www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

Konsultacje dla klas ósmych!

  1. Od 25 maja br. Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu umożliwia uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.
2. Konsultacje od 25 maja dotyczą uczniów klas ósmych i mogą obejmować wszystkie przedmioty; służą wyjaśnieniu trudnych kwestii, usystematyzowaniu materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Od 1 czerwca konsultacje będą dotyczyć pozostałych klas szkoły podstawowej. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły przez stronę internetową szkoły oraz system Librus biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły a także sytuację epidemiczną na terenie miasta i gminy.
3. Priorytetem są przedmioty egzaminacyjne czyli : j. polski, matematyka i j. angielski
4. Zasady prowadzenia konsultacji:
A) UCZNIOWIE I RODZICE
- uczniowie (bądź ich rodzice) zgłaszający chęć uczestniczenia w konsultacjach, telefonicznie przekazują taką informację do sekretariatu szkoły (tel 16 6317131) do godziny 14.00 na dwa dni przed planowaną konsultacją Uczniowie chcący skorzystać z konsultacji w poniedziałek lub wtorek 25 i 26 maja powinni zgłosić to do czwartku -21 maja do godziny 14.00). Sugerowane jest zgłaszanie się wszystkich chętnych uczniów do czwartku (21 maja) w celu możliwości zorganizowania konsultacji na konkretny dzień i godzinę z konkretnego przedmiotu dla danej grupy. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w danych konsultacjach uczeń powinien natychmiast poinformować o tym nauczyciela prowadzącego, by mógł wyznaczyć innego ucznia
- konsultacje mają charakter dobrowolny,
- wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły
- uczniowie przynoszą wypełnione i podpisane przez rodziców oświadczenie zamieszczone na stronie internetowej szkoły
- plan konsultacji zostanie przesłany uczniom i rodzicom PRZEZ DZIENNIK lIBRUS oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły,
- uczeń w drodze do i ze szkoły powinien korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny,
- Z szatni można korzystać według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły,
- Bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
- Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie.
- Unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
- w grupie podczas konsultacji nie może być więcej niż 12 uczniów,
- obowiązuje zasada ograniczonego kontaktu
- każdy uczeń i wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązani są bezwzględnie do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu,
- uczeń powinien mieć własny zestaw podręczników i przyborów.
- w przypadku ,gdy ktoś z rodziny ucznia jest na kwarantannie, a ma kontakt z uczniem -obecność na konsultacjach jest niemożliwa,
- na konsultacje przychodzą tylko uczniowie zdrowi,
B) NAUCZYCIELE
- należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
- Zorganizować konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń - 1 stolik).
- dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
- wietrzyć salę, w której organizuje się konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
- Zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
- Unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.
- ewentualnie przełożyć zajęć on line dla klas ,które miały mieć planowe zajęcia oraz poinformować o tym uczniów poprzez system librus i dyrekcję podając termin ich realizacji (sugeruje się następujące rozwiązanie: aby nie było konieczności realizowania zajęć w późniejszym terminie , nauczyciele prowadzący konsultacje w dniu i godzinie kolidującymi z innymi zajęciami w innej klasie - przesyłali do samodzielnej realizacji zadania przez system librus z odpowiednim wyprzedzeniem)
C) PRACOWNICY OBSŁUGI
- nadzorować wejście i wyjście ze szkoły
- zwracać uwagę na dezynfekcję rąk przez uczniów przed wejściem do szkoły
- dopilnować , by w szatni nie znajdowała się jednorazowo większa ilość uczniów,
- po każdych zajęciach dezynfekować klamki, ławki, oparcia krzesełek, krany, klawiatury
- wspomagać nauczycieli w pilnowaniu zachowania odpowiednich odległości między uczniami,
- po zajęciach zdezynfekowanie i posprzątanie klas, w których się odbywały konsultacje, oraz korytarzy, poręczy na klatkach schodowych, toalet i szatni.

Załączniki:
Ważne oświadczenie Covid 19

 

Powrót.  

 

 

 

  STYPENDIAA

NAUKOWEWE

SPORTOWE

IM. POSŁA
ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE