www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

I. Wstęp

  

Zrozumienie postaw i zachowania się innych ludzi jest złożonym zagadnieniem, a przecież konieczne jest dla uzyskania pomyślnych wyników w nauczaniu. Trudno jest nieraz zrozumieć zachowanie się dzieci, ale jeszcze trudniejsze zadanie mają dzieci, gdy chcą zrozumieć dorosłych.

 

 

Przedstawiony program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom.

 

Poniższy program profilaktyczny:

 

·        uzupełnia program wychowawczy szkoły

·        odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku

·        ma przemyślany plan (został opracowany w oparciu o analizę ankiet prowadzonych przez szkołę i potrzeby szkoły)

·        formy i sposoby działań zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dostosowane są do wieku uczniów

·        zawiera jasno określone zasady i formy współpracy wychowawczej z rodzicami

·        uwzględnia predyspozycje do prowadzenia zajęć wychowawczych oraz sugestie rodziców

·        zawiera cele i założenia programu wychowania do życia w rodzinie

·        został przedstawiony rodzicom do zaopiniowania i akceptacji wraz z zaproszeniem do aktywnego włączenia się w realizację zadań.

 

 

PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

1.     Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72.

2.     Konwencja o Prawach Dziecka - art..3, art. 19, art. 33.

3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

4.     Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458).

5.     Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz.96).

6.     Rozporządzenie MENiS z dnia 19.07.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DU. Nr 121 z 2002 r., poz. 1037).

7.     Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

8.     Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9.     Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

10. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV.

 

 

II.          Założenia szkolnego programu profilaktyki

 

·        aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń

·        rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.

·        podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych

·        uczulanie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych

·        włączanie w miarę możliwości rodziców do realizacji zadań wychowawczych

·        udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym

·        stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów

·        dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń

·        dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie niekorzystnym zachowaniom.

 

 

                KONSTRUKCJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

     I     WSTĘP

     II    ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

     III   ODWOŁANIE SIĘ DO ŚRODOWISKA, STATYSTYKA

     IV   PRZEGLĄD WIODĄCYCH TEORII NA TEMAT DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

     V    CELE PROGRAMU

     VI   PRZEBIEG REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA ETAPY

     VII  ZADANIA PROFILAKTYCZNE NAUCZYCIELI . ZADANIA PROFILAKTYCZNE WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

     VIII ZADANIA PROFILAKTYCZNE PEDAGOGA SZKOLNEGO

     IX    METODY I FORMY REALIZACJI

     X     SPODZIEWANE EFEKTY

     XI    UCZESTNICY PROGRAMU

     XII   PARTNERZY W REALIZACJI PROGRAMU

     XIIZAGROŻENIA I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROGRAMU

     XIV  EWALUACJA

 

 

III  Odwołanie się do środowiska, statystyka.

Przegląd wiodących teorii na temat działań profilaktycznych.

Sporządzenie niniejszego dokumentu wynika zarówno z wymogów formalno- prawnych jak i obecnych potrzeb wychowawczych środowiska lokalnego. Analizując badania przeprowadzone wśród rodziców, nauczycieli oraz uczniów stwierdzono, że istnieje ściśle określona grupa zachowań niepożądanych (zagrożeń), którą należy się zająć w sposób przemyślany i zorganizowany. Służyć temu mają działania różnych grup ludzi, począwszy od nauczycieli, rodziców, samorządu lokalnego, kościoła, policji skończywszy na samych uczniach. Koordynaty do tych działań znalazły się w tym dokumencie, który w miarę rozwoju prac można nowelizować w oparciu o nowe wnioski i doświadczenia.

Obecne podejście do profilaktyki, według W.B. Hansena, nastawione jest na stosowanie strategii takich jak: przekonania normatywne, zaangażowanie osobiste, wartości, umiejętności odmawiania, alternatywy, informacje o konsekwencjach, umiejętność stanowienia celów, umiejętność podejmowania decyzji, poczucie wartości, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pomagania, umiejętności życiowe. Zmiany w ujęciu profilaktyki związane są również z szerszym uwzględnieniem promocji zdrowia. Ważnym jest, by oprócz przekazywania wiedzy o środkach psychoaktywnych i skutkach ich oddziaływań, kształtować prawidłowe postawy życiowe, umiejętności społeczne i przekazywać odpowiedni system norm. Według K. Ostaszewskiego występują różne modele podejścia do wczesnej profilaktyki:

       Model oświaty zdrowotnej (tradycyjny) - przekazuje informacje o substancjach uzależniających i skutkach ich zażywania, a więc opiera się o procesy poznawcze. Wiedza przekazywana jest w trzech wariantach: 1) edukacja w zakresie działania środków psychoaktywnych; 2) informacje odstraszające; eksponowanie, wyolbrzymianie konsekwencji używania tych substancji, 3) konkretne relacje osób uzależnionych. Formy przekazu w tym modelu to prelekcje, pogadanki, filmy, ulotki, plakaty.

