www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

REGULAMIN WYCIECZEK

      Na podstawie Zarządzenia Nr 18 MEN z dnia 29 września 1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki / Dz.Urz. MEN Nr 9 z dnia 16 października 1997r., poz. 40/ ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Narolu.

 

1. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym , a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami wycieczki w zakresie:

a/ celu wycieczki

b/ trasy i terminów postojów

c/ zwiedzanych obiektów

d/ harmonogramu

e/ regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki .

 

2. Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno-turystycznego.

 

3. Zwiedzanie parku narodowego lub rezerwatu , wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych .

 

4. Zgodę na wyjazdy zagraniczne uczniów wydaje Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą .

 

5. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom .

 

6. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd dziecka .

 

7. Organizator wycieczki wypełnia w 2 egzemplarzach kartę wycieczki opracowaną przez Dyrektora Szkoły zawierającą najważniejsze obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki.

 

8. Dokumentacja wycieczki zawiera:

-         kartę wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników - 2 egz.

-         pisemne zgody rodziców

-         regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

-         preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszt realizacji programu /kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia/

-         dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków-jeżeli organizator wycieczki dodatkowo ubezpiecza grupę

 

9. W dokumentacji szkolnej wycieczki pozostają 

-         karta wycieczki

-         harmonogram wycieczki

-         lista uczestników

-         rozliczenie finansowe wycieczki - po jej zakończeniu.

 

10. Kierownik wycieczki powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych .

 

11. Zgodę na wycieczkę /imprezę/ oraz kartę wycieczki wydaje i podpisuje dyrektor szkoły.

 

12. Rozliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia u Dyrektora Szkoły .

 

13. Sposób naliczania odpłatności za wynajm autokaru szkolnego jest corocznie określany przez organ prowadzący szkołę .

 

14. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce .

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.