www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

STATUT

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 , z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 r.) określa się Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Narolu.

 

STATUT wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2005 r.

 

SPIS TREŚCI:

 

ROZDZIAŁ I       PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

ROZDZIAŁ II      CELE I ZADANIA SZKOŁY

ROZDZIAŁ III    ORGANY SZKOŁY

ROZDZIAŁ IV     ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V      OCENIANIE UCZNIÓW

ROZDZIAŁ VI     UCZNIOWIE SZKOŁY

ROZDZIAŁ VII  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY ROZDZIAŁ VIII ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

WEWNĄTRZ SZKOŁY

ROZDZIAŁ IX   TRADYCJA I CEREMONIAŁ SZKOLNY

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

NR 1-        REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

NR 2-        REGULAMIN KOMITETU RODZICIELSKIEGO

NR 3-        REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NR 4-        PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

NR 5-        SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

NR 6-        REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH

NR 7-        REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NR 8-        REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NR 9-        CEREMONIAŁ SZKOLNY

NR 10-      SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

NR 11- REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 

 

ROZDZIAŁ I

-PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

 

1.1. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu.

 

1.2. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu Art. 5 "Ustawy o systemie oświaty".

 

1.3. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Miejska w Narolu.

 

1.4. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 7 lat , w tym 1 rok w oddziale przedszkolnym.

 

1.5.Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach: Szkoły w Narolu, ul Graniczna 11, 37-610 Narol (klasy 0, I-VI) oraz Szkoły Filialnej w Płazowie /klasy O, I-III/.

 

1.6.Obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości: Narol, Narol Wieś, Podlesina, Płazów, Łozy, Lipie , Lipsko, Jędrzejówka.

 

1.7.Przy szkole pracują oddziały przedszkolne w ilości określonej corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły.

 

1.8. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów dojeżdżających oraz stołówkę dla uczniów korzystających z dożywiania.

 

1.9.W Szkole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci - działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie prowadzonej przez daną organizację za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.

 

1.10.Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

2.1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

2.1.1.Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury.

2.1.2.Realizuje prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju.

2.1.3.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i jej kontynuację na poziomie gimnazjalnym poprzez:

- atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

- udział w konkursach przedmiotowych,

- uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

2.1.4. Kształtuje środowisko wychowawcze szkoły sprzyjające realizowani celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków i wieku ucznia poprzez:

- zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,

   - systematyczne diagnozowanie i monitorowanię zachowań uczniów,

- realizowanie programu wychowawczego szkoły stanowiącego załącznik do Statutu.

2.2.Uczniowie, rodzice, opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy mają możliwość korzystania z pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej w Poradni Psychologiczno ­Pedagogicznej. Poradnia wspomaga rozwój i efektywność uczenia się. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Zespoły orzekające Poradni orzekają i kwalifikują:

 

a) dzieci i młodzież niepełnosprawną- do odpowiednich form kształcenia specjalnego (w tym integracyjnego oraz nauczania indywidualnego),

b) dzieci i młodzież niedostosowaną społecznie lub zagrożoną uzależnieniem - do placówek resocjalizacyjnych,

c) dzieci i młodzież całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej - do placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 

Poradnia opiniuje wnioski dotyczące:

 

a) skierowania dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo - wychowawczych,

b) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia spełniania obowiązku szkolnego,

c) udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki szkolnej,

d) obniżenia wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym,

e) zwolnienia ucznia z nauki jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów określonych w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

f) zwolnienia ucznia niedosłyszącego z nauki jednego języka obcego.

 

Działalność poradni psychologiczno - pedagogicznej określa Rozporządzenie MEN z dnia 11.06.1993 r. z późniejszymi zmianami w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych.

 

2.3.Szkoła w miarę posiadanych środków umożliwia uczniom mającym trudności w nauce udział w zajęciach wyrównawczych. Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania ucznia na zajęcia wyrównawcze.

 

2.4.Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia może złożyć:

 

a) uczeń, za zgodą rodziców,

b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

c) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

2.5.W zależności od posiadanych środków finansowych Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół przedmiotowych, kół zainteresowań, nauki języków obcych, zajęć rekreacyjno - sportowych.

 

2.6.Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

2.7.Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

 

2.8.Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego harmonogramu i zgodnie z przyjętym w szkole Regulaminem dyżurów międzylekcyjnych. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed i po każdej swojej lekcji. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela.

