza, Płazów

 

 Pan Chmielowiec

1240 – Podlesina, Kadłubiska

1430 – Podlesina

1445 – Łozy, Młynki

 

Pan Koniak

1240 – Jędrzejówka

1250 – Narol Wieś

1430 – Jędrzejówka

1445 – Narol Wieś, Lipie

 


 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (zwane dalej Wiener TU S.A.)

Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata” ( kliknij, aby otworzyć )
 

Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody NNW „Oświata”
(
kliknij, aby otworzyć )

 


 

Dowóz i odwóz uczniów od 02.09.2019r.

 

Dowóz

 

Pan Stankiewicz:

Łówcza – 710

Płazów – 740

 

Pan Chmielowiec:

Podlesina – 720

Młynki – 735

Łozy – 740

 

Pan Koniak:

Lipie – 655

Narol Wieś – 710 – Malec

Jędrzejówka – 725

Kadłubiska – 735

Narol Wieś – 740  – Masarnia

 

 

 Odwóz

 

Pan Stankiewicz

1240 –  Lipie

1250 – Płazów, Młynki, Łozy

1430 – Lipie

1440 – Łówcza, Płazów

 

Pan Chmielowiec

1240 – Podlesina, Kadłubiska

1430 – Podlesina

1445 – Łozy, Młynki

 

Pan Koniak

1240 – Jędrzejówka

1250 – Narol Wieś

1430 – Jędrzejówka

1445 – Narol Wieś, Kadłubiska

 

 


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. 0 ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Tytuł:  „KOLOROWY  START  Z  PLUSEM”        

wyd. MAC/JUKA

Autor: Wiesława Żaba-Żabińska

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: KARTY PRACY  cz. 1-4,  KSIĄŻKA,  WYPRAWKA PLASTYCZNA,

 zeszyt „CZYTAM, PISZĘ LICZĘ”

możliwość zakupu przez internet :  www.mac.pl

JĘZYK ANGIELSKI

New English Adventure Starter -  wyd. Pearson Longman

możliwość zakupu przez internet:  www.mac.pl

 


 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu na rok szkolny 2019/2020.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek/ Dz.U. z  2017  poz. 610./,

·         Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Narol  z dnia  31  stycznia  2019 r. w  sprawie  ustalenia  haromonogramu  czynności  w  postepowaniu rekrutacyjnym oraz  postepowaniu  uzupełniającym na  rok  szkolny 2019/2020 dla  przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w  szkołach  podstawowych  oraz  I klas szkól  podstawowych prowadzonych  przez  Gminę  Narol.

·         Statut  Szkoły  Podstawowej im. Św.  Brata  Alberta w  Narolu

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, sposób przeliczania punktów, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz terminy składania dokumentów.

 

§ 2

1. Regulamin stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.

2. Regulaminu nie stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, które ubiegają się
o przyjęcie do szkoły integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej.

3. Dzieciom, o których mowa w ust. 2 odpowiednią formę kształcenia, zgodną
z orzeczeniem, na wniosek rodziców, zapewnia gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 4

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Gmina  Narol.

 

Rozdział 2

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej

§ 5

1. Do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Formularze zgłoszenia dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 1 lub nr 1a).

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 3).

 

Rozdział 3

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej

 

§ 6

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 7

1. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 6, brane są pod uwagę kryteria zawarte w  uchwale  Rady  Miejskiej  w Narolu  w sprawie ustalenia  kryteriów  naboru  do oddziałów  przedszkolnych i klas  pierwszych szkól podstawowych dla  których organem prowadzącym  jest  Gmina  Narol.

2.  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium, o którym mowa w uchwale  są,  oświadczenie rodzica lub zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodzica (rodziców) kandydata. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu składa się do dyrektora Szkoły.

3. Formularze wniosku są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 2 lub nr 2a).

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 3).

§ 9

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 10

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

b)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;

c)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów,
o których mowa w § 7 ust. 1.

3. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 

§ 11

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 12

1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w § 11.

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 13

1. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i  szkoły podstawowej wraz z dokumentami, o których mowa w § 7, rodzic kandydata składa w terminie
od 01 marca do 31 marca 2019 r.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy:

1) 01-04 kwietnia 2019 – weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną ;

2)   15 kwietnia 2019 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

3)   24-25 kwietnia 2019 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

4)   26 kwietnia 2019 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

§ 14

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa
im. Św. Brata Alberta w Narolu nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające (w  terminie zgodnie z Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Narol)

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 15

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Rozdział 4

Przechowywanie danych osobowych kandydatów oraz dokumentacji

 

§ 16

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

§ 17

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Rozdział 5

Przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego

 

§ 18

1. O przyjęciu ucznia do oddziału przedszkolnego i  Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów nie  zamieszkałych  w obwodzie danej szkoły.

2. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

 

Regulamin został przedstawiony i  zatwierdzony przez  Radę Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu.

 

 Załączniki:

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I spoza obwodu szkoły

Zgłoszenie do kl. I dla dzieci z obwodu szkoły

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego dla dzieci z obwodu szkoły

 


 

Dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu od 03.09.2018r.

 

Dowóz

 

Pan Stankiewicz:

Łówcza  - 7.10

Płazów   - 7.40

 

Pan Chmielowiec:

Podlesina - 7.20

Młynki - 7.35

Łozy - 7.40

 

Pan Koniak:

Narol Wieś   - 7.15 - Malec

Jędrzejówka   - 7.30

Kadłubiska  - 7.40

Narol Wieś  - 7.45 - Masarnia

 

  

Odwóz

 

Pan Stankiewicz

12.40 - Młynki, Łozy, Płazów, Łówcza

14.30 - Kadłubiska

14.40 - Narol Wieś

14.50 - Narol Wieś

 

Pan Chmielowiec

12.40 - Podlesina, Kadłubiska

14.30 - Podlesina,

  14.45 - Łozy, Młynki

 

Pan Koniak 

12.40 - Jędrzejówka,  

12.50 - Narol Wieś

14.30 - Jędrzejówka

14.45 - Płazów, Łówcza

 


 

Kalendarz roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2018/2019

 

DNI USTAWOWO WOLNE

01.11.2018 r. - Wszystkich Świętych

24.12.2018r.- 01.01.2019r – Przerwa świąteczna

11.02-24.02.2019r. - ferie zimowe

18.04-23.04.2019r. - przerwa świąteczna

01.05.2019r. - Święto 1 Maja

03.05.2019r. - Święto Konstytucji  3 Maja

20.06.2019r. - Boże Ciało

 

Rekolekcje wielkopostne – 11.04-12.04.2019r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

03.09.2018r. - Rozpoczęcie roku szkolnego

21.12.2018r. - Szkolna Wigilia

20.03.2019r. - Szkolny Dzień Talentów

03.06.2019r. - Dzień Dziecka i Sportu

17.06.2019r. - Dzień  Patrona Szkoły

21.06.2019r. - Zakończenie roku szkolnego

 

DNI WOLNE Z ROZPORZĄDZENIA O ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

02.11.2018r.

02.05.2019r.

15-17.04.2019r. Egzamin ósmoklasisty

 


 

Wykaz godzin lekcyjnych i przerw od dnia 03.09.2018 r.

 

1)   8.00    -    8.45

2)   8.50    -    9.35

3)   9.45    -   10.30

4)  10.40   -   11.25

     11.25 - obiad klasy 0 - V

5)  11.45   -   12.30

     12.30 - obiad klasy VI - VIII i klasy gimnazjum

6)  12.50  -  13.35

7)  13.40  -  14.25

 


 

Przydział sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2018/2019

 

0a  - 232 - Chodasewicz Marta

0b - 226 - Koniak Alicja

Ia - 227 - Małgorzata Pietruch

Ib - 231 - Chmielowiec Irena

IIa - 009 - Kogut Bożena

IIb - 008 - Wolańczyk Barbara

IIIa - 006 - Skalska Danuta

IIIb - 005 - Dzida Magdalena

IVa - 208 - Mazurek Marcin

Va - 109 - Wilczyńska Beata

Vb - 011 - Broszko-Gontarz Edyta

Vc - 206 - Mulak Agnieszka

Vd - 108 - Kukiełka Elżbieta

VIa - 106 - Kida Alicja

VIIa - 215 - Wołoszyn Anna

VIIb - 010 - Świętojańska Sylwia

VIIc - 113 - Wajs Elżbieta

VIIIa - 117 - Zarębski Bogdan

VIIIb - 205 - Obirek Elżbieta

VIIIc - 218 - Stankiewicz Justyna

 


 

Przydział szatni dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2018/2019

 

22 - oddział przedszkolny

21 - klasy Ia, b

20 - klasy IIa, b

19 - klasy IIIa, b, IVa

06 - klasy Va, b

07 - klasy Vc, d

08 - klasa  VIa

11 - klasy VII b c

12 - klasy VIIa, VIIIa

13 - klasy VIIIb, VIIIc

 


 

Wykaz uroczystości w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2018/2019

 

Data

Nazwa uroczystości

Odpowiedzialny

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

19.09.2018

Rocznica bitwy

pod Narolem

Udział w obchodach gminnych

Delegacje klas VII-VIII

28.09.2018

Dzień Języków Obcych

K. Gaczoł, M. Mazurek, M. Łakomy, A. Mulak

28.09.2018

Pasowanie na ucznia

Wychowawcy klas I i III

15.10.2018

Dzień Nauczyciela

SU, A. Kida, B. Wilczyńska M. Patałuch,

09.11.2018

Święto Niepodległości

E. Kukiełka, B. Wilczyńska,

29.11.2018

Andrzejki

Samorząd Uczniowski,

21.12.2018

Opłatek

Nauczyciele religii, teatrzyk Albercik

9.02.2019

Zabawa choinkowa

Wychowawcy klas

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

E. Wajs, A. Kida, S. Świętojańska

08.03.2019

Dzień Kobiet

M. Patałuch, R. Cichowski, A. Kulisz, M. Wiciejowski,

20.03.2019

Szkolny Dzień Talentów

Wszyscy nauczyciele Sz. P.

24.04.2019

Dzień Ziemi

D. Skalska, B. Wolańczyk, A. Wołoszyn, E. Broszko-Gontarz,

30.04.2019

Konstytucja 3-go Maja

E. Wajs, S. Świętojańska, A. Kida

08.05.2019

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

J. Zdybek

  

Szkolny Dzień Matematyki

E. Kukiełka, B. Wilczyńska

A. Dudek, A. Pogudz

03.06.2019

Dzień Dziecka,

Dzień Sportu

Wychowawcy klas

17.06.2019

Dzień Patrona Szkoły

Wszyscy nauczyciele Sz. P.

 

     06.2019

Zakończenie VIII klas

Wychowawcy klas VIII i rodzice

 

21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego

Samorząd Uczniowski,

Teatrzyk Albercik

 


 

Wykaz podręczników do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 

PLAC  ZABAW – sześciolatek roczne przygotowanie przedszkolne- wyd. WSiP

- karty pracy – 4 części;

- księga zabaw  z literami;

- alfabet  z   obrazkami + wyprawka plastyczna

 

JĘZYK ANGIELSKI

English Adventure Starter -  wyd. Pearson Longman

 

Do zakupu u wychowawców we wrześniu.

 


 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS 0 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

KLASA 0A

1. EISENBARDT SZYMON

2. GMITEREK FAUSTYNA                       

3. GMITEREK SZYMON

4. GMITEREK WIKTORIA

5. KOGUT KAROL

6.  KOŁODZIEJ KAROL

7.  KORDULEWSKA KAJA

8.  MAJDANIK   ALEKSANDRA

9.  PAWELEC BARBARA

10. SKIBICKI JAKUB

11. SOBCZAK WOJCIECH

12. STECZKIEWICZ AURELIA

13. SZAWARA JULIA

14. URBAŃCZYK HUBERT

15. WILCZYŃSKA ANGELIKA

16. WOLAŃCZYK KACPER

17. WOLAŃCZYK MAGDALENA  

18. ŻOŁĄDEK ADAM

 

KLASA 0B

1.  DUDEK MAJA

2.  GAŁKA MAGDA

3.  GÓRAWSKI PIOTR

4.  KOŚCIÓŁEK ANNA

5.  KUKIEŁKA OLIWIA

6.  MAZURKIEWICZ MILENA

7.  NISZTUK BARTŁOMIEJ

8.  NISZTUK JAKUB

9.  RYSIOWSKA NINA

10.  STECZKIEWICZ ARKADIUSZ

11.  STECZKIEWICZ FABIAN

12.  SUROWIEC KRYSTIAN

13.  SZCZEPAŃSKI JAKUB

14.  SZYDŁOWSKI BARTŁOMIEJ

15.  ŚMIAŁEK ZOFIA

16.  WOLAŃCZYK ADAM

17.  ZUCHOWSKA ZUZANNA

 

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

KLASA I a

 1. BROGOWSKA KAROLINA

 2. BROSZKO ALEKSANDER

 3. CZORNIJ HUBERT

 4. GAŁKA OLIWIA

 5. GĘBORYS NATALIA

 6. GOŁĘBIOWSKI WIKTOR

 7. GURALUK BŁAŻEJ

 8. GUZY KACPER

 9. KŁAK NIKOLA

 10. KUDYBA MAJA

 11. LOMBER DAMIAN

 12. MALEC MAJA

 13. MRÓWKA SZYMON

 14. MULAK JAKUB

 15. NIEGARDOWSKA GABRIELA

 16. PATAŁUCH TOMASZ

 17. PAWELEC ZOFIA

 18. PIĄTEK KAROLINA

 19. REBIZANT MIKOŁAJ

 20. ROMANOWICZ WERONIKA

 21. SZUMILAK BARTOSZ

 22. SZUPER KACPER

 23. WOLANIN DAWID

 

Klasa I b

 1. BANAŚ MATEUSZ

 2. BODNAR ZUZANNA

 3. CHMIELOWIEC MAJA

 4. GĘBALA MICHALINA

 5. JUREK MAGDALENA

 6. KIELAR KARINA

 7. KOZŁOWSKA MAJA

 8. KUŁAKOWSKI DAWID

 9. LENTOWICZ ALEKSANDRA

 10. MROZEK KACPER

 11. NISZTUK MAJA

 12. PIETRUCH MICHAŁ

 13. PLESKACZ MICHAŁ

 14. PRZYBYLAK MATEUSZ

 15. PUDEŁKO MACIEJ

 16. PUDEŁKO MICHAŁ

 17. SKOWRONEK MARCEL

 18. SROKA RAFAŁ

 19. STECZKIEWICZ NIKOLA

 20. SZAJDECKI KAROL

 21. WATOŁA LAURA

 22. WÓJCIAK WIKTORIA

 23. ZACIOS WERONIKA

 

 


 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu na rok szkolny 2018/2019.

 

Podstawa prawna:

·        Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek/ Dz.U. z  2017  poz. 610./,

·        Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Narol  z dnia  31  stycznia  2018 r. w  sprawie  ustalenia  haromonogramu  czynności  w  postepowaniu rekrutacyjnym oraz  postepowaniu  uzupełniającym na  rok  szkolny 2018/2019 dla  przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w  szkołach  podstawowych  oraz  I klas szkól  podstawowych prowadzonych  przez  Gminę  Narol.

