www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

FUNDUSZ SOCJALNY

 

 

 

Regulamin 

Zakładowego  Funduszu  Świadczeń Socjalnych

  w  Szkole  Podstawowej w  Narolu

 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU 

 

     1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na podstawie:

a) art. 8. ust. 2. ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami),

b) ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 z późniejszymi zmianami),

c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 168 z późniejszymi zmianami),

d) ustawy z 26 stycznia 1982 r. –Karta nauczyciela (Dz.U. 1997 Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami),

e) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 134 poz. 876),

f) innych podstaw prawnych i zasad powszechnie obowiązujących w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

    2. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu.

     2a. Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy ( stanowiący załącznik 1 do regulaminu), a podstawę i zasady gospodarowania środkami Funduszu stanowią poniższe postanowienia i pozostałe załączniki, będące częścią składową regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

       3. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego wg obowiązujących przepisów. Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

       4. Zwiększa się odpis dla emerytów i rencistów , inwalidów I i II grupy nie będących nauczycielami, zgodnie z ustaleniami ustawy.

        5. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:

·        wpływy z opłat osób i instytucji  korzystających z działalności socjalnej,

·        darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,

·        przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności  socjalnej Szkoły,

·        inne środki określone w przepisach.

      6. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ocenianych łącznie osoby uprawnianej do korzystania z Funduszu. Pomoc na cele mieszkaniowe zależy także od sytuacji mieszkaniowej ubiegającego się i jego rodziny.

    6a.  Podstawą przyznania osobie uprawnionej ulgowej usługi lub świadczenia finansowego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest pisemny wniosek (wzór w załączniku 3), złożony w terminie określonym w dalszych postanowieniach, zawierający oświadczenie wnioskodawcy o jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

     6b.  Osoba składająca wniosek jest zobowiązana wiarygodnie go uzasadnić, podając rzetelnie wyliczony dochód. Dochodem przyjmowanym do ustalonej sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej się o ulgowe usługi i świadczenia finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wszelkie dochody pochodzące ze wszystkich źródeł uzyskiwane przez osoby spokrewnione i nie spokrewnione wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, a gdy są one właścicielami gruntów – także dochody opodatkowane podatkiem rolnym ( z 1ha przeliczeniowego ), pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów.

       6c.  Podstawą przyznania pożyczki mieszkaniowej jest pisemny wniosek, złożony w terminie określonym w dalszych postanowieniach.

      7. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nie korzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.

     7a.  Świadczenia socjalne nie są świadczeniami należnymi. Załatwione odmownie wnioski nie wymagają uzasadnienia.

      8. Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi opracowuje w terminie do 31 marca każdego roku roczny plan rzeczowo-finansowy.

     8a.  Maksymalny koszt wszystkich usług i świadczeń dofinansowywanych z Funduszu i maksymalną wysokość pożyczki mieszkaniowej ustala corocznie Dyrektor Szkoły po zakończeniu uzgodnień z reprezentacją zakładowych organizacji związkowych.

    8b.  Podstawę do obliczenia wysokości dopłat finansowanych z Funduszu stanowi najniższe wynagrodzenie dla celów socjalnych obowiązujące w Szkole, zwane dalej „najniższym wynagrodzeniem”, ustalane corocznie przez Dyrektora Szkoły po zakończeniu uzgodnień z reprezentacją zakładowych organizacji związkowych.

   8c.  Dofinansowanie wypoczynku realizuje się według tabel dopłat, ustalanych corocznie, po uzgodnieniach z zakładową organizacją związkową.

     9. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne niż zawarte w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.

   9a.  Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

    10. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły, podejmując decyzje o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat. Decyzję swoją uzgadnia jak w p. 8. Dyrektor Szkoły może zlecić służbom socjalnym lub upoważnionym pracownikom zadanie zbierania, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami mniejszego Regulaminu.

    11. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenia Regulaminu.