·        Model edukacji humanistycznej - wszelkie działania zmierzające do prawidłowego kształtowania osobowości. Formy pracy: psychologiczne gry i zabawy, praca w małych grupach, dyskusje.

·        Model edukacji społecznej (wpływów społecznych) - podstawowym założeniem w tym modelu jest, że środowisko jest dla jednostki źródłem przykładów do naśladowania, kar i nagród oraz wywiera presję. Dlatego też koncentrujemy się na uczeniu jednostki rozpoznawania zagrożeń oraz radzenia sobie z niekorzystnymi wpływami. Ważna jest umiejętność odmawiania.

·        Model edukacji w zakresie umiejętności życiowych - działania profilaktyczne są próbą integracji trzech w/w modeli; przekazywanie wiadomości na temat środków uzależniających, wpływów społecznych skłaniających do ich zażywania oraz uczenie zaspokajania potrzeb bez pomocy tych substancji.

·        Model form alternatywnych - proponuje naukę atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu; rozwijanie zainteresowań, hobby co stanowi alternatywę dla środków psychoaktywnych.

·        Model promocji zdrowia - zgodnie z definicją zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia postrzega zdrowie jako całość w jego fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym wymiarze.

Budując szkolny program profilaktyczny wzięto pod uwagę wszystkie wyżej wymienione podejścia i modele profilaktyczne. Stało się tak dlatego, iż pomijając jedną ze sfer zagadnieniowych można narazić się na pominięcie jednego z zagrożeń któremu chcemy przeciwdziałać.

Analizując wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców i uczniów /załącznik nr 1/ wyodrębniono grupę zachowań niepożądanych, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności konstruując szkolny program profilaktyki. Do zachowań tych należą:

o       agresja wśród uczniów,

o       nikotynizm,

o       picie alkoholu,

o       niszczenie mienia szkolnego

o       obojętność niektórych rodziców na sprawy swoich dzieci,

o       brak reakcji środowiska na niewłaściwe zachowania młodzieży.

Cele główne programu:

 

I. Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1.     Umiejętne nawiązywanie i utrzymywanie poprawnych kontaktów z innymi uczniami i dorosłymi.

2.     Umiejętne działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (radzenie sobie w sytuacjach trudnych).

3.     Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

4.     Integracja działań profilaktycznych prowadzonych przez różnych wykonawców naszym środowisku.

 

II. Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju (chronienie przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia).

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1.     Tworzenie pozytywnych więzi między uczniami, uczniami – nauczycielem, nauczycielem – rodzicami, rodzicami – dzieckiem.

2.     Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny.

3.     Ukazanie zgubnej roli używek, agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych.

4.     Uczenie dzieci zachowań i kontaktów z innymi pobawionych agresji, przemocy, wolnych od używek i innych uzależnień np. zdobyczy cywilizacji.

5.     Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra i zła.

6.     Ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni (wskazanie pożądanych wzorców zachowań).

7.     Wzbudzenie w rodzicach motywacji do szukania i niwelowania przyczyn niepożądanych zjawisk wychowawczych.

8.     Budowanie porozumienia (szkoła – dom – środowisko), wspólnej aktywności i partnerstwa w wychowaniu uczniów.

9.     Zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach patologiami oraz możliwościach uzyskania pomocy.

10. Pomoc rodzicom w zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja rodziców).

11. Organizacja czasu wolnego uczniów.

12. Promocja szkoły.

 

 

      IV.      Przebieg realizacji z podziałem na etapy

 

A. Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

 

Do zadań profilaktycznych nauczycieli Szkoły Podstawowej

im. Św. Brata Alberta w Narolu zaliczyć należy przede wszystkim:

o       Zwracanie- podczas dyżurów- szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, itp.

o       Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.

o       Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.

o       Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji.

o       Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

B. Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.