·        Statut  Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, sposób przeliczania punktów, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz terminy składania dokumentów.

 

§ 2

1. Regulamin stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.

2. Regulaminu nie stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, które ubiegają się
o przyjęcie do szkoły integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej.

3. Dzieciom, o których mowa w ust. 2 odpowiednią formę kształcenia, zgodną
z orzeczeniem, na wniosek rodziców, zapewnia gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 4

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Gmina  Narol.

 

Rozdział 2

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej

§ 5

1. Do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Formularze zgłoszenia dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 1 lub nr 1a).

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 3).

 

Rozdział 3

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej

 

§ 6

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 7

1. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 6, brane są pod uwagę kryteria zawarte w  uchwale  Rady  Miejskiej  w Narolu  w sprawie ustalenia  kryteriów  naboru  do oddziałów  przedszkolnych i klas  pierwszych szkól podstawowych dla  których organem prowadzącym  jest  Gmina  Narol.

2.  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium, o którym mowa w uchwale  są,  oświadczenie rodzica lub zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodzica (rodziców) kandydata. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu składa się do dyrektora Szkoły.

3. Formularze wniosku są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 2 lub nr 2a).

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 3).

§ 9

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 10

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

b)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;

c)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów,
o których mowa w § 7 ust. 1.

3. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 

§ 11

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 12

1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w § 11.

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 13

1. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i  szkoły podstawowej wraz z dokumentami, o których mowa w § 7, rodzic kandydata składa w terminie
od 01 marca do 31 marca.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy:

1) 04 kwietnia – weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną ;

2)  15 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

3)  20-22 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

4)  25 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.

§ 14

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa
im. Św. Brata Alberta w Narolu nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające (w  terminie zgodnie z Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Narol)

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 15

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Rozdział 4

Przechowywanie danych osobowych kandydatów oraz dokumentacji

 

§ 16

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

§ 17

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Rozdział 5

Przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego

 

§ 18

1. O przyjęciu ucznia do oddziału przedszkolnego i  Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów nie  zamieszkałych  w obwodzie danej szkoły.

2. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

 

Regulamin został przedstawiony i  zatwierdzony przez  Radę Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu.

 

 Dokumenty do pobrania:

 

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły

Zgłoszenie do klasy pierwszej dla dzieci z obwodu szkoły

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego dla dzieci z obwodu szkoły

 

 


 

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I – VII

 

Lp.

Rodzaj kółka

Prowadzący

Termin

1.

Zespół „Uśmiechnięte Buziaki” – II-VII

M. Woś, M. Dzida

Środa 11.45 – 14.25

2.

Zespół wokalny

M. Woś, A. Kulisz

Poniedziałek 13.40 – 14.25

3.

Szkolny Teatrzyk Albercik

S. Świętojańska, E. Wajs

Poniedziałek 13.40 – 14.25 (kl. IV –VI

14.40 – 15.25 kl. VII

4.

Teatrzyk Małego Aktora

M. Dzida, E. Lomber

Poniedziałek 12.50 – 13.35

5.

Zajęcia wyrównawcze „To już potrafię”

D. Skalska

Poniedziałek 12.50 – 13.35

6.

Zespół wyrównawczy z Informatyki

 

M. Wiciejowski

 

Środa 13.40 – 14.25

 

7.

Kółko informatyczne

K. Kopczacki

Piątek 14.30 – 15.20

lub sobota 4 godz. raz w miesiącu

8.

Łatwa Matematyka

B. Wilczyńska

Środa 12.50 – 13.35 – kl. V

13.40 – 14.25 – kl. VII

(co dwa tygodnie)

9.

Potrafię obliczyć

B. Wilczyńska

Wtorek 12.50 – 13.50

10.

Klub Miłośników Języka Angielskiego

K. Gaczoł

Środa              13.40 – 14.25 kl. V

Środa              14.30 – 15.15 kl. VII

Czwartek        13.40 – 14.25 kl. VI

Co dwa tygodnie zajęcia wyrównawcze

11.

Kółko „ Tajemnice przyrody”

E. Broszko - Gontarz

Poniedziałek 13.40 – 14.25

12.

Kółko z j. angielskiego „Mały poliglota”

M. Łakomy

Środa        12.50 – 13.35 kl. V

Wtorek 12.50–13.35 kl. III (co dwa tygodnie)

Piątek        12.50 – 13.35 kl. IV

13.

Zajęcia wyrównawcze „Szansa dla każdego”

B. Wolańczyk

Poniedziałek  11.45 – 12.30

14.

Koło Ministrantów

Ks. J. Zieliński

 

15.

Kółko matematyczne „Wycieczka po matematyce”

E. Kukiełka

Czwartek 13.40 – 14.25

16.

Zespół wyrównawczy z matematyki „Potrafię obliczyć” – kl. IV

Zespół wyrównawczy z matematyki „Potrafię obliczyć” – kl. VI

E. Kukiełka

Czwartek 12.50 – 13.35

Czwartek 13.40 – 14.25 (co drugi tydzień)

 

17.

Zajęcia wyrównawcze „Utrwalam, powtarzam”

B. Kogut

Czwartek 11.45 – 12.30

18.

Kółko z języka niemieckiego

M. Mazurek

Środa 13.30 – 14.25

19.

Zajęcia rekraacyjno - sportowe

M. Patałuch

Czwartek 14.20 – 15.20 (co dwa tyg.)

Sobota raz w miesiącu

20.

„Kino i teatr”, wyjazdy na basen

J. Gmiterek

S. Świętojańska

 

21.

„Potyczki językowe” – kółko z języka polskiego

S. Świętojańska

Czwartek 13.35 – 14.25

22.

Kółko z języka polskiego

E. Wajs

Środa 13.35 – 14.25

23.

Kółko artystyczne (plastyczne i fotograficzne)

P. Mulak

Piątek 12.45 – 14.30

24.

„Polski bez błędów” – zajęcia wyrównawcze w kl. V

A. Kida

Wtorek 13.40 – 14.25

Środa 13.40 – 14.25 – kl. VII ( co 2 tyg.)

Czwartek 13.40 – 14.25

25.

Zajęcia z historii

A. Kida

Piątek 13.40 – 14.25

26.

„Spotkania z książką”- ćwiczenia techniki czytania

J. Zdybek

Poniedziałek 13.35 – 14.25

27.

Zajęcia wyrównawcze – „Staram się rozumieć więcej”

M. Pietruch

Czwartek 11.45 – 12.30

28.

Zajęcia wyrównawcze „Omnibus”

M. Dzida

Środa 11.45 – 12.30

28.

 

Kółko z języka angielskiego

A. Mulak

Czwartek 12.50 – 13.35

29.

Kółko przyrodnicze

A. Wołoszyn

Poniedziałek 13.40 – 14.25 (co 2 tyg.)

30.

Kółko polonistyczne

R. Stankiewicz

Piątek 12.50 – 13.35

31.

Kółko matematyczne  kl. VII

A. Pogudz

Piątek 14.25 – 15.00

32.

Kółko wyrównawcze z chemii

J. Stankiewicz

1 sobota w miesiącu

33.

Zajęcia z matematyki dla kl. VII c

A.   Dudek

Wtorek 7.30

34.

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla kl. VII c

S. Świetojańska

Czwartek 7.30 – 8.00

35.

Kółko z języka polskiego

D. Sobczyszyn

Wtorek 12.50 – 13.35

 


 

Kalendarz roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2017/2018

 

DNI USTAWOWO WOLNE
 

1.11.2017 r. – Wszystkich Świętych

23.12.2017r. - 31.12.2017 r. – Przerwa świąteczna

29.01-27.01 - 11.02.2018 r. – ferie zimowe

29.03 - 03.04.2018 r. – przerwa świąteczna

3.05.2018 r. – Święto Konstytucji  3 Maja

31.05.2018 r. – Boże Ciało

 

Rekolekcje wielkopostne – 26.03-28.03.2018r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 

04.09.2017 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

22.12.2017 r. – Szkolna Wigilia

21.03.2018 r.- Szkolny Dzień Talentów

30.05.2018 r. – Dzień Dziecka i Sportu

15.06.2018 r. – Dzień  Patrona Szkoły

22.06.2018 r. – Zakończenie roku szkolnego

 

DNI WOLNE Z ROZPORZĄDZENIA O ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 

02.05.2018

04.05.2018

01.06.2018

 


 

Przydział sal lekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2017/2018

 

1)   8.00 - 8.45

2)   8.50 - 9.35

3)   9.45 - 10.30

4)  10.40 - 11.25

     11.25 - obiad szkoła podstawowa

5)  11.45 - 12.30

     12.30 - obiad dla gimnazjum

6)  12.50 - 13.35

7)  13.40 - 14.25

 


 

Przydział sal lekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2017/2018

 

0 a 232 – Chodasewicz Marta

0 b -  226 – Koniak Alicja

Ia -  227 – Kogut Bożena

Ib 231 – Wolańczyk Barbara

IIa -  006 – Skalska Danuta

IIb 005 – Dzida Magdalena

IIIa 008 – Pietruch Małgorzata

IVa  -  109 – Wilczyńska Beata

IVb -  009 – Broszko-Gontarz Edyta

IVc -  011 – Mulak Agnieszka

IVd 108 – Kukiełka Elżbieta

Va 106 – Kida Alicja

VIa 215 – Wołoszyn Anna

VIb  -  010 – Świętojańska Sylwia

VIc  -  113 – Wajs Elżbieta

VIIa -  117 - Zarębski Bogdan

VIIb 205 - Obirek Elżbieta

VIIc  -  218 - Stankiewicz Justyna

 


 

Przydział szatni dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2017/2018

 

22 -  oddział przedszkolny

21 – klasy I ab

20 -  klasy IIab, IIIa

19 – klasa VIabc

06 -  klasa IVab

07 -  klasy IVcd

08 – klasa  Va

11 -  klasy VII abc

 


 

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2017/2018

 

Wykaz podręczników do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

 

KOLOROWY START  z plusem

JĘZYK ANGIELSKI – zakup przez szkołę.

English Adventure Starter -  wyd. Pearson Longman

 

Wykaz podręczników do kl. I

W roku szkolnym 2017/2018

DOSTARCZONY PRZEZ MEN

SZKOLNI  PRZYJACIELE  - wyd. WSiP

- 4 części – podręcznik zintegrowany + 4 – zeszyt ćwiczeń

- 2 części – podręcznik do matematyki + 2 – zeszyt ćwiczeń

- informatyka z płytą

JĘZYK ANGIELSKI – zakup przez szkołę.

  - wyd. Pearson

 

Wykaz podręczników do kl. II

W roku szkolnym 2017/2018

NASZ ELEMENTARZ. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - DOSTARCZONY PRZEZ MEN

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE –  „Tropiciele” WSiP – podręcznik, karty ćwiczeń, matematyka

JĘZYK ANGIELSKI – zakup przez szkołę.

 Tiger 2 – wyd. Mac Millan

 

Wykaz podręczników do kl. III

W roku szkolnym 2017/2018

 

NASZ ELEMENTARZ. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - DOSTARCZONY PRZEZ MEN

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE –  ĆWICZENIA Z POMYSŁEM wyd. WSiP - zakup przez szkołę.

JĘZYK ANGIELSKI – zakup przez szkołę.

 Tiger 3 – wyd. Mac Millan

Wykaz  podręczników  do  kl. IV

w roku szkolnym 2017/2018

 

PAKIET   NOWA ERA – ZAKUP PRZEZ SZKOŁĘ

 

Język polski –   „Między nami”, kl. IV- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik  + zeszyt ćwiczeń

 Historia –         Wczoraj i dziś, kl. IV - Nowa Era/PWN

                            podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Matematyka Matematyka z plusem, kl. IV – GWO

Przyroda –        „Tajemnice przyrody” kl. IV  -Wyd. Nowa Era  podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Plastyka –         Do dzieła kl. IV -  Nowa Era

Technika  –         Jak to działa?, kl. IV – Nowa Era

Język angielski – „Flash” – wyd. Egis-  podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Muzyka –          Lekcja muzyki, kl. IV -  Nowa Era

Informatyka–   „Lubię to! , kl. IV - Nowa Era

 

 

Wykaz  podręczników  do  kl. V

w roku szkolnym 2017/2018

 

ZAKUPIONE PRZEZ SZKOŁĘ

 

 

Język polski –   „Między nami”, kl. V- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik  + zeszyt ćwiczeń

 Historia –         My i historia, kl. V - Nowa Era/PWN

                            podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Matematyka Matematyka z plusem, kl. V - GWO

Przyroda –        „Tajemnice przyrody” kl. V  -Wyd. Nowa Era  podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Plastyka –         Do dzieła kl. V -  Nowa Era

Technika –        Jak to działa?, kl. V – Nowa Era

Język angielskiTeam Up. 2. Student,s Book – Oxford University Press      podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Muzyka –          Lekcja muzyki, kl. V -  Nowa Era

Informatyka –  „Lubię to! , kl. V - Nowa Era

 

Wykaz podręczników  do  klasy  VI

w roku szkolnym 2017/2018

 

ZAKUP PRZEZ SZKOŁĘ

 

 

Język polski –   „Między nami” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik + ćwiczenia

Matematyka Matematyka z plusem   - wyd. GWO

Przyroda –        Tajemnice przyrody” kl. VI. Wyd. Nowa Era – podręcznik + ćwiczenie

Historia –          My i historia. Historia  i  społeczeństwo dla kl. VI szkoły podstawowejWiesława Surdyk – Fertsch, Bogumiła Olszewska .

                            Podręcznik + zeszyt ćwiczeń – wyd. Nowa Era

Muzyka –          „Muzyczny świat” – podręcznik + płyta CD.- Teresa Wójcik – MAC Edukacja.

Język angielski Team Up. 3.  Student,s Book – Oxford University Press      podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki Mach mit 2(podręcznik do kl. V).  H.Wachowska, M. Materniak -  Wyd PWN – podręcznik pozostaje z kl. V

Plastyka –         Do dzieła kl. VI – wyd.  Nowa Era

Technika –          Jak to działa?, kl. VI –  wyd. Nowa Era

Informatyka –  „Lubię to! , kl. VI - Nowa Era

 

Wykaz podręczników  do  klasy  VII

w roku szkolnym 2017/2018

 

ZAKUP PRZEZ SZKOŁĘ

 

Język polski –   „Między nami” – wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik

                         

Matematyka – „Matematyka z plusem” – wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski          English Class A2+ - wyd. Pearson

                         

Język niemiecki aha! Neu- język niemiecki – podręcznik - WSiP

 

Historia –             Wczoraj i dziś, kl. VII - Nowa Era/PWN

                               podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Biologia –          „Puls życia” – wyd. Nowa Era

 

Geografia -        Planeta nowa  7.-  wyd. Nowa Era – podręcznik + ćwiczenia

 

Fizyka –            „Świat fizyki” – wyd. WSiP – podręcznik + zbiór zadań z fizyki – Romualda Subieta

 

Chemia –           „Świat chemii” – wyd. WSiP – podręcznik + ćwiczenia

                           

Muzyka –          wyd. Nowa Era

 

Plastyka –         Do dzieła kl. VII -  wyd. Nowa Era

                           

Informatyka – wyd. Nowa Era

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

      W dniu 24.04.2017 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu - Zarządzeniem Nr-6 /2016/2017 z dnia 04.03.2017 r.
Komisja została powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w związku z wpłynięciem wniosków o przyjęcie dzieci do  oddziału przedszkolnego oraz do klas I SP w Narolu na rok szkolny 2017/2018. - ilość złożonych wniosków: 74.