 

2.9.Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo.

 

2.10.Rodzice wspólnie z nauczycielami organizują i sprawują opiekę nad uczniami podczas imprez klasowych i ogólnoszkolnych.

 

2.11.Uczniowie klas IV-VI działając w ramach Samorządu Uczniowskiego pomagają w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez dla klas „0"-III. Wszystkich uczniów klas IV - VI oraz wszystkich pracowników Szkoły zobowiązuje się do zwracania szczególnej uwagi i otaczania opieką w każdej sytuacji i o każdej porze najmłodszych uczniów Szkoły, zwłaszcza z klas pierwszych.

 

2.12.Każdy pracownik Szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (uszkodzenia narządów ruchu, słuchu i wzroku) oraz w nagłych sytuacjach.

 

2.13.Rodzice ucznia z zaburzeniami rozwojowymi mogą zwrócić się do Dyrektora Szkoły o przydzielenie stałego opiekuna. Dyrektor Szkoły podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej wyznacza opiekuna spośród nauczycieli.

 

2.14.Wychowawcy klas zapewniają indywidualną opiekę uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.

 

2.15.Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Dyrektor Szkoły wraz z Komitetem Rodzicielskim - na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów ­organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność.

 

2.16.Rodzice kierują swoje dzieci na naukę religii w momencie podjęcia przez nie nauki w Szkole. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się w Szkole naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.17.Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 

2.18.Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. Zadania wychowawcy klasy określone są w dziale Wychowawca, który rażąco zaniedbuje swoje obowiązki lub narusza postanowienia niniejszego Statutu, w związku z czym nie jest akceptowany przez uczniów i rodziców, może być pozbawiony decyzją Dyrektora Szkoły opieki nad daną klasą, również na umotywowany wniosek rodziców danej klasy, wpływający do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku ma obowiązek podjąć wiążącą decyzję i powiadomić o niej Komitet Rodzicielski.

 

2.19. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczy szkoły i program profilaktyki szkolnej dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska uchwalony przez Radę Pedagogiczną. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny jest osobnym dokumentem i nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły .

 

2.20.Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowaniu przez Komitet Rodzicielski.

 

2.21.W okresie trwania roku szkolnego szkoła organizuje dożywianie dla dzieci znajdujących się w trudnych warunkach materialnych przy współpracy z MOPS w Narolu oraz dla pozostałych uczniów na zasadach ustalanych corocznie przez Dyrekcje Szkoły oraz Organ Prowadzący.

 

2.22.Szczegółową organizację dożywiania uczniów w szkole ustalają wewnętrzne zarządzenia i ustalenia dyrekcji szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

3.1. Organami Szkoły są:

a) Dyrektor Szkoły,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Komitet Rodzicielski,

d) Samorząd Uczniowski.

3.2. Kompetencje organów Szkoły:

3.2.1. Dyrektora Szkoły:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawcza oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Szkoły,

g) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

h) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

i) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

j) jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej, inicjuje, przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, zawiadamia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej,

k) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,

l) może zawiesić uchwałę Rady Pedagogicznej na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty.

ł) wyraża zgodę na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

 

3.2.2. Rady Pedagogicznej:

a)     uchwala regulamin swojej pracy, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem,

b)    zatwierdza plany pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Komitet Rodzicielski,

c)       zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów ,

d)    podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich przez Komitet Rodzicielski,

e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

 

f) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,

 

g) opiniuje organizację pracy Szkoły, w szczególności tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 

h) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły,

i) opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

j) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

k) przygotowuje projekt oraz uchwala Statut Szkoły lub jego zmiany, po zaopiniowaniu przez Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Uczniowski,

I) może występować do organu prowadzącego Szkołę z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole, o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły - lub z wnioskami do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji, po zaopiniowaniu przez Komitet Rodzicielski. W powyższym przypadku Dyrektor Szkoły jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

 

m) opiniuje kandydatury do funkcji kierowniczych w Szkole.

 

3.2.3. Komitetu Rodzicielskiego:

 

a) może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,

b) uchwala regulamin swej pracy, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły,

c) opiniuje plan pracy Szkoły,

d) opiniuje propozycje innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

e) opiniuje projekt Statutu Szkoły lub projekty jego zmian,

f) opiniuje działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły,

 

g) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora lub Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,

h) może gromadzić fundusze w celu wspierania działalności statutowej Szkoły z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł - zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Komitetu Rodzicielskiego,

i) pobudza i organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

j) współdziała w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

k) zapewnia rodzicom rzeczywisty wpływ na działalność Szkoły, określa struktury działania ogółu rodziców.