       12. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać:

·        dane personalne wnioskodawcy,

·        wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku,

·        wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.

Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez Dyrektora Szkoły decyzji o nie przyznaniu świadczenia.

Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasięgnięciu opinii jak w p. 8.  podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę.

     13. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi Dyrektor Szkoły.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

 

         Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby:

 

      1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nie określony oraz mianowania.

      2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, zdrowotnych

     3. Emeryci i renciści – byli pracownicy niepedagogiczni szkoły, objęci opieką socjalną szkoły

    4. Członkowie rodzin pracowników oraz członkowie rodzin emerytów i rencistów wspólnie zamieszkujący i gospodarujący z osobą uprawnioną do korzystania z Funduszu, czyli:

    - pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, pozostające na utrzymaniu wnuki lub rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia (nie dłużej niż do 25 lat życia),

   - osoby wymienione wyżej niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności – bez względu na wiek,

      - współmałżonkowie – w tym i konkubenci – jeżeli zamieszkują razem z osobą uprawnioną i prowadzą wspólnie z nią gospodarstwo domowe,

    5. Członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz po zmarłych emerytach i rencistach, jeżeli uzyskali rentę rodzinną po zmarłym.

       6. Emeryci i renciści ze zlikwidowanych placówek wskazanych przez organ prowadzący.

III. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU NA POSZCZEGÓLNE CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI  SOCJALNEJ

 

       1. Środki Funduszu będą wydatkowane zgodnie z opracowanym corocznie preliminarzem

     2.  Ww. środki w danym roku przeznacza się w 90% na działalność socjalną i w 10% na działalność mieszkaniową.

   3.Regulamin oraz szczegółowy  sposób  przyznawania pomocy  mieszkaniowej określa  Regulamin  Przyznawania  Pożyczek  Mieszkaniowych opracowywany przez Komisje  Mieszkaniowa  działającą  przy MGZEAS w  Narolu.

      3.  Środki Funduszu przeznacza się w szczególności na:

                   1. wypłaty świadczenia urlopowego,

                   2. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

                   3. dofinansowanie wypoczynku pracowników, zorganizowanego

                          wypoczynku uprawnionych;

                   4. pomoc rzeczową,

                   5. zapomogi pieniężne bezzwrotne,

                   6. działalność sportowo – rekreacyjną organizowaną w postaci
                      różnych ogólnodostępnych form rekreacji  ruchowej lub dotacji

                      do zakupu  biletów na imprezy rekreacyjne i sportowe,

             7. działalność kulturowo – oświatową organizowaną w postaci

                imprez kulturalnych i oświatowych lub dotacji do zakupu biletów na te imprezy,

             8. imprezę choinkową dla dzieci do ukończenia 16 roku życia

              połączoną z poczęstunkiem i zakupem paczek okolicznościowych

                o wartości określonej w dalszych postanowieniach regulaminu.

             9. pożyczki na cele mieszkaniowe,

           10. dopłaty do wycieczek turystycznych organizowanych przez

                 zakład pracy

      4. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu, do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

    5. Podstawą przyznania finansowej pomocy socjalnej jest wniosek osoby uprawnionej, poparty jego oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz o wysokości dochodu przypadającego na jedna osobę w rodzinie w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość świadczenia wypłacana będzie zgodnie z Tabelą dopłat z Funduszu Socjalnego

    6. Nowozatrudniony pracownik może ubiegać się o drobne ulgi i świadczenia finansowane z Funduszu od dnia zatrudnienia, natomiast o świadczenia o wyższej wartości w szczególności o pożyczki mieszkaniowe po przepracowaniu 12 miesięcy lub uzyskaniu umowy na czas nieokreślony.

   7. Osoba uprawniona może mieć przyznaną dopłatę do różnych form wypoczynku 1 raz w roku. Jako formę wypoczynku połączoną z rehabilitacją zalicza się również pobyt w sanatorium. Wysokości dofinansowania zgodnie z tabelą odpłatności ustala się corocznie.