 

W skład komisji wchodzą:

1. Roman Cichowski – przewodniczący

2. Marta Chodasewicz – przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek

3. Alicja Koniak – przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek

4. Maria Lisek– przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek

5. Barbara Wolańczyk - przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek

6. Teresa Mroczek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek

7. Irena Chmieleowiec - przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek

 

Przebieg prac komisji rekrutacyjnej:

Zapoznanie członków komisji z obowiązkami Regulaminu rekrutacji .

1. Przegląd i przeliczenie złożonych wniosków.

2. Ustalenie ilości dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania

 przedszkolnego. 

3. Weryfikacja wniosków dzieci z pozostałych roczników.

 

Przewodniczący powitał zebranych, przedstawił skład komisji ,a następnie zapoznał komisję z Regulaminem Rekrutacji.
W wyniku dokładnej analizy zgłoszonych wniosków na podstawie ustalonych kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej komisja dokonała podziału i zakwalifikowała dzieci na rok szkolny 2017/2018 do klas I a i I b oraz  do oddziału przedszkolnego co stanowi załącznik nr 1.

 

Rozpatrzono wnioski: 74 w tym roczniki:

2010r.- złożono    - 28  - przyjęto            0  - nie przyjęto    

2011r.- złożono    - 46  - przyjęto            - nie przyjęto

 

Ogółem:

Przyjęto - 74  dzieci, nie przyjęto - 0

W związku z reformą oświaty oraz obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego przyjęto wszystkie dzieci sześcioletnie spełniające obowiązujące kryteria.

 

                                                 Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej :

                                                1 ………………………………………….

                                                2………………………………………….

                                                3………………………………………….

                                                4………………………………………….

                                                5………………………………………….

                                                6………………………………………….

                                                7………………………………………….

 

 

Komisja Rekrutacyjna prosi Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Narolu o rozpatrzenie możliwości dokonania podziału uczniów.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy I a w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Borkowska Martyna Weronika         Narol

 2. Czajkowski Filip                                 Narol

 3. Gmiterek Antoni                                Narol

 4. Gut Aleksandra Karolina                   Narol

 5. Jurek Szymon                                    Narol

 6. Kukiełka Filip                                      Narol

 7. Muła Katarzyna Maria                      Narol

 8. Przednowek Mikołaj                          Podlesina

 9. Sokół Zuzanna Łucja                         Narol

 10. Steczkiewicz Szymon Jan                 Narol Wieś

 11. Wilczyński Maciej                              Narol

 12. Wojdyło Aleksandra                         Narol

 13. Wojtowicz Gabriela Maria                 Narol Wieś

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy I b w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Banaś Kacper                                        Narol

 2. Bartecka Julia Anna                              Narol

 3. Bereza Zuzanna Emilia                          Płazów

 4. Kudyba Oliwia                                       Narol

 5. Kukiełka Alan                                        Jędrzejówka

 6. Michna Małgorzata                               Kadłubiska

 7. Niedużak Patrycja Justyna                   Narol

 8. Obirek Tobiasz Adam                            Jędrzejówka

 9. Piątek Wojciech Sylwester                   Narol Wieś      

 10. Przednowek Gabriela Joanna               Kadłubiska

 11. Słoniec Maciej Andrzej                         Płazów

 12. Steczkiewicz Karol                                Narol

 13. Szydłowski Kacper Mateusz                 Narol

 14. Wiciejowski Szymon Zbigniew              Narol

 15. Wolańczyk Lena                                   Narol

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do 0 a w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Bodnar Zuzanna                    Narol
 2. Brogowska Karolina              Narol Wieś
 3. Broszko Aleksander              Narol
 4. Gałka Oliwia                           Narol
 5. Gęborys Natalia                     Narol
 6. Gołębiowski Wikto                 Narol
 7. Guraluk Błażej                       Narol Wieś
 8. Guzy Kacper                          Narol
 9. Kłak Nikola                             Narol
 10. Lomber Damian                     Narol
 11. Malec Maja                            Narol Wieś
 12. Marek Martyna                     Lipsko
 13. Mrówka Szymon                   Narol
 14. Mulak Jakub                          Narol
 15. Niegardowska Gabriela         Narol Wieś
 16. Patałuch Tomasz                  Narol
 17. Pawelec Zofia                       Lipsko
 18. Piątek Karolina                     Narol
 19. Rebizant Mikołaj                   Narol Wieś
 20. Romanowicz Weronika         Lipsko
 21. Sobczak Wojciech                 Narol
 22. Szumilak Bartosz                  Lipsko
 23. Szuper Kacper                      Lipsko

 

    

 Lista kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do 0 b w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Banaś Mateusz                     Lipie
 2. Chmielowiec Maja                 Podlesina
 3. Gębala Michalina                   Płazów
 4. Jurek Magdalena                   Narol
 5. Kielar Karina                          Narol
 6. Kozłowska Maja                    Narol
 7. Kułakowski Dawid                 Jędrzejówka
 8. Lentowicz Aleksandra          Jędrzejówka
 9. Mrozek Kacper                      Narol
 10. Nisztuk Maja                          Narol
 11. Pietruch Michał                      Narol
 12. Pleskacz Michał                     Jędrzejówka
 13. Przybylak Mateusz                Płazów
 14. Pudełko Maciej                      Jędrzejówka
 15. Pudełko Michał                      Jędrzejówka
 16. Skowronek Marcel                 Narol
 17. Sroka Rafał                            Narol
 18. Steczkiewicz Nikola                Lipie
 19. Szajdecki Karol                      Narol
 20. Watoła Laura                        Jędrzejówka
 21. Wolanin Dawid                       Podlesina
 22. Wójciak Wiktoria                    Narol
 23. Zacios Weronika                     Jędrzejówka

 


 

Rok 2017 - Rokiem Świętego Brata Alberta

 

     Dla społeczności naszej szkoły, która 1 września 2002 roku właśnie Tego Świętego wybrała sobie na swojego Patrona to czas wyjątkowy i szczególny. Wielkość Brata Alberta wyrażała się w tym, że potrafił poruszyć innych, by nie pozostawali obojętni na los najbardziej potrzebujących wyzwalając ludzką solidarność i dobroczynność. To właśnie Św. Brat Albert przekazał swoim świadectwem konieczność okazywania szacunku i dobroci każdemu człowiekowi. Potrzeba nam takich świadków- aby nasze serca nie stygły, były wciąż i na nowo uwrażliwiane na niezliczone biedy i tragedie ludzkie, abyśmy stale w naszym postępowaniu byli inspirowani "wyobraźnią miłosierdzia". Dlatego też od wielu lat te najważniejsze przesłania Brata Alberta staramy się realizować w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku szkolnym inspiracją do naszej pracy są słowa Papieża Jana XXIII :

 

"Kto ma  serce pełne miłości - zawsze ma coś do dania".

 

 Nasze działania mają na celu:  

a)  ukazać osobę Św. Brata Alberta , jego życie i działalność jako wzór godny naśladowania, jako wzór czynnej miłości i pomocy dla innych, wzbudzanie podziwu i szacunku dla Patrona,

b)  zorganizowanie spotkania pod hasłem :”Na wzór Świętego Brata Alberta” dla uczniów z Siostrą Albertynką ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie

c)   uczenie "dawania siebie" poprzez codzienny trud, cichą ofiarę ze swojego czasu, ze swoich dóbr materialnych, swoich sił, swojego zdrowia i poświęcenia, to bycie "dobrym jak chleb" dla każdego człowieka napotkanego na naszej drodze

d) ukazywanie uczniom właściwych typów zachowań/ofiarność życzliwość, wrażliwość na krzywdę ludzką/

e) podejmowanie konkretnych inicjatyw i angażowanie całej społeczności szkolnej w ramach " Roku Wolontariatu"

f)  wykazywanie się znajomością wiedzy na temat Patrona poprzez udział w konkursach organizowanych na poziomach klas 0-III i IV-VI,

g) udział szkoły w Ogólnopolskim Konkursie „Szkolny Klub Wolontariatu”

h) wdrażanie do estetycznego i pomysłowego wykonywania prac plastycznych w ramach konkursu plastycznego oraz pobudzanie wyobraźni poetyckiej, tworzenie krótkich form literackich w ramach konkursu literackiego "Człowiek wielkiego serca wzorem do naśladowania"

i)  organizowanie wycieczek pieszych i rowerowych „Szlakiem Św. Brata Alberta” połączone z dbaniem o czystość tych miejsc

j)  zorganizowanie spotkania w Domu Modlitwy w Pizunach  /w miejscu urodzenia Błogosławionej Siostry Bernardyny – Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek/ dla uczniów klas III.

k)   prace związane z hymnem szkoły – nauka pieśni „Brat Albert”/słowa i muzyka – Zofia Jasnota/ wszystkich uczniów klas 0-VI

l)   wdrażanie do kulturalnego uczestnictwa w zabawach plenerowych przed szkołą w dniu obchodów Patrona Szkoły zorganizowanych przez Firmę P.H.U. „Kacperek” i Wedstudio „FOTOBUDKA”

 

  Podsumowaniem  podejmowanych działań są uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły Św. Brata Alberta przez całą społeczność naszej szkoły 17 czerwca , w dzień Jego Imienin. Na wspólne świętowanie zapraszani są również przedstawiciele władz lokalnych, sponsorzy oraz osoby związane z naszą placówką. Wyjątkowo w tym roku szkolnym nasze  świętowanie będzie  miało miejsce 14 czerwca.

 

Całość uroczystości w tym dniu przebiegać będzie według ustalonego harmonogramu:

a)   uroczysta Msza Św. w Kościele Parafialnym w Narolu

b)   przemarsz korowodu ulicami Narola do szkoły

c)  powitanie przez Dyrektora Szkoły oraz przemówienia zaproszonych gości

d) występy przygotowane przez uczniów /zespół artystyczny „Uśmiechnięte buziaki”, teatrzyk „Albercik” oraz ognisko muzyczne/

e) podsumowanie konkursów: wiedzy, plastycznego i literackiego, wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych

f)  podsumowanie udziału naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Szkolny Klub Wolontariatu/ podziękowania dla klas, uczniów i nauczycieli najbardziej zaangażowanych w realizacje zadań konkursowych

g)   zabawy i atrakcje dla uczniów przygotowane przez P.H.U. „KACPEREK” i Wedstudio „FOTOBUTKA”

h)   mała gastronomia/lody, napoje, słodycze, kiełbaski z grilla/

 

Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców zapraszamy do czynnego udziału w tych naszych działaniach.

 

Niech ten ROK Św. Brata Alberta przynosi owoce przemiany naszych serc, ożywionych nową i większą wrażliwością na potrzeby każdego potrzebującego człowieka.

 

Dyrekcja Szkoły

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2016/2017

Dyrektora Szkoły  Podstawowej im.Św. Brata  Alberta w Narolu

  z  dnia 03.02.2017 r.

 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Podstawa prawna:

·        § 14. ust. 2 Rozporządzenia  MEN  z  dnia 2  listopada 2015 r.  w  sprawie  sposobu  przeliczania na  punkty  poszczególnych  kryteriów  uwzględnionych w  postępowaniu  rekrutacyjnym, składu i  szczegółowych  zadań  komisji  rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego / Dz. U. z  2015 poz. 1942./,

·        Statut  Szkoły  Podstawowej im. Św.  Brata  Alberta w  Narolu

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, sposób przeliczania punktów, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz terminy składania dokumentów.

 

§ 2

1. Regulamin stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.

2. Regulaminu nie stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, które ubiegają się
o przyjęcie do szkoły integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej.

3. Dzieciom, o których mowa w ust. 2 odpowiednią formę kształcenia, zgodną
z orzeczeniem, na wniosek rodziców, zapewnia gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 4

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Gmina  Narol.

 

Rozdział 2

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej

§ 5

1. Do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Formularze zgłoszenia dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 1 lub nr 1a).

 

Rozdział 3

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej

 

§ 6

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 7

1. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 6, brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie danej szkoły podstawowej, mianowicie:

a)     rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły,

b)     kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w tej szkole,

c)     lokalizacja szkoły korzystna ze względu na miejsce pracy rodziców (rodzica) kandydata.

2. Za spełnienie kryteriów określonych w ust. 1 pkt. 1 - 3 przyznaje się po 2 punkty za każde kryterium.

3. Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium, o którym mowa w  ust. 1 pkt. 3, jest oświadczenie rodzica lub zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodzica (rodziców) kandydata. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu składa się do dyrektora Szkoły.

3. Formularze wniosku są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 2 lub nr 2a).

 

§ 9

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§ 10

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

b)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;

c)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów,
o których mowa w § 7 ust. 1.

3. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 

§ 11

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 12

1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w § 11.

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 13

1. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i  szkoły podstawowej wraz z dokumentami, o których mowa w § 7, rodzic kandydata składa w terminie
od 01 marca do 31 marca.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy:

1)  15 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

2)  25 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.

§ 14

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa
im. Św. Brata Alberta w Narolu nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 15

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 

Rozdział 4

Przechowywanie danych osobowych kandydatów oraz dokumentacji

 

§ 16

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

§ 17

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Rozdział 5

Przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego

 

§ 18

1. O przyjęciu ucznia do oddziału przedszkolnego i  Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów zamieszkałych  w obwodzie danej szkoły.

2. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

 Załączniki do pobrania (kliknij, aby pobrać):

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

Załącznik do wniosku - informacja o spełnianiu kryteriów

 

 


 

 

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w roku szk. 2016/2017

 

Woś Maria - Zespół artystyczny "Uśmiechnięte Buziaki"

środa: 11.45-14.25 - korytarz II piętro

- Kółko wokalne
wtorek: 13.40-14.25 s.011

 

 Broszko - Gontarz Edyta - "Tajemnice Przyrody"

 wg. potrzeb s.106

 - "W laboratorium przyrodniczym"

wtorek: 13.40-14.25 s.106

 

Chmielowiec Irena - "Wyrównywanie szans"

piątek: 11.45-12.30 s.226

 

Cichowski Roman - Zajęcia rekreacyjno-sportowe

piątek: 13.40-14.25 (co 2 tydzień)

  - Sobota na sportowo (sobota raz w miesiącu)

 

Dzida Magdalena - "Teatrzyk małego aktora"

poniedziałek 12.50-13.35 s. 005

Prace w zespole "Uśmiechnięte Buziaki"

  według potrzeb

"Wiem, umiem, potrafię"

poniedziałek 11.45-12.30 s.005

 

Gaczoł Krystyna - Klub miłośników języka angielskiego kl. III

czwartek: 11.45-12.30 s.105

-"Kółko miłośników j. angielskiego kl. V i VI na przemian co 2 tydzień

czwartek:13.40-14.25 s. 105 

HELPCORNER-zaj. wyr. dla ucznia objętego pomocą psych. ped. kl. IV-VI

 środa co 2 tydzień: 13.40-14.25  s.105

 

Gmiterek Joanna - Mali pływacy - wyjazdy do Horyńca Zdroju

wg. potrzeb

Kino i teatr - wyjazdy do kina i teatru

wg. potrzeb

 

Kida Alicja - Zajęcia wyrównawcze j. polski

  poniedziałek: 13.40-14.25  s.106

 - "Polski bez błędów"

   środa co 2 tydzień: 13.40-14.25 s.106

 

Kukiełka Elżbieta -

    - "Matematyka wokół nas"- zespół, wyrównawczy kl. V  i VI

    czwartek co 2 tydzień: 13.40-14.25   s.108

Kółko matematyczne dla kl. VI

wg. potrzeb s. 108

 

  Kulisz Andrzej - Kółko wokalne

   wtorek: 13.40-14.25 s.011

 

Lisek Maria - Zajęcia wyrównawcze "Równy start"

poniedziałek: 12.45 - 13.30 s. 009

"Robótki ręczne"

piątek: 11.45 - 12.30 kl. III s. 009

piątek 13.45-14.30 kl. IV - VI s. 009

 

Lomber Edyta  - "Teatrzyk małego aktora"

    poniedziałek: 12.50 -13.35   

   

Mazurek Marcin - Kółko j. niemieckiego

      wtorek: 13.40 -14.25 (co 2 tyg.)  s.109

 

Mulak Paweł  - "Pasjonaci sztuki"

     poniedziałek: 13.40 -14.40 s.018 lub teren

piątek: 14.40 - 15.40 s.018 lub teren

 

Mroczek Teresa  - "Wspieranie rozwoju dziecka"- zajęcia wyrównawcze

          środa:11.45 - 12.30 s.232

        

Patałuch Maciej - Zajęcia rekreacyjno-sportowe

        piątek co 2 tydzień: 13.40 -14.25.25

      - Sobota na sportowo

         sobota - raz w miesiącu

 

Pietruch Małgorzata -"Odkrywam siebie"- praca z uczniem zdolnym

  piątek: 11.45 -12.30 s.008

- "Staram się rozumieć więcej" - praca z uczniem słabym

  środa: 11.45 -12.30 s.008

 

Skalska Danuta  - "Czy mam talent" zajęcia plastyczno - muzyczne

poniedziałek: 11.45-12.30 s.006

 - "To już potrafię" zajęcia wyrównawcze

środa: 11.45 -12.30 s.006

 

Świętojańska Sylwia - Szkolny Teatrzyk "Albercik" 

  wtorek 13.40 - 14.25 s. 013

-"Językowe potyczki"

czwartek 13.40 - 14.25 s. 010

-"Mali pływacy" - Wyjazdy na basen - wg. potrzeb

-"Kino i teatr"- Wyjazdy do kina i teatru wg. potrzeb

 

Wajs Elżbieta - Szkolny Teatrzyk "Albercik"

 wtorek: 13.40-14.25 s.113

     - "Czytam i rozumię"

        poniedziałek: 13.40 - 14.25 s.113

czwartek co 2 tydzień 13.40 - 14.25 s. 113

 

Wiciejowski Marek 

- opieka nad szkolną pracownią komputerową

    wg. potrzeb s.110

-zajęcia wyrównawcze czwartek 13.40 -14.25 s. 110

 

Wilczyńska Beata - "Potrafię obliczyć"

 czwartek 13.40 - 14.25 kl. VI s.109

-"Łatwa matematyka"

środa: 12.50 - 13.35 kl. IV; 13. 40 - 14.25 kl. V co 2 tydzień s.109

 

Wolańczyk Barbara - "Przyjemne z pożytecznym" - Kółko ogólnorozwojowe

     czwartek: 12.45-13.30 s.231

  - Zespół wyrównawczy "Szansa dla każdego"

    piątek: 11.45-12.30 s.231

 

Wołoszyn Anna - "Przyroda wokół nas" - kółko przyrodnicze

 poniedziałek: 13.40-14.25 co 2 tydzień s.011

 

Zdybek Jadwiga - "Lekcja z książką"
poniedziałek, piątek 13.40 - 14.40 Biblioteka

 

 


 

Przydział sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2016/2017

 

0 a -  B. admin. – 26 - Chodasewicz Marta

0 b -  B. admin. - 19 – Koniak Alicja

I a -  006 - Skalska Danuta

I b - 005 - Dzida Magdalena

II a  -  008 - Pietruch Małgorzata

III a - 009 - Lisek Maria

III b - 231 - Wolańczyk Barbara

III c - 226 - Chmielowiec Irena

III d - 232 - Mroczek Teresa

IV a - 106 - Kida Alicja

V a - 011 - Wołoszyn Anna

V b -  010 - Świętojańska Sylwia

V a- 113 - Wajs Elżbieta

VI a - 105 - Gaczoł Krystyna

VI b - 108 -Kukiełka Elżbieta

V Ic - 109 - Wilczyńska Beata

 


 

Przydział szatni dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2016/2017

 

22 -  klasy  I ab, II

21 – klasy III cd

20 -  klasy III ab

19 – klasa IVa

06 -  klasa Vab

07 -  klasy Vc, VIc

08 – klasy  VI ab

 


 

 

Wykaz uroczystości w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Data

Nazwa uroczystości

Odpowiedzialny

01.09.2016

Uroczyste rozp. roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

19.09.2016

Rocznica bitwy

pod Narolem

Udział w obchodach gminnych

26.09.2016

Dzień Języków Obcych

K. Gaczoł, M. Mazurek,

M. Łakomy

30.09.2016

Pasowanie na ucznia

Wychowawcy klas I i III

13.10.2016

Dzień Nauczyciela

SU. M. Dzida, A. Kida, M. Patałuch,  A. Gmiterek

10.11.2016

Święto Niepodległości

E. Kukiełka, A. Kulisz,

 B. Wilczyńska

24.11.2016

Andrzejki

Samorząd Uczniowski,

22.12.2016

Opłatek

Nauczyciele religii

Teatrzyk Albercik

14.01.2017

Zabawa choinkowa

Wychowawcy klas

24.02.2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

E. Wajs, A.Kida, S. Świętojańska

08.03.2017

Dzień Kobiet

M. Patałuch, R. Cichowski, A. Kulisz, M. Wiciejowski, M. Mazurek

21.03.2017

Szkolny Dzień Talentów

Wszyscy nauczyciele Sz.P.

21.04.2017

Dzień Ziemi

D. Skalska, B. Wolańczyk, A. Wołoszyn, E. Broszko-Gontarz, P. Mulak

28.04.2017

Konstytucja 3-go Maja

E. Wajs, S. Świetojańska,

A. Kida

08.05.2017

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

J. Zdybek

11.05.2017

Szkolny Dzień Matematyki

E. Kukiełka, B. Wilczyńska

01.06.2017

Dzień Dziecka,

Dzień Sportu

Wychowawcy klas

14.06.2017

Dzień Patrona Szkoły

Wszyscy nauczyciele Sz.P.

23.06.2017

Zakończenie roku szkolnego

Samorząd Uczniowski,

Teatrzyk Albercik

 


 

Kalendarz roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2016/2017

 

DNI USTAWOWO WOLNE

11.11.2016r. – Rocznica Odzyskania Niepodległości

23.12.2016r.-01.01.2017r – Przerwa świąteczna

06.01.2017r.- Święto Trzech Króli

16.01-27.01.2017r. – ferie zimowe

13.04-18.04.2017r. – przerwa świąteczna

3.05.2017r. – Święto Konstytucji  3 Maja

15.06.2017r. – Boże Ciało

10.04-12.04.2017r. - Rekolekcje wielkopostne

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

01.09.2016r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

01.06.2017r. – Dzień Dziecka i Sportu

14.06.2017r. – Dzień  Patrona Szkoły

23.06.2017r. – Zakończenie roku szkolnego

 

DNI WOLNE Z ROZPORZĄDZENIA O ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

14.10.2016

31.10.2016

02.05.2017

16.06.2017

 


 

OGŁOSZENIE

 

    Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu informuje wszystkich uczniów i rodziców, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie  się 1 września 2016 roku Mszą Św. w kościołach parafialnych w Narolu i w Lipsku o godz. 8.00. W związku z tym dowozy dzieci będą następujące:

 

Pan Stankiewicz:

Płazów – 710

Podlesina  – 730

Narol Wieś, szkoła – 745

 

Pan Chmielowiec:

Kadłubiska – 710 – Gimnazjum

Kadłubiska – 720

Kadłubiska – 730

Łozy, Młynki – 740

 

Pan Koniak:

Łówcza – 650

Jędrzejówka - 730

Narol Wieś od P. Malca 745

 


 

 

Wykaz podręczników dla klas I - VI na rok szkolny 2016/2017

 

Wykaz podręczników do oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2016/2017

 

KOLOROWY START -  PIĘCIOLATEK I SZEŚCIOLATEK

(bez j. angielskiego)

Wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

 

Wykaz podręczników do kl. I w roku szkolnym 2016/2017

 

NASZ ELEMENTARZ. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - DOSTARCZONY PRZEZ MEN

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE – GRA W KOLORY wyd. MAC Edukacja -zakup przez szkołę.

JĘZYK ANGIELSKI – zakup przez szkołę.

 Tiger 1 – wyd. Mac Millan

 

Wykaz podręczników do kl. II w roku szkolnym 2016/2017

 

NASZ ELEMENTARZ. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - DOSTARCZONY PRZEZ MEN

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE –  ĆWICZENIA Z POMYSŁEM wyd. WSiP - zakup przez szkołę.

JĘZYK ANGIELSKI – zakup przez szkołę.

 Tiger 2 – wyd. Mac Millan

 

Wykaz podręczników do kl. III

 

NASZ ELEMENTARZ. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - DOSTARCZONY PRZEZ MEN

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE – LOKOMOTYWA – wyd. GWO -  zakup przez szkołę.

JĘZYK ANGIELSKI – zakup przez szkołę.

 Tiger 3 – wyd. Mac Millan

 

Wykaz  podręczników  do  kl. IV
w roku szkolnym 2016/2017

 

PAKIET   NOWA ERA – ZAKUP PRZEZ SZKOŁĘ

 

Język polski –          „Między nami”, kl. IV- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik  + zeszyt ćwiczeń

 Historia –                My i historia, kl. IV - Nowa Era/PWN

                            podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Matematyka –          Matematyka z plusem, kl. IV - GWO

Przyroda –               „Tajemnice przyrody” kl. IV  -Wyd. Nowa Era  podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Plastyka –                Do dzieła kl. IV -  Nowa Era

Zajęcia techniczneJak to działa?, kl. IV – Nowa Era

Język angielskiTeam Up. 1. Student,s Book – Oxford University Press podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Muzyka –  Lekcja muzyki, kl. IV -  Nowa Era

Zajęcia komputerowe –  „Lubię to! , kl. IV - Nowa Era

 

 

 

Wykaz  podręczników  do  kl. V
w roku szkolnym 2016/2017

 

PAKIET   NOWA ERA – ZAKUP PRZEZ SZKOŁĘ

 

Język polski –          „Między nami”, kl. V- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik  + zeszyt ćwiczeń

 Historia –                My i historia, kl. V - Nowa Era/PWN

                            podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Matematyka –          Matematyka z plusem, kl. V - GWO

Przyroda –               „Tajemnice przyrody” kl. V  -Wyd. Nowa Era  podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Plastyka –                Do dzieła kl. V -  Nowa Era

Zajęcia techniczneJak to działa?, kl. V – Nowa Era

Język angielskiTeam Up. 2. Student,s Book – Oxford University Press podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki Mach mit I (podręcznik do kl. IV).  H.Wachowska, M. Materniak   Wyd PWN

Muzyka –                  Lekcja muzyki, kl. V -  Nowa Era

Zajęcia komputerowe –        „Lubię to! , kl. V -

 

 

Wykaz podręczników  do  klasy  VI
w roku szkolnym 2016/2017

 

Język polski –          „Między nami” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik

Matematyka –          Matematyka wokół nas – podręcznik H. Lewicka, M.Kowalczyk – WSiP

Przyroda –               Tajemnice przyrody” kl. VI. Wyd. Nowa Era J.Stawarz, F.Szlajfer, H.Kowalczyk . Podręcznik  Nowa podstawa programowa (Pingwiny na okładce podręcznika.)

Historia –                 My i historia. Historia  i  społeczeństwo dla kl. VI szkoły podstawowejWiesława Surdyk – Fertsch, Bogumiła Olszewska .

                            Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo szkolne PWN

Muzyka –                 „Muzyczny świat” – podręcznik + płyta CD.- Teresa Wójcik – MAC Edukacja.

Język angielski Repetytorium szóstoklasisty – wyd. LONGMAN

                             i Starland 3 – wyd EGIS

Język niemiecki Mach mit 2(podręcznik do kl. V).  H.Wachowska, M. Materniak -  Wyd PWN – podręcznik pozostaje z kl. IV

Plastyka –                Plastyka – Lubię tworzyć. Podręcznik kl. VI

                             W. Sygut, M. Kwiecień. – wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

Zajęcia techniczne – pozostaje podręcznik z kl. IV

Zajęcia komputerowe –        „Lekcje z komputerem” – Podręcznik do zajęć   komputerowych dla szkoły podstawowej.  Kl. VI

 

W  podręczniki  do klasy VI należy zaopatrzyć się we własnym zakresie..

Podręczniki do religii do zakupu w szkole u nauczycieli religii.

 

 


 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

          W dniu 15.04.2016 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu - Zarządzeniem Nr-5 /2015/2016 z dnia 07.04.2016 r.
Komisja została powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w związku z wpłynięciem wniosków o przyjęcie dzieci do  klas I SP w Narolu
na rok szkolny 2016/2017. - ilość złożonych wniosków: w: 39, w tym 34 kontynuacja nauczania w klasie I i 5 nowo przybyłych z oddziału przedszkolnego.

 

W skład komisji wchodzą:

1.     Roman Cichowski – przewodniczący

2.     Magdalena Dzida – przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek

3.     Grażyna Wiciejowska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek

4.     Bożena Kogut– przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek

5.     Danuta Skalska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek

6.     Małgorzata Pietruch - przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek

 

Przebieg prac komisji rekrutacyjnej:

Zapoznanie członków komisji z obowiązkami Regulaminu rekrutacji .

1.Przegląd i przeliczenie złożonych wniosków.

2.Ustalenie ilości dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania

 przedszkolnego.  

3.Weryfikacja wniosków dzieci z pozostałych roczników.