 

3.2.4. Samorządu Uczniowskiego:

 

a) uchwala regulamin swojej pracy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem,

 

b) może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Komitetowi Rodzicielskiemu oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów. Prawa uczniów zawarte są w rozdziale VI pkt. 6.3.

c) ma prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

d) ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

3.3. Zasady współdziałania organów Szkoły:

a) wszystkie organy Szkoły współpracują na terenie Szkoły w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,

b) rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski,

c) Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów,

d) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni,

 

e) wnioskodawca może odwołać się od decyzji:

 

- Dyrektora Szkoły - do organu prowadzącego Szkołę,

- Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego lub Samorządu Uczniowskiego

do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji,

 

f) wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

Rodzice mają prawo do:

 

a) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i Szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

c) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

d) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy Szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

4.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

4.2. "Kalendarz nowego roku szkolnego" powinien być podany uczniom i rodzicom podczas rozpoczęcia roku szkolnego w danym roku szkolnym i powinien zawierać terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej oraz terminy odwoływania się od ustalonych stopni i ocen.

 

4.3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

4.4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

 

4.5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowie i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

4.6. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

 

4.7. Ze względu na warunki lokalowe Szkoły dopuszcza się możliwość - po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę - podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne oraz łączenia oddziałów w przypadku zaistnienia znaczącej zmiany warunków nauki.

4.8. Tryb postępowania podczas tworzenia nowych oddziałów spośród już istniejących:

a) dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyny i ustalenia sposobu dokonania zmian,

b) do nowych oddziałów przenosić w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy wyrażą chęć przeniesienia się,

c) w przypadku braku uczniów chętnych o przeniesieniu decyduje wychowawca klasy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły - informując zainteresowanych rodziców, spełniając równocześnie warunki określone w punktach 4.9. i 4.10.

4.9.Ze względu na stosowanie podziałów na grupy na zajęciach wychowania fizycznego oraz łączenia grup z klas równoległych, należy dążyć do wyrównania liczby dziewcząt i chłopców w nowych oraz istniejących już oddziałach. Dyrektor Szkoły ustala liczbę przenoszonych dziewcząt i chłopców dla każdej klasy.

4.10.W tworzeniu nowych oddziałów powinni uczestniczyć wychowawcy zarówno oddziałów dzielonych jak i powstających.

4.11.Szkoła dokonuje corocznie podziału na grupy na zajęciach: języków obcych, elementów informatyki a w miarę posiadanych środków finansowych i warunków lokalowych - także na innych zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

4.12.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

4.13.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa wyżej można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

4.14.Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

4.15.W szkole z powodu szczególnie trudnych warunków demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

4.16.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4.17.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4.18.W Szkole prowadzone są oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego.

4.19.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

4.20.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

4.21.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

4.22.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły .

4.23.Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki ustalonym corocznie na początku roku szkolnego.

4.24. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:

a) pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:

- udostępnianie zbiorów,

- udzielanie informacji,

- rozmowy z czytelnikami,

- inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego

- informowanie o stanie czytelnictwa,

- wizualną propagandę książek,

b) prace organizacyjne:

- gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów,

- selekcję i konserwację zbiorów,

- organizację warsztatu pracy,

- organizację udostępniania zbiorów,

- planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną,

c) współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo - wychowawczymi,

d) organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Szkołę.

4.25.Osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu.

4.26.Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej.

4.26.1.Szkoła umożliwia rodzicom przekazanie dzieci pod opiekę świetlicy zarówno przed jak i po zajęciach lekcyjnych.

4.26.2. Formy pracy świetlicy szkolnej:

a)  zajęcia sprawnych rąk i plastyczne,

b) zajęcia umuzykalniające,

c)  ćwiczenia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki,

d) gry i zabawy stolikowe i towarzyskie,

e)   zajęcia dydaktyczne z uczniem słabym, pomoc w odrabianiu prac domowych.

f)    słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych, wykorzystywanie nagrań gramofonowych i magnetofonowych, filmów video,

 

4.26.3.Czas pracy świetlicy szkolnej wyznaczony jest organizacją zajęć dydaktycznych w Szkole oraz terminami dowożenia uczniów i jest corocznie ustalany na początku roku szkolnego.