 

o      pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych- uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły,

o      podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),

o      współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne,

o      realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych,

o      wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,

o      organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,

o      kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,

o      Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,

o      Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości,

C. Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego

o      pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

o      wprowadzanie gotowych programów profilaktycznych typu: “Bez agresji”, “Jak żyć z ludźmi”, itp.,

o      organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza,

o      uruchomienie anonimowej skrzynki kontaktowej- skrzynka szybkiej interwencji,

o      pedagogizacja rodziców,

o      prowadzenie zajęć relaksacyjnych, treningi interpersonalne,

o      prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji zawodowej,

D. Zadania profilaktyczne rodziców

 

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców,

a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców :

1. Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.

2. W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem szkolnym bądź Dyrektorem /zastępca/ Szkoły Podstawowej w Narolu.

3.Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.

4. Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

W ramach realizacji podstawowych treści programu profilaktycznego na dany rok szkolny uwzględnia się następujące etapy działalności:

 

     Etap I

Bezpieczeństwo

Współżycie w grupie,

ja w relacjach z innymi

Higiena

W tym:

- bezpieczeństwo psychiczne

- nie poddawanie się agresji

- unikanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu

- substancje szkodliwe

 

W tym:

-         uczestnictwo w zabawie

-         dzielenie się z innymi

-         pogoda ducha

-         zadowolenie z tego co się posiada

-         tolerancja

 

W tym:

-         higiena ciała i otoczenia

-         higiena spożywania posiłków i odpowiednie odżywianie się

-         organizacja czasu wolnego

 

 

    Etap II

Wzrastanie i rozwój

Relacje z innymi

Bezpieczeństwo

W tym:

-         higiena osobista

-         elementy edukacji seksualnej

-         żywność i żywienie

-         aktywność ruchowa

W tym:

-         przyjaźń

-         zdrowie psychiczne

-         asertywność

-         uzależnienia

-         umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

-         podstawowe reguły i zasady obowiązujące w relacjach z innymi

W tym:

- grupa rówieśnicza

- substancje szkodliwe

- pierwsza pomoc (elementy)

- sytuacje sprzyjające i zagrażające zdrowiu

 

    Etap III

Relacje z innymi

Zdrowie psychiczne

Ochrona zdrowia

W tym:

-         przyjaźń

-         asertywność

-         edukacja seksualna

-         organizacja czasu wolnego, praca

-         psychospołeczne aspekty zdrowia

W tym:

-         uzależnienia

-         stres

-         bezpieczeństwo

-         dom, rodzina

-         umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (ból, presja, agresja)

W tym:

- odżywianie się

- zdrowe żywienie

- higiena

- pierwsza pomoc

- choroby

- ocena ryzyka i odpowiedzialność za jego podejmowanie

- aktywność ruchowa

 

 

 

Metody realizacji

 

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

·        zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy

·        zajęć wychowania do życia w rodzinie

·        zajęć prowadzonych przez katechetę, pedagoga, szkolnej higienistki

·        zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

·        intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów szkole i ich domach

·        w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców)

·        aktywnych spotkań z rodzicami i zajęć warsztatowych dla rodziców

·        imprez organizowanych na terenie szkoły np. ”Święto szkoły”

·        imprez charytatywnych np. ”Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Akcja Grosik”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

 

Formy pracy:

·        oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki)

·        dyskusje tematyczne(dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców) pozytywnych

·        zajęcia grupowe, zespołowe.

 

                      VII    Spodziewane efekty

 

§       zmniejszenie zjawiska agresji w szkole

§       zapobieganie, reagowanie i ochrona uczniów poprzez naukę przed działaniami niepożądanymi

§       integracja działań profilaktycznych

§       integracja zespołu klasowego

§       poprawa samopoczucia uczniów klasie, szkole i środowisku pozaszkolnym

§       umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z agresją i uzależnieniami

§       umiejętne wykorzystanie czasu wolnego poprzez sensowny i właściwy wybór działań i zachowań pozytywnych

§       kształtowanie poprawnych relacji między uczniami, praca zarówno liderami, jak również z uczniami, którzy wycofują się i zamykają w sobie oraz agresorami i ofiarami agresji

§       otwarcie na siebie i innych (uczniowie naucza się mówić o swoich problemach, uczuciach i poprzez właściwe postawy własne będą nieść pomoc innym)

§       wzbudzenie świadomej odpowiedzialności rodziców za proces wychowania dzieci.

 

 

 VIII.      Uczestnicy programu profilaktycznego

 

Szkolny program profilaktyczny obejmuje swymi działaniami wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Narolu, a także ze względu na złożoność problematyki i potrzeby środowiska lokalnego również i ich rodziców.