    8. Wypoczynek dzieci i młodzieży może być sfinansowany dla danego dziecka w wieku od 3 lat do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia tylko 1 raz w roku , pod warunkiem, że w/w nie pracuje.

     9. Przelanie środków z Funduszu na konto organizatora wypoczynku nastąpi tylko wtedy, gdy pracownik uiści należną kwotę zgodnie z tabelą odpłatności na rzecz Funduszu.

   10. Dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych /długotrwała ciężka choroba, klęska żywiołowa/ , może zostać przyznana pomoc rzeczowa lub zapomoga pieniężna.

   11. W przypadku zakupu biletów na imprezy o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym itp. pracownik uiszcza % ceny biletu zgodnie z tabelą dopłat (dopuszcza się sfinansowanie zakupu w wysokości 100% ceny biletu ).

   12. Pracownik, który zadeklarował swoje uczestnictwo w organizowanej imprezie, wycieczce i na poczet organizatorów wpłacił określoną kwotę pieniężną, a następnie nie skorzystał z imprezy nie otrzyma zwrotu wpłaconej sumy.

IV. OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZWROTU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU

     1.  Osoba, która otrzymała z Funduszu dopłatę, pomoc socjalną, pomoc na cele mieszkaniowe, zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu kwoty dopłaty wraz z odsetkami w przypadku:

     a)  złożenia przez osobę korzystającą ze środków Funduszu nieprawdziwych oświadczeń lub dokumentów, ich sfałszowania lub innego sposobu wprowadzania Szkoły w błąd,

    b)  gdy został rozwiązany lub wygasł stosunek pracy z inicjatywy pracownika lub bez wypowiedzenia z winy pracownika,

       c)  gdy wykorzystano otrzymane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem,

       d)  gdy nie dotrzymano warunków umowy pożyczki na cele mieszkaniowe.

V. PREFERENCJE PRZY KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU

    Przyznając świadczenia, usługi, dopłaty i pomoc z Funduszu należy uwzględnić w pierwszej kolejności następujące osoby:

a)  przewlekle chore, upośledzone, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,

b)  samotnie wychowujące dzieci,

c)  posiadające rodziny wielodzietne,

d)  mające dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia, a także wychowujące dzieci całkowicie lub częściowo osierocone,

e)  osoby zaawansowane wiekowo.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna

2.  Wnioski o dofinansowanie ( sfinansowanie ) wypoczynku należy składać do 01 czerwca. Wnioski i podania złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków i  w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3.  Wnioski o pozostałe świadczenia finansowane z Funduszu i o pożyczki mieszkaniowe można składać przez cały rok.

4.  Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu  są załączniki:

·        roczny plan rzeczowo-finansowy (załącznik 1)

·        tabele dopłat do różnych usług socjalnych ( załącznik 2),

·        wniosek o zapomogę ( załącznik  3)

·       wniosek o przyznanie  dopłaty do wypoczynku krajowego organizowanego we własnym zakresie  ( załącznik 4)

·        wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie ( załącznik 5)

·        oświadczenie ( załącznik 6)

5.  Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym.

6.  Zmiany w niniejszym regulaminie mogą nastąpić na piśmie w trybie przyjętym dla jego ustalenia.

7.  W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa .

8.  W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.

9.  Traci moc Regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z dnia 11.04.2002r.

10.       Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Dyrektora Szkoły w i przedstawicieli związków zawodowych.

 


 

Załączniki do regulaminu ZFŚS nr:

 

 1. Plan rzeczowo-finansowy,

 2. Tabela dopłat z funduszu socjalnego,

 3. Wniosek o zapomogę,

 4. Wniosek o przyznanie dopłaty do krajowego wypoczynku organizowanego

       we własnym zakresie,

 5. Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dopłaty do wypoczynku

       organizowanego we własnym zakresie

 6. Oświadczenie o wyskości dochodów

 

   dostepne są w sekretariacie szkoły.

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.