 

Rozdział V

OCENIANIE UCZNIÓW

 

5.1.W szkole stosuje się opracowane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną szczegółowe zasady ocenienia. Szkolny System Oceniania (SSO) jest osobnym dokumentem i nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5.2.Ocenianie szkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

b)           bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny ze sprawowania według zasad podanych poniżej oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

c)            przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

d)   ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania,

e)     ustalanie ocen z zachowania

f)     ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

5.3.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

5.4.Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu zajęć.

5.5.Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

5.6.W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.

5.7.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne w klasach IV-VI ustala się w stopniach według następującej skali:

a)    Stopień celujący- 6

b)    Stopień bardzo dobry- 5

c)    Stopień dobry- 4

d)    Stopień dostateczny- 3

e)    Stopień dopuszczający- 2

f)     Stopień niedostateczny- 1

 

5.8.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.

 

5.9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne z zachowania ustala się wg skali:

a)       wzorowe

b)       bardzo dobre

c)       dobre

d)       poprawne

e)       nieodpowiednie

f)        naganne.

 

5.9.Szczególowe kryteria poszczególnych ocen oraz ocen z zachowania określa WSO.

 

5.10.Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzyga Szkolny System Oceniania, będący załącznikiem do Statutu oraz Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE 1 INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

6.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas ww. zajęć, podczas przerw międzylekcyjnych, uroczystości i imprez klasowych oraz szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i wycieczek.

 

6.2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za przebieg procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego, a w szczególności jest zobowiązany do:

a)    udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,

b) obserwowania i analizowania rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielania im pomocy w przypadku problemów występujących w tym zakresie współpracując z rodzicami, wychowawcami i odpowiednimi instytucjami (pedagog, psycholog, lekarz),

c)   rozwijania i ukierunkowywania zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielania im wszechstronnej pomocy w tym zakresie,

d) efektywnego wykorzystania czasu lekcji i pomocy dydaktycznych oraz wykazywania troski o stan sprzętu szkolnego.

 

6.3. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł - dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

 

6.4. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.

 

6.5. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej poprzez aktywny udział w pracach zespołów samokształceniowych i przedmiotowych oraz kończenie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego.

 

6.6. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

 

6.7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

6.8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

6.9. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. Od decyzji wychowawcy uczeń odwołuje się do Dyrektora Szkoły. Tryb rozwiązywania konfliktów zawiera rozdział VII pkt 1 - 8.

 

6.10. Wychowawca w czasie realizacji powyższych zadań:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), informuje w sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki i zachowanie,

 

d) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,

 

e) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

6.11.Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pracowników Poradni Psychologicznej (psycholog, pedagog, logopeda), pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno ­oświatowymi działającymi w środowisku.

 

6.12.Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi - wychowawcy udziela Dyrektor Szkoły.

 

6.13.W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim (tablica informacyjna). Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

 

6.14. Nauczyciel uczący danego przedmiotu lub wychowawca obowiązany jest do powiadomienia lub opiekuna ucznia o grożącej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacją. Może się to odbyć podczas zebrania rodziców w formie ustnej lub pisemnie za pośrednictwem poczty w razie nieobecności rodzica na zebraniu.

 

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

7.1. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie należący do obwodu szkolnego określonego w orzeczeniu organizacyjnym Szkoły.

 

7.2. Do Szkoły uczęszczająca zasadzie uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, do 13 roku życia.

 

7.3. Uczeń ma prawo do:

 

7.3.1. Zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

 

7.3.2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 

7.3.3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

 

7.3.4.Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –wychowawczym.

 

7.3.5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

 

7.3.6. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

 

7.3.7. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.

 

7.3.8.Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

 

7.3.9. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu.

 

7.3.10. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.

 

7.3.11.Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

7.3.12. Do przejawiania inicjatywy społecznej, może należeć do wybranej przez siebie organizacji.

 

7.3.13. Uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną.

 

7.3.14.Reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.

 

7.3.15. Do pomocy socjalnej w następującej formie:

 

a) uczeń dojeżdżający korzysta ze świetlicy szkolnej,

 

b) dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej sytuacji istnieje możliwość udzielenia pomocy finansowej. Podania w tej sprawie uczeń lub jego rodzice składają na ręce Dyrektora Szkoły. Decyzja o przyznaniu pomocy powinna być uzgadniana z organami Szkoły. Przed wydaniem decyzji organ finansujący pomoc może przeprowadzić wywiad środowiskowy lub rozmowy z zainteresowanymi rodzicami w miejscu ich zamieszkania.