 

Przewodniczący powitał zebranych ,przedstawił skład komisji ,a następnie zapoznał komisję z Regulaminem Rekrutacji.

W wyniku dokładnej analizy zgłoszonych wniosków  na podstawie ustalonych kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej komisja dokonała podziału i zakwalifikowała dzieci na rok szkolny 2016/2017 do klas I a i I b co stanowi załącznik nr 1.

Rozpatrzono wnioski: 39 w tym roczniki:

2008r.- złożono    -      - przyjęto           0  - nie przyjęto    

2009r.- złożono    - 38     - przyjęto           - nie przyjęto

Ogółem:

Przyjęto -  39      dzieci,    nie przyjęto    - 0

W związku z reformą oświaty oraz obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego przyjęto wszystkie dzieci sześcioletnie spełniające obowiązujące kryteria.  

Komisja Rekrutacyjna prosi Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Narolu o rozpatrzenie możliwości dokonania podziału uczniów klas  pierwszych na 3 oddziały.

Wykaz uczniów kl. I

Lp.

Nazwisko i imię

Miejscowość

 1.  

Czornij Martyna

Lipsko

 1.  

Dominik Martyna

Jędrzejówka

 1.  

Gałka Natalia

Jędrzejówka

 1.  

Gałka Patrycja

Jędrzejówka

 1.  

Gmiterek Aleksandra

Narol Wieś

 1.  

Gruca Gabriela

Jędrzejówka

 1.  

Hryniuk Łucja

Narol

 1.  

Kossak Piotr

Łówcza

 1.  

Kostrzycki Artur

Płazów

 1.  

Kudyba Aleksandra

Narol

 1.  

Kułakowska Oliwia

Jędrzejówka

 1.  

Kuśmirczak Jakub

Narol Wieś

 1.  

Lasota Karolina

Lipie

 1.  

Łakoma Izabela

Łówcza

 1.  

Łaszczyk Krystian

Narol-Młynki

 1.  

Marek Filip

Kadłubiska

 1.  

Mączka Izabela

Narol

 1.  

Misztal Krystian

Narol

 1.  

Niedużak Aleksandra

Jędrzejówka

 1.  

Niedużak Kuba

Podlesina

 1.  

Nowak Dawid

Jędrzejówka

 1.  

Nowicki Sebastian

Narol Wieś

 1.  

Obirek Marlena

Lipie

 1.  

Pacanowski Dominik

Narol

 1.  

Sikora Piotr

Płazów

 1.  

Steczkiewicz Bartosz

Narol

 1.  

Stupak Karina

Narol

 1.  

Szczepaniuk Oliwia

Lipie

 1.  

Szokało Szymon

Lipie

 1.  

Wilczyńska Karolina

Narol

 1.  

Wilczyński Karol

Narol

 1.  

Wolanin Karolina

Kadłubiska

 1.  

Wolanin Krzysztof

Narol Wieś

 1.  

Wolańczyk Grzegorz

Narol

 1.  

Woś Amelia

Narol

 1.  

Zaborniak Danuta

Płazów

 1.  

Ziejewski Kacper

Narol

 1.  

Zuchowski Filip

Narol

 1.  

Żańczak Jakub

Narol

 

Załącznik nr1.

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy I a.

 

 Wychowawczyni: mgr Danuta Skalska

 

1.     Czornij Martyna Lipsko

2.     Dominik Martyna  Jędrzejówka

3.     Hryniuk Łucja  Narol

4.     Kostrzycki Artur  Płazów

5.     Kułakowska Oliwia  Jędrzejówka

6.     Kuśmirczak Jakub  Narol Wieś

7.     Lasota Karolina  Lipie

8.     Marek Filip  Kadłubiska

9.     Pacanowski Dominik  Narol

10.  Sikora Piotr  Płazów

11.  Stupak Karina   Narol

12.  Szokało Szymon  Lipie

13.  Wilczyński Karol  Narol

14.  Wolanin Karolina  Kadłubiska

15.  Wolanin Krzysztof  Narol Wieś

16.  Wolańczyk Grzegorz  Narol

17.  Woś Amelia   Narol

18.  Zaborniak Danuta Płazów

19.  Ziejewski Kacper   Narol

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy I b.

 

 Wychowawczyni: mgr Magdalena Dzida

 

1.     Gałka Natalia  Jędrzejówka

2.     Gałka Patrycja  Jędrzejówka

3.     Gmiterek Aleksandra Narol Wieś

4.     Gruca Gabriela  Jędrzejówka

5.     Kossak Piotr  Łówcza

6.     Kudyba Aleksandra  Narol

7.     Łakoma Izabela   Łówcza

8.     Łaszczyk Krystian  Narol-Młynki

9.     Mączka Izabela  Narol

10.  Misztal Krystian   Narol

11.  Niedużak Aleksandra  Jędrzejówka

12.  Niedużak Kuba  Podlesina

13.  Nowak Dawid  Jędrzejówka

14.  Nowicki Sebastian  Narol Wieś

15.  Obirek Marlena   Lipie

16.  Steczkiewicz Bartosz  Narol

17.  Szczepaniuk Oliwia  Lipie

18.  Wilczyńska Karolina  Narol

19.  Zuchowski Filip  Narol

20.  Żańczak Jakub  Narol

 

 


 

 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE NA LOGO OSA I WYGRAJ NAGRODĘ

 

     W dniach 30 listopada – 20 grudnia 2015 roku odbywa się konkurs na logo OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA ANGLISTÓW – OSA, które powstało w czerwcu tego roku.

 Intencją powstania nowej organizacji, zrzeszającej przede wszystkim anglistów pracujących w małych miejscowościach, jest między innymi: reprezentowanie społeczności nauczycielskiej wobec innych organizacji i instytucji, kształtowanie i komentowanie polityki edukacyjnej, integracja środowiska nauczycieli języka angielskiego, promowanie i wspieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji, w szczególności języka angielskiego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół wiejskich.

Założycielami Stowarzyszenia są nauczyciele angliści z różnych szkół w Polsce, którzy są Ambasadorami Programu English Teaching, z którym od wielu lat współpracuje nasza szkoła.

Logo można wykonać w tradycyjnej lub komputerowej formie. Po wykonaniu przekazujemy je p. Krystynie Gaczoł.

W załączeniu regulamin konkursu wraz z oświadczeniami.

 

Regulamin konkursu na logo

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów English Teaching

(OSA)

BE CREATIVE - MAKE A LOGO

 

 

§1

WARUNKI OGÓLNE

 

1.   Niniejszy regulamin konkursu „BE CREATIVE- MAKE A LOGO” określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „BE CREATIVE- MAKE A LOGO” („Konkurs”).

2.   Organizatorem Konkursu jest Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Anglistów English Teaching (OSA) z siedzibą w Orzechowie, przy ul. Rzecznej 14, nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000567880 („Organizator”).

3.   W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w w Orzechowie, przy ul. Rzecznej 14 oraz na stronie https://www.facebook.com/osaet/?fref=ts, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formacie tekstowym, co umożliwi Uczestnikowi Konkursu skopiowanie, przechowywanie i odtwarzanie Regulaminu w normalnym toku czynności.

4.   Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, będzie jednoznaczne z faktem, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.

5.   Konkurs trwa od dnia 30 listopada 2015 od godz. 09.00 do dnia 20 grudnia 2015 do godz. 16.00.

 

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

1.   W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze wszystkich typów szkół w Polsce. Konkurs ma charakter Ogólnopolski.

2.   Uczniowie przygotowują pracę konkursową indywidualnie.

3.   Pracę konkursową zgłasza jedna osoba reprezentująca daną szkołę.

4.   Każda osoba może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

5.   Opiekę nad uczestnikami Konkursu sprawuje nauczyciel, który potwierdza Organizatorowi uczestnictwo ucznia, wykonanie pracy konkursowej indywidualnie przez ucznia oraz pośredniczy w przekazaniu nagród zwycięscy, którego praca została wyróżniona.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU

 

1.   Zadanie konkursowe polega na stworzeniu znaku wizualizacji graficznej (logo), który będzie najlepiej identyfikował się z obszarem i celami działania stowarzyszenia, będzie rozpoznawalny i niepowtarzalny. Wykonane LOGO należy zamieścić na profilu Stowarzyszenia na Facebooku (https://www.facebook.com/osaet/?fref=ts) od dnia 01 grudnia 2015 od godz. 09.00 do dnia 20 grudnia 2015 do godz. 16.00, w komentarzu pod wpisem konkursowym zawierającym grafikę konkursową.

2. Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. LOGO będzie elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów English Teaching (OSA). Wykorzystywany będzie m.in.: podczas krajowych i międzynarodowych imprez, na plakatach, papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach i innych materiałach niezbędnych do realizacji podstawowych działań stowarzyszenia.

3.   Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:

a.       Powinna zawierać elementy kojarzące logo ze Stowarzyszeniem

b.      Być niepowtarzalnym i oryginalnym

c.       Być łatwym do rozpoznania i zapamiętania

d.      Nawiązywać do nauczania języka angielskiego

 

4.   Uczestnik konkursu oświadcza, że publikowane przez niego treści są jego autorstwa i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik.

5.   Zgłoszenia dokonane przez osoby niespełniające warunków uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.

6.   Zgłoszenie musi być podpisane pełną nazwą szkoły, miejscowością, imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela (np. Gimnazjum nr 1 w Kozienicach, Roman Romanowski, nauczycielka Jolanta Jolo).

7.   Organizator nie odpowiada za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika lub za podanie danych innej osoby, a także za skutki takich działań Uczestnika. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, zostaną usunięte przez Organizatora.

8.   Konkurs składa się z trzech etapów:
a) 1 etap trwa od 01.12.2015 r. do 20.12.2015r.  – w tym czasie uczestnicy umieszczają logo na profilu Stowarzyszenia na Facebooku (https://www.facebook.com/osaet/?fref=ts)
b) 2 etap trwa od 01.12.2015 r. do 22.12.2015r. - w ciągu tych dni ( rozpoczynając od dnia pierwszego odbywa się głosowanie na opublikowane zdjęcia.

c) 3 etap – w ciągu 48h od daty zakończenia etapu 2 Stowarzyszenie opublikuje wynik.

WAŻNE: Komisja Konkursowa czuwająca nad przebiegiem konkursu wyłoni zwycięzcę z według indywidualnej ilości punktów oraz swojego uznania, niekoniecznie decydować o wygranej będzie największa liczba głosów. W przypadku wyboru dwóch logotypów ( jednego według ilości głosów, a drugiego według uznania jury) zostaną przyznane dwie równorzędne nagrody rzeczowe).
d) by wygrać w głosowaniu internautów należy zebrać jak najwięcej głosów (lubię to) pod zdjęciem ze swoim logo w albumie konkursowym.

9.   Nad nadesłanymi pracami konkursowymi obradować będzie jury składające się przedstawicieli Organizatora.

10.  Jury może przyznać wyróżnienia.

11.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu Stowarzyszenia https://www.facebook.com/osaet/?fref=ts

12.  Organizator skontaktuje się z nauczycielem sprawującym opiekę nad uczniem, w celu potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz ustalenia zasad przekazania nagrody.

13.  W Konkursie wezmą udział wyłącznie prace, które zostanę wgrane na Facebooku : https://www.facebook.com/osaet/?fref=ts od dnia 01 grudnia 2015 od godz. 09.00 do dnia 20 grudnia 2015 do godz. 16.00

14.  Wpływ pracy konkursowej rejestrowany jest przez portal Facebook. Data i godzina wpływu pracy konkursowej zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez portal Facebook.

15.  Publikując treść opisu oraz zamieszczając logo Uczestnik Konkursu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.   Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching (OSA). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

2.   Uczestnik konkursu jest zobligowany do przesłania podpisanego Oświadczenie autora, że projekt jest jego osobistym dziełem oraz, że prawa autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich (załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 2). Oświadczenia należy nadsyłać na adres: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching (OSA), Orzechowo, ul. Rzeczna 14.

§ 5

                    POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1.   Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

2.   Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

3.   Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

4.   Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku:

Ø  problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

Ø  udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkód z tym związanych,

Ø  przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałej z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

Ø  opóźnionej publikacji zgłoszenia lub braku możliwości zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora,

Ø  opóźnienia lub inne przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora,

Ø  niedoręczenia nagrody spowodowanego brakiem danych niezbędnych do przekazania nagrody.

6.   Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: anglista.et@gmail.com

7.   Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).

8.   Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

 


 

OGŁOSZENIE

 

Kalendarz roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2015/2016

 

DNI USTAWOWO WOLNE

 

11.11.2015r. – Rocznica Odzyskania Niepodległości

23.12.2015r.-03.01.2016r – Przerwa świąteczna

06.01.20116r.- Święto Trzech Króli

15.02-26.02.2016r. – ferie zimowe

24.03-29.03.2016r. – przerwa świąteczna

3.05.2016r. – Święto Konstytucji  3 Maja

26.05.2016r. – Boże Ciało

 

Rekolekcje wielkopostne – 21.03-23.03.2016r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

01.09.2015r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

01.06.2016r. – Dzień Dziecka i Sportu

17.06.2016r. – Dzień  Patrona Szkoły

24.06.2016r. – Zakończenie roku szkolnego

 

DNI WOLNE Z ROZPORZĄDZENIA O ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

 

05.04.2016

02.05.2016

27.05.2016

 

 

Wykaz uroczystości w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2015/2016

 

Data

Nazwa uroczystości

Odpowiedzialny

01.09.2015

Wszyscy nauczycieleiele

18.09.2015

Rocznica bitwy

pod Narolem

Udział w obchodach gminnych

26.09.2015

Dzień Języków Obcych

E. Szumilak, Szajdecka J.

02.10.2015

Pasowanie na ucznia

Wychowawcy klas I i III

14.10.2015

Dzień Nauczyciela

SU-G.Wiciejowska, M. Dzida, A.Kida, M.Patałuch,  E. Lomber,  A. Gmiterek

10.11.2015

Święto Niepodległości

E. Kukiełka, A.Kulisz,

B. Wilczyńskańska

26.11.2015

Andrzejki

Samorząd Uczniowski,

22.12.2015

Opłatek

Teatrzyk Albercik

16.01.2016

Zabawa choinkowa

Wychowawcy klas

12.02.2016

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

E. Wajs, A.Kida, S. Świętojańska

08.03.20162016

Dzień Kobiet

M.Patałuch, R.Cichowski, A.Kulisz, M.Wiciejowski, M. Mazurek

18.04.2016

Szkolny Dzień Talentów

Wszyscy nauczyciele Sz.P.

22.04.2016

Dzień Ziemi

D. Skalska, B. Wolańczyk, A.Wołoszyn, E.Broszko-Gontarz, P. Mulak

29.04.2016

Konstytucja 3-go Maja

E.Wajs, S.Świetojańska,

A. Kida

09.05.2016

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

J. Zdybek

19.05.2016

Szkolny Dzień Matematyki

E. Kukiełka, B. Zdybek

01.06.2016

Dzień Dziecka,

Dzień Sportu

Wychowawcy klas

17.06.2016

Dzień Patrona Szkoły

Wszyscy nauczyciele Sz.P.