 

                  IX.      Partnerzy w realizacji programu

 

W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu utrzymywać będzie stały kontakt z instytucjami działającymi na terenie gminy i powiatu.

Do instytucji tych zaliczyć należy:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

a.      pomoc w ramach dożywiania dzieci z rodzin potrzebujących,

b.     zasięganie opinii na temat warunków bytowych uczniów z rodzin najuboższych.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a. przeprowadzanie konkursów o tematyce profilaktycznej,

b. korzystanie z możliwości szkolenia w dziedzinie profilaktyki

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie:

a. poradnictwo i orzecznictwo psychologiczno-pedagogiczne,

b. poradnictwo zawodowe.

4. Parafia Rzymsko-Katolicka w Narolu:

a. pomoc w organizowaniu czasu wolnego dla młodzieży,

b. udział w imprezach organizowanych przez szkołę.

5. Samorząd Miasta i Gminy w Narolu:

a. pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze profilaktycznym,

b. współpraca przy organizacji dokształcania nauczycieli oraz wprowadzania programów profilaktycznych.

 

X.      Zagrożenia i trudności w realizacji programu

 

A.   Trudności

1. Niewystarczające przeszkolenie nauczycieli do prowadzenia zajęć profilaktycznych.

2. Zbyt małe środki finansowe na zakup potrzebnych materiałów typu filmy, książki itp.

B.    Zagrożenia

1. Zbyt małe zaangażowanie w kierunku rozwiązywania problemów przez nauczycieli, rodziców i uczniów.

2. Niedostosowanie form i treści do wieku i potrzeb uczniów.

3. Obojętność środowiska lokalnego na przejawy zachowań niepożądanych wśród młodzieży i dorosłych.

                  XI.      Ewaluacja

Mając na uwadze rzetelność prowadzonych działań zapobiegawczych oraz ich skuteczność wprowadzania się następujące formy oceny realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki:

1. Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli i rodziców /wg potrzeb/

2. Nadzór Dyrektora /zastępcy/ Szkoły Podstawowej w Narolu /wg potrzeb/

3. Sprawozdania z działalności pedagoga szkolnego, nauczycieli oraz wychowawców realizujących programy profilaktyczne /wg potrzeb/

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Powołany zespół nauczycieli do spraw profilaktyki począwszy od roku szkolnego 2003/2004 tworzy w oparciu o Szkolny Program Profilaktyki konkretny plan działań na dany rok szkolny dostosowany do potrzeb szkoły uwzględniający termin realizacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację konkretnych działań.

2. Wychowawcy klas 0-VI ustalone działania uwzględniają w swoich planach pracy na dany rok szkolny.

3. Dopuszczalne jest tworzenie programu dla poszczególnych klas jeśli pozwala na to sytuacja wychowawcza lub programu profilaktycznego dla całego etapu edukacyjnego.

4. Zespół nauczycieli do spraw profilaktyki / nauczyciele, wychowawcy/ przynajmniej dwa razy w roku /podczas konferencji analitycznej/ składają sprawozdanie z realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki.

 

Programy i działania profilaktyczne realizowane Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w roku szkolnym 2015/2016

 

     Szkolny Program Profilaktyki w roku szkolny 2015/2016 ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobieganie sytuacjom  i zachowaniom  problemowym w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła-dom-środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji i uzależnieniom.

 

          Szkolny Program  Profilaktyki posiada opracowany plan działań, oraz spełnia następujące założenia:

·        uzupełnia program wychowawczy szkoły,

·        odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku,

·        formy i sposoby działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dostosowane są do wieku uczniów

·        tworzy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,

·        aktywizuje i integruje uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń,

·        w miarę możliwości włącza rodziców do realizacji zadań wychowawczych

 

          Szkolny Program Profilaktyki opracowany przez  zespół  nauczycieli / M. Woś, J. Gmiterek, E. Lomber, M. Dzida i R. Cichowski/ skierowany jest do każdego ucznia – zdolnego i potrzebującego psychologiczno-pedagogicznej i materialnej pomocy. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z naszych wychowanków poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

 

         Realizacja szkolnego programu profilaktyki przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami i jest stałym, niekończącym się procesem wspomagania uczniów w radzeniu sobie z  problemami i zagrożeniami, procesem ograniczającym i likwidującym czynniki, które zaburzają ich prawidłowy rozwój.