 

7.3.16. Do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów uczeń otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności - zachowanie się w Szkole i poza nią ocenia się odrębnie.

 

7.3.17. Do odwołania się do Dyrektora Szkoły w terminie określonym w "Kalendarzu roku szkolnego" (pkt. 4.2.) od ustalonej oceny okresowej lub rocznej oraz do składania egzaminu klasyfikacyjnego według zasad zawartych w odrębnych przepisach.

 

7.3.18.Odwołania się od ustalonej przez wychowawcę oceny ze sprawowania w trybie określonym w punkcie 7.13.

 

7.3.19. Do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości ; w ciągu dnia może się odbyć jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Sprawdziany pisemne powinny być poprawione i oddane w terminie dwóch tygodni od daty ich napisania.

 

7.3.20.Do korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych tylko w obecności nauczyciela.

 

7.4. Uczeń ma obowiązek:

7.4.1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami grzeczności, godności i szacunku wobec drugiego człowieka,

 

7.4.2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych.

 

7.4.3. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję Szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

 

7.4.4. Kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.

 

7.4.5. Okazywania szacunku rodzicom, nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego, poszczególnych nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego.

 

7.4.6. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

e) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody lub pokrycia kosztów dokonanej naprawy (zarówno w stosunku do Szkoły jak i indywidualnych osób).

 

7.4.7. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających (za powyższe przekroczenia stosuje się w Szkole surowe kary poczynając od nagany Dyrektora wzwyż).

 

7.4.8. Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły.

 

7.4.9.Opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw; uczniowie korzystają z pomieszczeń szkolnych w pierwszej kolejności tylko w przypadku imprez wcześniej zaplanowanych (np. w planie pracy Samorządu Uczniowskiego); podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń.

 

7.5. Uczeń może być nagradzany za:

a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,

b) wybitne osiągnięcia,

c) pracę na rzecz Szkoły i środowiska,

d) dzielność i odwagę.

 

7.6. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:

a) pochwała wychowawcy klasy w obecności klasy,

b) pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej,

c) nagrody książkowe, za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, a także za inne osiągnięcia ­wygrane konkursy, zawody, wyróżniającą się działalność pozaszkolną,

d) dyplomy,

e) listy gratulacyjne dla rodziców uczniów klas szóstych, którzy otrzymali świadectwo ukończenia z wyróżnieniem,

f) stypendium naukowe im. Posła Jędrzeja Zuchowskiego,

g) świadectwo z wyróżnieniem,

h) inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).

 

7.7. Uczeń może być ukarany:

a)    upomnieniem wychowawcy klasy,

b)    upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły,

c) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach organizowanych poza procesem dydaktycznym (zabawy, dyskoteki, wycieczki),

d)   przeniesieniem do równoległej klasy w tej Szkole - wnioskuje wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły, zatwierdza wniosek Rada Pedagogiczna,

e)   obniżeniem oceny ze sprawowania o jeden lub kilka stopni,

e)   przeniesieniem do innej szkoły na zasadach zawartych w punkcie 6.8.

 

7.8.W uzasadnionych przypadkach, gdy zastosowane w stosunku do ucznia oddziaływania wychowawcze nie przynoszą pożądanych efektów oraz po wyczerpaniu wszystkich możliwości karania ucznia, wymienionych w punkcie 6.7. - może on, na wniosek Dyrektora Szkoły, zostać przeniesiony przez do innej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. O zamiarze wystosowania powyższego wniosku muszą być powiadomieni na piśmie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

 

7.9. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Komitetu Rodzicielskiego lub Rady Pedagogicznej.

 

7.10.W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

 

7.11.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca, który podczas zebrania klasowego informuje rodzica o tym fakcie w formie ustnej lub pisemnej (nie przewiduje się przesyłania wiadomości pocztą).