VI.2016

Zakończenie klas VI

Rada Rodziców

24.06.2016

Zakończenie roku szkolnego

Wychowawcy klas VI

 

Wykaz godzin lekcyjnych i przerw od dnia 1.09.2015 r.

 

1)   8.00    -    8.45

2)   8.50    -     9.35

3)   9.45   –   10.30

4)  10.40  –   11.25

     11.25 – obiad szkoła podstawowa

5)  11.45   –   12.30

     12.30 – obiad dla gimnazjum

6)  12.50   –   13.35

7)  13.40   –   14.25

 

 

22 - klasy  I abc

21 – klasy II cd

20 - klasy II ab

19 - klasy III ab

08 –klasy  IV abc

07 - klasy V abc

06 - klasy  VI abI ab

 

 

Przydział sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2015/2016

 

0a - B. admin. - 23 - Chodasewicz Marta

0b - B. admin. - 19 - Koniak Alicja

Ia – 008- Pietruch Małgorzata

Ib – 006 - Skalska Danuta

Ic – 005 - Kogut Bożena

IIa – 009 - Lisek Maria

IIb - 231 - Wolańczyk Barbara

IIc – 226 - Chmielowiec Irena

IId – 232 - Mroczek Teresa

IIIa - 227 - Wiciejowska Grażyna

IIIb – 230 - Dzida Magdalena

IVa – 011 - Wołoszyn Anna

IVc – 013 - Wajs Elżbieta

Va – 105 - Gaczoł Krystyna

Vb – 108 - Kukiełka Elżbieta

Vc – 109 - Wilczyńska Beata

VIa – 106 - Broszko-Gontarz Edyta

VIb – 113 - Kida Alicja

 


 

OGŁOSZENIEENIE

 

         Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Św. B w Narolu informuje wszystkich uczniów, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01 września 2015r. Mszą Św. W kościele  Parafialnym w Lipsku i w Narolu o godz. 8.00.

W związku z tym dowozy dzieci  będą następujące :

 

Dowóz

 

Pan Stankiewicz:

Płazów – 7.10

Podlesina  – 7.30

Narol Wieś – 7.45 – obok P.Malca

 

 

Pan Chmielowiec:

Kadłubiska – 7.10 – Gimnazjum

Kadłubiska – 7.20

Kadłubiska – 7.30

Łozy, Młynki – 7.40

 

 

Pan Zuchowski:

Łówcza – 6.50

Jędrzejówka  - 7.30

Narol Wieś – 7.45 – od Masarni

 

Odwóz

 

Pan Stankiewicz

12.40 – Kadłubiska

12.50 – Płazów, Łówcza

14.30 – Kadłubiska

14.40 – Narol Wieś

14.50 – Narol Wieś

 

Pan Chmielowiec

12.40 – Podlesina

12.55 -  Łozy, Młynki

14 .30 - Podlesina, Łozy, Młynki

 

 

Pan Zuchowski 

12.40 – Jędrzejówka,  Narol Wieś

14.30 – Jędrzejówka

14.45 –  Płazów, Łówcza

 


 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 R. - „WYPRAWKA SZKOLNA”

 

Informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

Uchwały nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.
 2. Termin składania wniosków w szkołach – do 11 września 2015 r.
 3. Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w sekretariacie szkoły tel. 166317131
 4. Szczegółowe informacje dotyczące procedury ubiegania się o dofinansowanie zawarto w III części opracowania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego – będzie udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum:

1)  na podstawie kryterium dochodowego:

uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto

2) poza kryterium dochodowym:

uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), tj., gdy w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabo słyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - bez względu na dochód w rodzinie - uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

- szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia , z wyjątkiem klasy I,

- gimnazjów, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV,

- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych,

- liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych. Nie dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić:

Lp.

Typ szkoły/klasa

Wysokość dofinansowania

1)

Dla ucznia: klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

do kwoty 225 zł

2)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 225 zł

3)

Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego*

do kwoty 770 zł

4)

Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego lub w szkole ponadgimnazjalnej

do kwoty 225 zł

5)

Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego*

do kwoty 770 zł

6)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

7)

Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego**

do kwoty 770 zł

Lp.

Typ szkoły/klasa

Wysokość dofinansowania

8)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

9)

Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach V-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego***

do kwoty 607 zł

10)

Dla ucznia klasy IV technikum

do kwoty 445 zł

11)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w zasadniczej szkole zawodowej

do kwoty 390 zł

12)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w liceum ogólnokształcącym, technikum, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznym

do kwoty 445 zł

13)

Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach I i II szkoły podstawowej w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez MEN

do kwoty 175 zł

 * pkt. 3 i 5 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 192,50 .

** pkt. 7 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 308 zł.

*** pkt. 9 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 303,50 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.  Procedura przyznawania pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców za5stępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek (wzór nr 1 lub 2) będzie do pobrania ze strony internetowej pod adresem będzie dostępny w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
 3. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 11 września 2015 r.
 4. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty uprawniające do uzyskania pomocy finansowej według odpowiedniego kryterium.

- zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia poza kryterium dochodowym - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

5.   Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

6. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją do MGZEASz w Narolu.
7. Po otrzymaniu listy uczniów MGZEASz w Narolu informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów, którym może być przyznana pomoc poza kryterium dochodowym.

8. Dyrektor szkoły po analizie wniosków o poznanie pomocy uczniom poza kryterium dochodowym, biorąc pod uwagę lokalne warunki ekonomiczne i społeczne oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów danej szkoły, którym może być przyznana pomoc poza kryterium dochodowym podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy tym uczniom.

9. Prezydent przekazuje środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na rachunek bankowy szkoły.

10. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniom środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu:

- faktury,

- rachunku,

- paragonu,

- oświadczenia o zakupie odpowiednio  podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

11. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych są zwracane rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości przyznanej pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

- imię i nazwisko ucznia;

- nazwę i adres szkoły;

- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w;

- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych;

- kwotę zakupu;

- datę zakupu;

- czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

12.  Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. –„Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/wyprawka-szkolna.

 

 


 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu podaje listy uczniów do klas I w roku szk. 2015/2016

 

kl. I a – Pietruch Małgorzata

 1. Bełz Kacper

 2. Czornij Martyna

 3. Dominik Martyna

 4. Gmiterek Antoni

 5. Gruca Gabriela

 6. Hryniuk Łucja

 7. Kraczowska Kinga

 8. Kułakowska Oliwia

 9. Lasota Paulina

 10. Niedużak Aleksandra

 11. Nowicka Sonia

 12. Osztap Oskar

 13. Rysiowski Bartosz

 14. Schab Kacper

 15. Stasik Maciej

 16. Wilczyński Karol

 17. Żańczak Jakub

 18. Żukowicz Jakub

kl. I b – Skalska Danuta

 1. Chmielowiec Bartosz

 2. Kolbuch Piotr

 3. Kolbuch Żaneta

 4. Kossak Piotr

 5. Kudyba Aleksandra

 6. Lasota Karolina

 7. Łabisz Gabriela

 8. Łakoma Izabela

 9. Misztal Krystian

 10. Myszkowski Oskar

 11. Niedużak Kuba

 12. Obirek Marlena

 13. Pacanowski Dominik

 14. Siteń Filip

 15. Steczkiewicz Bartosz

 16. Szczepaniuk Oliwia

 17. Szokało Szymon

 18. Woś Amelia

 kl. I c – Kogut Bożena

 1. Gałka Gabriela

 2. Gałka Natalia

 3. Gałka Patrycja

 4. Gmiterek Aleksandra

 5. Kostrzycki Artur

 6. Kozłowski Marceli

 7. Kuśmirczak Jakub

 8. Mączka Izabela

 9. Nowak Dawid

 10. Piątek Daniel

 11. Sikora Piotr

 12. Stupak Karina

 13. Wilczyńska Karolina

 14. Wolanin Krzysztof

 15. Wolańczyk Grzegorz

 16. Zaborniak Danuta

 17. Ziejewski Kacper

 18. Zuchowski Filip

 


 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016

 

Wykaz podręczników do oddziału przedszkolnego

Odkrywam siebie -Szkoła tuż-tuż. Roczne przygotowanie przedszkolne –Karty pracy części 1-4 + wyprawka plastyczna . Rok wydania 2014

Wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

 

Wykaz podręczników do kl. I

NASZ ELEMENTARZ. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - DOSTARCZONY PRZEZ MEN

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE – zakup przez szkołę.

JĘZYK ANGIELSKI – zakup przez szkołę.

 Tiger 1 – wyd. Mac Millan

 

Wykaz podręczników do kl. II

NASZ ELEMENTARZ. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - DOSTARCZONY PRZEZ MEN

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE – zakup przez szkołę.

JĘZYK ANGIELSKI – zakup przez szkołę.

 Tiger 2 – wyd. Mac Millan

 

Wykaz podręczników do kl. III

PAKIET ROZSZERZONY Z MULTIBOOKIEM – NASZA KLASA KL.III

Elementarz małego informatyka  kl. III

Wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

JĘZYK ANGIELSKI

 Hello 3 – podręcznik do j. angielskiego – M. Appel, J. Zareńska – PWN + ćwiczenia.

 

Wykaz  podręczników  do  kl. IV

PAKIET   NOWA ERA – ZAKUP PRZEZ SZKOŁĘ

 

Wykaz  podręczników  do  kl. V

Język polski – „Między nami” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik

Historia – My i historia. Historia  i  społeczeństwo dla kl. V szkoły podstawowej – Wiesława Surdyk – Fertsch, Bogumiła Olszewska .

                            Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo szkolne PWN

Matematyka – Matematyka wokół nas – podręcznik dla kl. V.   H. Lewicka, M. Kowalczyk – WSiP

Przyroda – „Tajemnice przyrody” kl. V. Wyd. Nowa Era J. Ślósarczyk, R.Kozik, F. Szlajfer –podręcznik U.Moździerz – nowa podstawa programowa (liść na okładce podręcznika)

Plastyka – Plastyka – Lubię tworzyć. Podręcznik kl. V

                             W. Sygut, M. Kwiecień. – wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

Zajęcia techniczne – pozostaje podręcznik z kl. IV

Język angielski – Starland 2 - Express Publishing – Jenny Dooley, Virginia Evans     + ćwiczenia

Język niemiecki – Mach mit IV.  H. Wachowska, M. Materniak

  Wyd. PWN – podręcznik pozostaje z kl. IV

Muzyka – „Muzyczny świat” podręczni do kl. V( biała okładka ze skrzypkiem)– Teresa Wójcik – Grupa Edukacyjna S.A.

Zajęcia komputerowe –               „Lekcje z komputerem” – Podręcznik do zajęć   komputerowych dla szkoły podstawowej.  Kl. V

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska Kranas , A. Samulska, M. Wyczułkowski - WSiP

                                 

Wykaz podręczników  do  klasy  VI

 

Język polski – „Między nami” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik

Matematyka – Matematyka wokół nas – podręcznik H. Lewicka, M. Kowalczyk – WSiP

Przyroda – Tajemnice przyrody” kl. VI. Wyd. Nowa Era J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk . Podręcznik  Nowa podstawa programowa (Pingwiny na okładce podręcznika.)

Historia – My i historia. Historia  i  społeczeństwo dla kl. VI szkoły podstawowej – Wiesława Surdyk – Fertsch, Bogumiła Olszewska.

                            Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo szkolne PWN

Muzyka – „Muzyczny świat” – podręcznik + płyta CD.- Teresa Wójcik – MAC Edukacja.

Język angielski – Repetytorium szóstoklasisty – wyd. LONGMAN

Język niemiecki – Mach mit IV.  H. Wachowska, M. Materniak

  Wyd PWN – podręcznik pozostaje z kl. IV

Plastyka – Plastyka – Lubię tworzyć. Podręcznik kl. VI

                             W. Sygut, M. Kwiecień. – wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

Zajęcia techniczne – pozostaje podręcznik z kl. IV

Zajęcia komputerowe – „Lekcje z komputerem” – Podręcznik do zajęć   komputerowych dla szkoły podstawowej.  Kl. VI

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska Kranas , A.Samulska, M. Wyczułkowski - WSiP

 

W  podręczniki należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Podręczniki do religii do zakupu w szkole u nauczycieli religii.

 


 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu podaje listy uczniów do oddziałów przedszkolnych w roku szk. 2015/2016

 

 

0 A – wych. Chodasewicz Marta

 1. Bereza Zuzanna

 2. Borkowska Martyna

 3. Czajkowski Filip

 4. Gut Aleksandra

 5. Kordulewska Julia

 6. Kukiełka Filip

 7. Marek Filip

 8. Muła Katarzyna

 9. Nowicki Sebastian

 10. Piątek Wojciech

 11. Przednowek Mikołaj

 12. Słoniec Maciej

 13. Sokół Zuzanna

 14. Steczkiewicz Emilia

 15. Steczkiewicz Szymon

 16. Wilczyński Maciej

 17. Wojdyło Aleksandra

 18. Wojtowicz Gabriela

 

0 B – wych. Koniak Alicja

 1. Banaś Kacper

 2. Bartecka Julia

 3. Gmiterek Antoni

 4. Grądz Emilia

 5. Jurek Szymon

 6. Kudyba Dominik

 7. Kudyba Oliwia

 8. Kukiełka Adam

 9. Łaszczyk Krystian

 10. Michna Małgorzata

 11. Niedużak Patrycja

 12. Obirek Tobiasz

 13. Piątek Jakub

 14. Przednowek Gabriela

 15. Steczkiewicz Karol

 16. Szydłowski Kacper

 17. Wiciejowski Szymon

 18. Wolanin Karolina

 19. Wolańczyk Lena

 


 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

•  Ustawy z dnia  6 grudnia 2013roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
   niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2014roku poz.7/

•  Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

Rekrutacja dotyczy przyjmowania uczniów do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu.

       

1.Do  oddziału przedszkolnego w Szkoły Podstawowej im. Św. Brata  Alberta przyjmuje się dzieci w wieku  5 lat oraz  dzieci starsze posiadające orzeczenie z PPP w Lubaczowie dotyczące odroczenia realizacji obowiązku szkolnego

 a/ z urzędu - zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wydruku listy dzieci danego rocznika z Urzędu Gminy w Narolu

 b/ na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem, jeśli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 2. Nabór do oddziałów przedszkolnych odbywa się w terminie do 15 kwietnia roku rozpoczęcia zajęć.

 3. Zapisu dziecka dokonuje się osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem 16 63 171 31

7.Na podstawie potwierdzonej listy uczniów Dyrektor szkoły planuje liczbę oddziałów  przedszkolnych.

 8. Przydziału uczniów do poszczególnych oddziałów  przedszkolnych dokonuje wicedyrektor wraz z nauczycielami uczącymi w oddziałach przedszkolnych do 30 maja roku rozpoczęcia zajęć.