         Oprócz tego działania  profilaktyczne wspomagają instytucje i osoby współpracujące ze szkołą:

·        Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubaczowie

·        Posterunek Policji w Narolu

·        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

·        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku

·        Społeczni Kuratorzy Sądowi

·        Przychodnia Zdrowia w Narolu

·        Pracownicy Ratownictwa Medycznego w Narolu

·        Straż Pożarna w Narolu

 

Spodziewane efekty realizacji działań profilaktycznych to:

·        Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole

·     Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów

·        Wyćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia

·        Wyciszenie agresji

·        Poprawa w relacjach uczeń-uczeń, uczeń –osoba dorosła

·        Wolność od nałogów

·       Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętności dokonania samooceny

·     Podniesienie poziomu świadomości występujących zagrożeń i sposobów zapobiegania im

·     Objęcie opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo i niedożywionych

·        Poprawa kultury zachowań i kultury języka

·      Podniesienie poziomu świadomego korzystania z Internetu, telewizji, telefonów

·      Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych

 

Programy i działania profilaktyczne  realizowane są w następujących obszarach:

 

I. Postawy zdrowego trybu życia

 

1. Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” – Oddziały Przedszkolne

2. I edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego „Problem z głowy” – klasy I-VI

3. Program europejski „Mleko z klasą” – klasy I-VI

4. Program europejski „Owoce w szkole” klasy I-III

5. Profilaktyka zdrowia przez szczepienia „Dlaczego warto się szczepić” – klasy I-VI

6. Program fluoryzacji zębów – klasy I-VI

7. Ogólnopolski program „WF z Klasą” –klasy IV-VI

8. Dzień Sportu i Zdrowia „Zdrowo bo na sportowo” - klasy 0-VI

9. W „Wodnym świecie” – wyjazdy rekreacyjne na basen/II-VI/

10. Szkolny Dzień Talentów - klasy 0-VI

 

II. Żyjemy bezpiecznie

1. Dni Bezpiecznej Szkoły- spotkania z: przedstawicielami Policji, Ratownictwa Medycznego, Straży Pożarnej

2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/ respektowanie zachowania uczniów w środowisku szkolnym  zgodnie z ustalonym regulaminem, cyberprzemoc, korzystanie z internetu/

3. Dzień Otwarty przedstawicieli PPP w Lubaczowie - klasy I-VI

4. Program edukacyjny pod patronatem WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować” -  klasy II c, d

5. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – klasy VI

6. Kurs na kartę rowerową dla uczniów klas IV.

7. Ogólnopolski Konkurs  Wiedzy  o Bezpieczeństwie  Ruchu  Drogowego.

8. Program Wojewódzkiej Komendy Policji „Bezpieczne wakacje”

 

III. Jesteśmy potrzebni i potrzebujemy innych

1. W ramach współpracy z ŚDS w Lipsku zorganizowanie  Dnia Niepełnosprawnych  - 3.12.2015r.,  spotkania integracyjne  o charakterze plastyczno- technicznym.

2.„Sprawni inaczej”- pomagamy sobie wzajemnie, szczególna troska o uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi.

3. Współpraca z Domem Dziecka w Nowej Grobli, Domem Dziecka w Łabuniach, Ośrodkiem Pomocy w Lubaczowie /spotkania przedstawicieli ośrodków z uczniami/

4. Udział w akcjach charytatywnych /wg potrzeb/

5. Zorganizowanie Dnia Patrona Szkoły – 17 czerwca 2016r. pod hasłem „Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz”

  

IV. Walka z uzależnieniami

 

1. Program edukacyjny  „Nie pal przy mnie proszę” – klasy III

2. Program edukacyjny „Znajdź właściwe rozwiązanie” – klasy V

3. Udział w VII Gminnym  Konkursie profilaktycznym „Życie bez nałogów”

 

V. Ugruntowanie umiejętności właściwego dbania i szanowania mienia szkolnego i społecznego w najbliższym otoczeniu

 

1. Ogólnopolski Projekt Ekologiczny „Odpakowani”

2.„Uratuj ziemię przed lawiną śmieci” - udział w akcjach „Sprzątanie Świata” oraz „Dniu Ziemi”

3. Wyrabianie troski o dobro wspólne – dbanie o mienie szkolne i jego otoczenia

4. Uczenie szacunku do pracy swojej i innych ludzi

 

VI. Przekaz wartości, tradycji i zwyczajów

 

1. Tradycja obchodów świąt rodzinnych: „Wigilia” „Dzień Babci i Dziadka”, Dzień Mamy”

2. Udział w świętach i uroczystościach szkolnych i środowiskowych /wg harmonogramu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.