 

7.12. Uczeń ma prawo odwołać się od kary:

a) udzielonej przez wychowawcę do Dyrektora Szkoły,

b) udzielonej przez Dyrektora do Rady Pedagogicznej,

c) udzielonej przez Radę Pedagogiczną do Kuratora Oświaty w Rzeszowie

w terminie 14 dni od daty jej orzeczenia. Ponowne jej rozpatrzenie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

 

7.13. Tryb ustalania oceny zachowania oraz tryb odwoławczy:

a) oceny zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, stosując szczegółowe kryteria przyjęte przez Radę Pedagogiczną, po konsultacji z uczniami i wszystkimi nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz po uwzględnieniu informacji o uczniach uzyskanych od nauczycieli-bibliotekarzy, wychowawcy świetlicy, oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły,

b) kryteria ustalania oceny ze sprawowania są zawarte w Szkolnym Systemie Oceniania, który jest osobnym dokumentem i nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły,

c) nauczyciele nie uczący w danej klasie zgłaszają na bieżąco swoje uwagi o zachowaniu ucznia do jego wychowawcy,

d) wychowawca ma obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców na jeden miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej nieodpowiedniej ocenie zachowania,

e) uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania, z podaną motywacją i prośbą o ponowne jej ustalenie. Dyrektor Szkoły po rozmowie z wychowawcą- jeżeli wychowawca podtrzymuje ustalony stopień - przedstawia odwołanie Radzie Pedagogicznej, która orzeka, czy wychowawca zastosował przyjęty w Szkole tryb i zasady ustalania oceny zachowania i w przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie podejmuje uchwałę o ponownym jej ustaleniu.

 

7.14.Sprawy sporne między Szkołą a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów są rozpatrywane - po wyczerpaniu zasad określonych w niniejszym Statucie - przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW WEWNĄTRZ SZKOŁY

 

8.1. Konfliktem wewnątrz szkolnym nazywa się sytuację sporną pomiędzy uczniami, uczniami (ich rodzicami) a nauczycielami, uczniami (ich rodzicami) a Dyrektorem Szkoły oraz pomiędzy nauczycielami a Dyrektorem Szkoły, która po próbach wyjaśnienia pomiędzy zainteresowanymi stronami nie kończy się porozumieniem.

 

8.2. Uczestnicy sporu zobowiązani są w pierwszej kolejności do podjęcia próby jego rozwiązania pomiędzy sobą zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. 3.3.a.

 

8.3. Konflikty pomiędzy uczniami jednej klasy rozwiązuje wychowawca. Od decyzji wychowawcy uczniowie mogą się odwołać do Dyrektora Szkoły.

 

8.4. Konflikty pomiędzy uczniami różnych klas rozwiązują wychowawcy tych klas, a w przypadku braku jednomyślności zgłaszają problem Dyrektorowi Szkoły.

 

8.5. Konflikty pomiędzy uczniami (ich rodzicami) a nauczycielami rozwiązuje Dyrektor Szkoły.

 

8.6. Konflikty pomiędzy Dyrektorem a uczniami (ich rodzicami) oraz pracownikami Szkoły, po wyczerpaniu możliwości zawartych w pkt. 3.3. rozwiązuje organ prowadzący Szkołę.

 

8.7. Decyzja dotycząca rozwiązania konfliktu wewnątrz szkolnego wydawana jest w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia.

 

8.8. Od decyzji Dyrektora uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy Szkoły mogą się odwołać do organu prowadzącego Szkołę w terminie 14 dni od daty wydania decyzji.

 

8.9. Organ prowadzący Szkołę rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni i w formie pisemnej powiadamia obie strony konfliktu o rozstrzygnięciu sprawy.

 

ROZDZIAŁ IX

TRADYCJA I CEREMONIAŁ SZKOLNY

 

9.1.Patronem Szkoły Podstawowej w Narolu jest Św. Brat Albert.

 

9.2.Jako tradycję szkolną przyjmuje się następujące uroczystości:

a)  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

b)  Pasowanie na uczniów dzieci z klas pierwszych,

c)  Dzień Edukacji Narodowej,

d)  Święto Niepodległości,

e)  Dzień Patrona Szkoły,

f) Przekazanie symboli szkoły przez absolwentów połączone z uroczystym zakończeniem roku szkolnego.

 

9.3. Szczegółową organizacje ceremoniału szkolnego określa załącznik do Statutu : ,,Opis sztandaru i ceremoniału szkolnego Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu” zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły w dniu 28.10.2002 r.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.2.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.3.Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

10.4. Projekt Statutu Szkoły przygotowuje oraz uchwala Rada Pedagogiczna.

10.5.Zmian w niniejszym Statucie można dokonać w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. Wniosek o dokonanie zmian organy Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej, która po przyjęciu projektu zmian uchwala je.

Dyrektor Szkoły

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.