 9. Listy uczniów w poszczególnych oddziałach zostają ogłoszone do 10 czerwca roku rozpoczęcia zajęć.

 


 

OGŁOSZENIE

 

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu zwraca się z prośbą do rodziców dzieci pięcioletnich /rocznik 2010/, które od września 2015roku będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych /zerowych/ o zapisy w sekretariacie szkoły do 15 kwietnia 2015 roku. Informacje te potrzebne są dyrekcji szkoły do zaplanowania liczby oddziałów na rok szkolny 2015/2016 oraz zamówienia podręczników.

Dyrekcja szkoły

 


 

 

 

Regulamin konkursu

 

I. Organizator konkursu:

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu

ul. Graniczna 11

37-610 Narol

tel. 16 631 71 31

osoba do kontaktu : Maria Woś, 16 631 71 31, 606246955,

 

II. Cel konkursu:

 

 1. Stworzenie sceny promocyjnej dla amatorskiej, dziecięcej działalności artystycznej.
 2. Zachęcenie nauczycieli do poszukiwania „młodych talentów”.
 3. Popularyzacja tańca jako aktywnej formy wypoczynku i miłego spędzania czasu wolnego.
 4. Stwarzanie płaszczyzny wymiany doświadczeń miedzy uczestnikami i nauczycielami.
 5. Integracja środowisk szkolnych 

 

III. Warunki uczestnictwa:

 

1.    W konkursie mogą wziąć udział  tylko soliści.

2.     Konkurs rozegrany zostanie w 2 kategoriach:

ü  I kategoria   – uczniowie klas I-III

ü  II kategoria  - uczniowie klas IV-VI

 3.   W każdej kategorii szkoła może wytypować po trzech uczestników

4.     Każdy uczestnik  przygotowuje własny układ taneczny do dowolnego utworu muzycznego /do 3 minut/ nagranego na płycie CD lub pendrive.

5.    Uczestnictwo w konkursie musi być potwierdzone wypełnioną kartą zgłoszenia i przesłane na adres organizatora do 15 maja 2015r.

 

 

IV. Termin konkursu:

 

Konkurs przebiega w II etapach:

ü  I – eliminacje szkolne do 8 maja 2015r.

ü  II – eliminacje gminne połączone z finałem –  20.05.2015r. 

           godz. 12.00/środa/

 

 

V.  Miejsce konkursu:

 

I etap – szkoły na terenie Gminy Narol

II etap – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Narol

 

VI. Oceny i nagrody:

 

     1. Komisja konkursowa powołana jest przez organizatorów.

     2. Komisja konkursowa oceniać będzie:

ü  Technikę tańca

ü  Dobór podkładu muzycznego

ü  Oryginalność pomysłu i ubioru

ü  Walory wizualne i estetyczne

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa

4. W każdej kategorii zostaną przyznane I, II, III miejsca  wraz z nagrodami rzeczowymi oraz wyróżnienia.

5. Dodatkowo przyznane zostanie Grand Prix dla najlepszego       uczestnika/solisty/ wybranego przez komisję konkursową

     oraz  Grand Prix Publiczności 

 

 VII. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału!

 


 

Harmonogram ferii zimowych pod hasłem „Pamiętaj nie jesteś sam” w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2014/2015

 

Termin

Rodzaj zajęć

Odpowiedzialny

2.02.2015r.

poniedziałek

„Baw się z nami”

Konkursy sportowe oraz gry i zabawy

M. Patałuch

R. Cichowski

3.02.2015r.

wtorek

„W kręgielni” -

Wyjazd do Tomaszowa Lubeskiego

 

M. Patałuch

R. Cichowski

4.02.2015r. środa

„To lubimy”

Zajęcia edukacyjno-sportowe. Wybór dyscypliny sportowej. Warsztaty.

 

M. Patałuch

R. Cichowski

5.02.2015r.

czwartek

Turniej „Fifa 15”

na konsoli Playstation3

Zajęcia świetlicowe

 

A. Gmiterek

6.02.2015r.

piątek

„Dla każdego coś fajnego”

Zajęcia biblioteczno-świetlicowe

 

A. Krul

7.02.2015r.

sobota

Gminny Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

 

M. Patałuch

 

 

W szkole zajęcia odbywają się w godz. 9.00-12.00.

Wyjazd do Tomaszowa Lub./wtorek/ do uzgodnienia z opiekunami.

Dla uczestników zajęć przewidziany jest skromny poczęstunek.

Dyrekcja szkoły

 


 

Z a p r o s z e n i e

 

9 stycznia 2015 roku o godz. 9.45 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narolu odbędzie się koncert szkolnego zespołu „Uśmiechnięte Buziaki” pod hasłem

„W  DYSKOTEKOWYCH  RYTMACH”.

Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców!

W programie Imprezy:

· nowe układy taneczne w poszczególnych grupach

 · losowanie nagród /nagroda główna – ROWER, oprócz tego: zestaw komputerowy na systemie XP, piłki , pendrive, kamery internetowe,  przybory do pisania i wiele innych ........./

· konkurs na najwięcej wykupionych serduszek

Dochód z koncertu przeznaczony na

XXII  FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem: DLA PODTRZYMYWANIA WYSOKICH  STANDARDÓW  LECZENIA  DZIECI  NA  ODDZIAŁACH  PEDIATRYCZNYCH   I  ONKOLOGICZNYCH  ORAZ  DLA  GODNEJ  OPIEKI  MEDYCZNEJ  SENIORÓW”      

 

 

"Uśmiechnięte Buziaki"

 


 

OGŁOSZENIE

 

                    W dniu 17 listopada 2014r. /poniedziałek/ o godz.17.00 odbędzie się spotkanie  z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich  rodziców!

 

Dyrekcja szkoły

 


 

 

Wykaz uroczystości w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2014/2015

 

Data

Nazwa uroczystości

Odpowiedzialny

01.09.2014

Uroczyste rozp. roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

20.09.2014

Rocznica bitwy

pod Narolem

Udział w obchodach gminnych

26.09.2014

Dzień Języków Obcych

K. Gaczoł, M. Mazurek,

M. Łakomy, E. Szumilak, Szajdecka J.

03.10.2014

Pasowanie na ucznia

Wychowawcy klas I i III

15.10.2014

Dzień Nauczyciela

SU-G.Wiciejowska, M. Dzida, A.Kida, M.Patałuch, 

E. Lomber,  A. Gmiterek

07.11.2014

Święto Niepodległości

E. Kukiełka, A.Kulisz,

B. Wilczyńskaspan>

27.11.2014

Andrzejki

Samorząd Uczniowski,

19.12.2014

Opłatek

Nauczyciele religii

Teatrzyk Albercik

 23.10.2014

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

M. Pawelec, E.Lomber

31.01.2015

Zabawa choinkowa

Wychowawcy klas

23.02.2015

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

E. Wajs, A.Kida,

S. Świętojańska

09.03.2015

Dzień Kobiet

M.Patałuch, R.Cichowski, A.Kulisz, M.Wiciejowski, M. Mazurek

19.03.2015

Szkolny Dzień Talentów

Wszyscy nauczyciele

22.04.2015

Dzień Ziemi

D. Skalska, B. Wolańczyk, A.Wołoszyn, E.Broszko-Gontarz, P. Mulak

30.04.2015

Konstytucja 3-go Maja

E.Wajs, S.Świetojańska,

A. Kida

28.05.2015

Szkolny Dzień Matematyki

E. Kukiełka, B. Zdybek

01.06.2015

Dzień Dziecka,

Dzień Bez Przemocy,

Wychowawcy klas

17.06.2015

Dzień Patrona Szkoły

Wszyscy nauczyciele

VI.2014

Zakończenie klas VI

Rada Rodziców

26.06.2015

Zakończenie roku szkolnego

Wychowawcy klas VI

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

              W dniu 17 listopada 2014r. /poniedziałek/ o godz.17.00 odbędzie się  spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich  rodziców!

Dyrekcja szkoły

 


 

 

Kalendarz roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2014/2015

 

DNI USTAWOWO WOLNE

 

11.11.2014 – Rocznica Odzyskania Niepodległości

20.12.2014 - 06.01.2015 – przerwa świąteczna

02.02.2015 - 13.02.2015 – ferie zimowe

02.04. - 07.04.2015 – przerwa świąteczna

01.05.2015 – Święto Pracy

04.06.2015 – Boże Ciało

 

REKOLEKCJE

 

30.03 – 01.04.2015 – w tym 01.04.2014sprawdzian klas szóstych

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

01.09.2014 – Rozpoczęcie roku szkolnego

19.12.2014 – Szkolna Wigilia

19.03.2015 – Szkolny Dzień Talentów

01.06.2015 – Dzień Dziecka , Dzień Bez Przemocy

17.06.2015 – Święto Patrona Szkoły

26.06.2015 – Zakończenie roku szkolnego

 

DNI WOLNE Z ROZPORZĄDZENIA O ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

 

14.10.2014

10.11.2014

02.01.2015

05.06.2015

 


 

 

Przydział szatni dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2014/2015

 

22 - klasy  I a, I b

21 - klasy I c, I d

20 - klasy II a, II b, III a

08 - klasy  III b, III c

19 - klasy IV a, IV b, IV c

06 - klasy V a, V b

07 - klasy VI a, VI b, VI c

 


 

 

Przydział sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu roku szkolnym 2014/2015

 

0 a - B. admin. - 23 - Mazurkiewicz Barbara

0 b - B. admin. - 19 - Koniak Alicja

0 c - B. admin. - 26 - Chodasewicz Marta

I a - 009 - Lisek Maria

I b - 008 - Wolańczyk Barbara

I c - 006 - Chmielowiec Irena

I d - 005 - Mroczek Teresa

II a - 227 - Wiciejowska Grażyna

II b - 230 - Dzida Magdalena

III a - 231 - Skalska Danuta

III b - 232 - Pietruch Małgorzata

III c - 226 - Kogut Bożena

IV a - 105 - Gaczoł Krystyna

IV b - 108 - Kukiełka Elżbieta

IV c - 109 - Wilczyńska Beata

V a - 106 - Broszko-Gontarz Edyta

V b - 113 - Kida Alicja

VI a - 010 - Świętojańska Sylwia

VI b - 011 - Wołoszyn Anna

VI c - 013 - Wajs Elżbieta

 


 

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narolu informuje wszystkich uczniów, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2014r. Mszą św. w kościele  Parafialnym w Lipsku i w Narolu o godz. 8.00. W związku z tym dowozy dzieci  będą następujące :

Płazów700

Łówcza700

Jędrzejówka730

Podlesina730

Narol Wieś730

Kadłubiska740

Łozy, Młynki745

 


 

 

WAKACJE Z ANGIELSKIMM

 

Kilka słów o programie: Program „Wakacje z angielskim” jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom związanym z najbardziej uniwersalnym językiem na świecie. Głównym zadaniem programu jest podnoszenie znajomości języka angielskiego wśród uczniów. Spotkania są poświęcone nie tylko nauce języka angielskiego, ale także poznawaniu kultury krajów anglojęzycznych.

Program „Wakacje z angielskim” organizowany jest we współpracy z amerykańską instytucją pozarządową WorldTeach, która funkcjonuje w ramach Instytutu Rozwoju Międzynarodowego na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1986 programy WorldTeach z sukcesem wspierają rozwój edukacji na świecie i promują wymianę kulturową.

Wolontariusze z USA w ramach ww. programu bezpłatnie nauczają języka angielskiego polskie dzieci i młodzież w małych miejscowościach w Polsce, w okresie 6 tygodni wakacji. Dotychczas zrealizowano siedem edycji programu, który przyniósł wymierne korzyści językowe setkom polskich uczniów. Młodzież i dzieci z małych miejscowości i obszarów wiejskich ma utrudniony kontakt z „żywym” językiem angielskim, a propozycja WorldTeach jest często jedyną okazją rozmowy z native speaker-em.

Prosimy rodziców o współpracę.

Poniżej umieszczamy harmonogram zajęć w ramach „Wakacje z angielskim”

Zajęcia z wolontariuszem będą  odbywały się codziennie od 1 lipca do 13 sierpnia 2014r. I grupa od 9:00 do 10:30  i II grupa od 11:00 do 12:30.

Oto terminy i podział na grupy:

 

1 LIPCA 2014 – 11 LIPCA 2014

 

GRUPA I MALUCHÓW OD 9:00 DO 10:30

1.     Banaś Aleksandra

2. Droździel Julia

3.     Gmitrowicz Klaudia

4.     Nisztuk Przemysław

5.     Dziuraniuk Hubert

6.     Lasota Wiktoria

7.     Steczkiewicz Kamila

8..     Nowicki Adrian

9.     Szularz Zuzanna

10.  Chanas Julia

11.  Szczepaniuk Dawid

12.  Pawelec Anna

13.  Wolanin Kacper

14.  Chmielowiec Emilia

 

Grupa Gminazjalistów od 11:00 do 12:30

1.     Karolina Zuchowska

2.     Joanna Wołoszyn

3.     Jakub Rogala

4.     Hubert Borkowski

5.     Beniamin Gaczoł

6.     Gerard Sidor

7.     Gabriel Sidor

8.     Karolina Krawczyk

9.     Olaf Fus

10.  Sebastian Hess

 

14 lipca – 25 lipca 2014

 

GRUPA CZWARTACZKÓW

1.     Oskar Łazar

2.     Kacper Kowalczuk

3.     Daria Kordulewska

4.     Olivia Gaczoł

5.     Jakub Wierzchowski

6.     Maciej Piątek

7.     Marta Nisztuk

8.     Marcin Nisztuk

9.     Izabela Szarek

10.  Tomasz Mrzygłód

11.  Klaudia Kukiełka

12.  Izabela Żańczak

13.  Jakub Bundyra

14.  Dominik Brzyski

 

GRUPA STARSZAKÓW

1.     Droździel Miłosz

2.     Szmuc Mirella

3.     Wierzchowska Emilia

4.     Wolańczyk Sebastian

5.     Szmuc Martyna

6.     Nowoświat Kamila

7.     Chapko Maja

8.     Krzyczkowska Wiktoria

9.     Przednowek Szymon

10.  Kuśmierczak Izabela

11.  Kinga Nisztuk

12.  Matjasowicz Tomasz

13.  Wolanin Bartłomiej

14.  Małysz Hubert

15.  Andrzej Chapko

16.  Matjasowicz Wiktoria

 

31 lipca – 12 sierpnia

 

GRUPA MALUCHÓW

1.     Obirek Dawid

2.     Mróz Kacper

3.     Dziuraniuk Klaudia

4.     Kuśmirczak Amelia

5.     Mączka Przemysław

6.     Wojtowicz Julia

7.     Żołądek Aleksandra

8.     Gmiterek Patryk

9.     Wolanin Zuzanna

 

GRUPA STARSZAKÓW

1.     Kuśmirczak Paulina

2.     Sądej Wioletta

3.     Szumilak Hubert

4.     Mazurkiewicz Izabela

5.     Przednowek Manuela

6.     Wolańczyk Michał

7.     Ważny Dominik

8.     Nisztuk Aleksandra

9.     Gałka Konrad

10.  Gałka Kamila

11.  Szubart Grzegorz

12.  Stasik Jakub

13.  Skiba Natalia

14.  Harasiuk Karol

 

 


 

 

ZAPROSZENIE

 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

serdecznie zapraszają

wszystkich rodziców, dziadków i inne osoby zainteresowane życiem szkoły

na uroczystości obchodów

DNIA PATRONA SZKOŁY

w dniu 17.06.2014r.

 

Porządek uroczystości:

 

 1. Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Narolu o godzinie 8.00.
 2. Przemarsz korowodu do szkoły.
 3. Wystąpienie Dyrektora Szkoły.
 4. Imprezy i występy przygotowane przez uczniów.

 

Ponadto:

·         wystawy prac plastycznych uczniów,

·         atrakcje dla dzieci

·         mała gastronomia

 

 


 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

 

Wykaz podręczników do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Odkrywam siebie - Szkoła tuż-tuż. Roczne przygotowanie przedszkolne – Karty pracy części 1-4 + wyprawka plastyczna. Rok wydania 2014 Wyd. Grupa Edukacyjna S. A.

 

Wykaz podręczników do kl. IW roku szkolnym 2014/2015

NASZ ELEMENTARZ. PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - DOSTARCZONY PRZEZ MEN

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE – zakup przez szkołę.

JĘZYK ANGIELSKI – zakup przez szkołę.

 Hello 1 – podręcznik do j. angielskiego – M.Appel, J. Zareńska – PWN + ćwiczenia.

 

Wykaz podręczników do kl. II w roku szkolnym 2014/2015

PAKIET ROZSZERZONY Z MULTIBOOKIEM – NASZA KLASA KL.II

Elementarz małego informatyka  kl. II Wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

JĘZYK ANGIELSKI

 Hello 2 – podręcznik do j. angielskiego – M.Appel, J. Zareńska – PWN + ćwiczenia.

 

Wykaz podręczników do kl. III w roku szkolnym 2014/2015

PAKIET OTO JA, KLASA 3

Zajęcia komputerowe – podręcznik z ćwiczeniami wyd. Grupa Edukacyjna S. A.

JĘZYK ANGIELSKI

 Hello 3 . Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej- M. Appel, J. Zareńska – PWN + ćwiczenia

Wykaz  podręczników  do  kl. IV w roku szkolnym 2014/2015

 

Język polski – „Między nami” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik + zeszyt ćwiczeń ( DO ZAKUPU W SZKOLE)

 Historia – My i historia. Historia  i  społeczeństwo dla kl. IV szkoły podstawowejWiesława Surdyk – Fertsch, Bogumiła Olszewska .

                            Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo szkolne PWN

PrzyrodaTajemnice przyrody Wyd. NOWA ERA + ćwiczenia Maria  Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer – nowa podstawa programowa ( z chomikiem)

Język angielskiStarland 1 - Express Publishing – Jenny Dooley, Virginia Evans       + ćwiczenia

Język niemiecki Mach mit IV.  H. Wachowska, M. Materniak

  Wyd PWN

Matematyka – Matematyka wokół nas – podręcznik H. Lewicka, M. Kowalczyk – WSiP (okładka w kolorze białym z zegarem)

Zajęcia techniczne –Jak to działa. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych.  L. Łabecki, M. Łabecka  - wyd. Nowa Era

Plastyka – Plastyka – Lubię tworzyć. Podręcznik kl. IV

                             W. Sygut, M. Kwiecień. – wyd. Grupa Edukacyjna S. A.

Muzyka – Muzyczny świat” podręczni do kl. IV( biała okładka z perkusistą

Zajęcia komputerowe – Lekcje z komputerem” – Podręcznik do zajęć   komputerowych dla szkoły podstawowej. Kl. IV

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska Kranas - WSiP

                                 

Wykaz  podręczników  do  kl. V w roku szkolnym 2014/2015

Język polski – „Między nami” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik + zeszyt ćwiczeń (DO ZAKUPU W SZKOLE)

 HistoriaMy i historia. Historia  i  społeczeństwo dla kl. V szkoły podstawowejWiesława Surdyk – Fertsch, Bogumiła Olszewska .

                            Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo szkolne PWN

Matematyka – Matematyka wokół nas – podręcznik dla kl. V.   H. Lewicka, M. Kowalczyk – WSiP

Przyroda – „Tajemnice przyrody” kl. V. Wyd. Nowa Era J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer –podręcznik + ćwiczenia – J. Golonko, U. Moździerz – nowa podstawa programowa (liść)

Plastyka – Plastyka – Lubię tworzyć. Podręcznik kl. V

                             W. Sygut, M. Kwiecień. – wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

Zajęcia techniczne – pozostaje podręcznik z kl. IV

Język angielskiStarland 2 - Express Publishing – Jenny Dooley, Virginia Evans     + ćwiczenia

Język niemiecki Mach mit IV.  H. Wachowska, M. Materniak

  Wyd PWN – podręcznik pozostaje z kl. IV

Muzyka – „Muzyczny świat” podręczni do kl. V( biała okładka ze skrzypkiem)– Teresa Wójcik – Grupa Edukacyjna S. A.

Zajęcia komputerowe – „Lekcje z komputerem” – Podręcznik do zajęć   komputerowych dla szkoły podstawowej.  Kl. V

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska Kranas , A.Samulska, M. Wyczułkowski - WSiP

                                 

Wykaz podręczników  do  klasy  VI w roku szkolnym 2014/20155

 

Język polski – „Między nami” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe podręcznik + zeszyt ćwiczeń ( DO ZAKUPU W SZKOLE)

Matematyka – Matematyka wokół nas – podręcznik H. Lewicka, M.Kowalczyk – WSiP

PrzyrodaTajemnice przyrody” kl. VI. Wyd. Nowa Era J.Stawarz, F.Szlajfer, H.Kowalczyk . Podręcznik + ćwiczenia Dominik Marszał, Monika Mochnacz, Joanna Stawarz. Nowa podstawa programowa (Pingwiny)

HistoriaMy i historia. Historia  i  społeczeństwo dla kl. VI szkoły podstawowejWiesława Surdyk – Fertsch, Bogumiła Olszewska .

                            Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo szkolne PWN

Muzyka – „Muzyczny świat” – podręcznik + płyta CD.- Teresa Wójcik – MAC Edukacja.

Język angielski – Starland 3 podręcznik do j. angielskiego do kl. VI szkoły podstawowej – Virginia Evans  , Jenny Dooley  (bez ćwiczeń) + Repetytorium szóstoklasisty – wyd. LONGMAN

Język niemiecki Mach mit IV.  H. Wachowska, M. Materniak

  Wyd PWN – podręcznik pozostaje z kl. IV

Plastyka – Plastyka – Lubię tworzyć. Podręcznik kl. VI

                             W. Sygut, M. Kwiecień. – wyd. Grupa Edukacyjna S.A.

Zajęcia techniczne – pozostaje podręcznik z kl. IV

Zajęcia komputerowe – „Lekcje z komputerem” – Podręcznik do zajęć   komputerowych dla szkoły podstawowej.  Kl. VI

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska Kranas , A. Samulska, M. Wyczułkowski - WSiP

 

Jest możliwość zakupu wszystkich podręczników u Pana Małysza.

Podręczniki do religii do zakupu w szkole u nauczycieli religii.

 

 


 

Listy klas 0 i klas I w roku szkolnym 2014/20155

 

        Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej im. Św. Brata Alberta w  Narolu  podaje listy uczniów  klas oddziałów  przedszkolnych oraz  klas I. Podział  do klas  został  dokonany  na podstawie wytycznych MEN  dotyczących sposobu doboru uczniów  w   szkołach, w  których  funkcjonuje  więcej  jak  jeden  zespół klasowy. Na  mocy  tych  wytycznych klasy  I zostały  ustalone wg schematu: podział  sześciolatków na  dwa  zespoły  klasowe  i dokooptowanie  do nich najmłodszych  dzieci  z  siedmiolatków do  takiej  liczby by  zespoły  klasowe  liczyły  taką samą  ilość  uczniów  i  zachowany  był równy  podział płci. Przydziału  tego dokonano  na podstawie  losowania uczniów do  poszczególnych oddziałów.

 

0 a – Mazurkiewicz Barbara

1.       Gmiterek Aleksandra

2.       Kolbuch Piotr

3.       Kolbuch Żaneta

4.       Kossak Piotr

5.       Kuśmirczak Jakub

6.       Lasota Karolina

7.       Łabisz Gabriela

8.       Łakoma Izabela

9.       Miształ Krystian

10.    Niedużak Kuba

11.    Nowicki Sebastian

12.    Obirek Marlena

13.    Osztap Oskar

14.    Sitań Filip

15.    Stupak Karolina

16.    Szczepaniuk Oliwia

17.    Szokało Szymon

18.    Wilczyńska Karolina

19.    Wolanin Krzysztof

20.    Woś Amelia

21.    Żańczak Jakub

 

0b -  Dzida Magdalena

1.       Bełz Kacper

2.       Dominik Martyna

3.     Gałka Patrycja

3.       Gmiterek Antoni

4.       Gruca Gabriela

5.       Hryniuk Łucja

6.       Kostrzycki Artur

7.       Kraczkowska Kinga

8.       Kudyba Aleksandra

9.       Kułakowska Oliwia

10.    Mączka Izabela

11.    Niedużak Aleksandra

12.    Pacanowski Dominik

13.    Sikora Piotr

14.    Steczkiewicz Bartosz

15.    Wilczyński Karol

16.    Witko Wiktoria

17.    Wolańczyk Grzegorz

18.    Zaborniak Danuta

19.    Ziejewski Kacper

20.    Zuchowski Filip

 

 

Do oddziału zostały przydzielone dzieci  z 2008 r. i najstarsze dzieci ur. w 2009 r.

 

0c – Chodasewicz Marta

1.       Cegielna Hanna

2.       Chmielowiec Bartosz

3.       Czornij Martyna

4.       Gałka Gabriela

5.       Gałka Natalia

6.       Kłaczko Szymon

7.       Kordulewska Julia

8.       Kozłowski Marcel

9.    Lasota Paulina

10. Marek Filip

11.    Myszkowski Oskar

12.    Nowicka Sonia

13.    Obirek Krzysztof

14.    Piątek Daniel

15.    Rysiowski Bartosz

16.    Schab Kacper

17.    Stasik Maciej

18.    Wolanin  Karolina

19.    Żukowicz Jakub

 

Wykaz uczniów kl. I a    

 

 1.  

Borkowski Wiktor

 1.  

Broszko Daniel

 1.  

Buczek Julia

 1.  

Czop Łukasz

 1.  

Dominik Aleksandra

 1.  

Kukiełka Aleksandra

 1.  

Lasota Martyna

 1.  

Lasota Wiktoria

 1.  

Myszkowska Emilia

 1.  

Niedużak Patrycja

 1.  

Nisztuk Paweł

 1.  

Pelikan Krystian

 1.  

Pichnicka Angelika

 1.  

Przednowek Alan

 1.  

Pudełko Hubert

 1.  

Salik Karol

 1.  

Skalski Jakub

 1.  

Stankiewicz Katarzyna

 1.  

Steczkiewicz Gabriela

 1.  

Wilczyński Mateusz

 1.  

Wolanin Kamil

 1.  

Wolańczyk Maciej

 

Wykaz uczniów kl. I b    

 

 

 

 1.  

Adamek Filip

 1.  

Bodnar Maciej

 1.  

Borek Alessandro

 1.  

Bundyra Aleksandra

 1.  

Gałka Łukasz

 1.  

Gmiterek Jakub

 1.  

Krzyczkowski Krystian

 1.  

Łazar Natalia

 1.  

Mazurek Hubert

 1.  

Michna Joanna

 1.  

Obirek Dominik

 1.  

Okrruch Paweł

 1.  

Olender Zuzanna

 1.  

Pudełko Maciej

 1.  

Romanowicz Karolina

 1.  

Skiba Marlena

 1.  

Stankiewicz Igor

 1.  

Szularz Aleksandra

 1.  

Urbańczyk Julita

 1.  

Wielgosz Jakub

 1.  

Wolanin Wiktoria

 1.  

Ziemianin Emilia

 

Wykaz uczniów kl. I c   

 

 

 

 1.  

Banaś Paulina

 1.  

Beń Patrycja

 1.  

Brogowska Otylia

 1.  

Brzyski Damian

 1.  

Dudek Kacper

 1.  

Gaczoł Kordian

 1.  

Gmiterek Kacper

 1.  

Karaś Antonina

 1.  

Kogut Martyna

 1.  

Kopczacki Piotr

 1.  

Kowalczuk Julia

 1.  

Marek Martyna

 1.  

Mulak Bartosz

 1.  

Nisztuk Katarzyna

 1.  

Nowoświat Maciej

 1.  

Patałuch Dominika

 1.  

Sroka Tytus

 1.  

Trąd Krystian

 1.  

Wąchała Mateusz

 1.  

Wolańczyk Daria

 1.  

Wołczyk Barbara

 1.  

Żołądek Antoni

 

Wykaz uczniów kl. I d   

 

 

 

 1.  

Bereza Maryna

 1.  

Bujara Aleksandra

 1.  

Bundyra Roksana

 1.  

Cegielna Zuzanna

 1.  

Chmielowiec Marcin

 1.  

Gębala Julia

 1.  

Janowicz Izabela

 1.  

Krul Paweł

 1.  

Lasota Bartosz

 1.  

Lasota Dominik

 1.  

Matjasowicz Karol

 1.  

Niegardowska Aleksandra

 1.  

Piątek Błażej

 1.  

Piątek Michał

 1.  

Ragan Patryk

 1.  

Skiba Patrycja

 1.  

Sobczak Daniel

 1.  

Steczkiewicz Bartłomiej

 1.  

Steczkiewicz Maciej

 1.  

Ważny Albert

 1.  

Wolańczyk Aleks

 1.  

Wolańczyk Szymon

 1.  

Zubrzycki Antoni

 

 


 

Ogłoszenie

 

             Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu informuje wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców, że w okresie maj - czerwiec 2014 roku  uczniowie klas I-VI naszej szkoły realizować będą zadania profilaktyczne w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” pod hasłem : m : „Teraz Twój Czas”

 Szczegółowe wytyczne do realizacji zadań otrzyma każdy wychowawca klasy. 

 

Dyrekcja szkoły

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

•Ustawy z dnia  6 grudnia 2013roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2014roku poz.7/

•Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

Rekrutacja dotyczy przyjmowania uczniów do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu.

       

1.Do  oddziału przedszkolnego w Szkoły Podstawowej im. Św. Brata  Alberta przyjmuje się dzieci w wieku 6 i 5 lat

 a/ z urzędu - zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wydruku listy dzieci danego rocznika z Urzędu Gminy w Narolu

 b/ na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem, jeśli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 2. Nabór do oddziałów przedszkolnych odbywa się w terminie do 15 kwietnia roku rozpoczęcia zajęć.

 3. Zapisu dziecka dokonuje się osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem 16 63 171 31

7.Na podstawie potwierdzonej listy uczniów Dyrektor szkoły